Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-72/08-2/TW
Jaki kurs euro powinien zastosować podatnik do obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany okres rozliczeniowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier i zakładów wzajemnych w zakresie stosowania kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier i zakładów wzajemnych w zakresie stosowania kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w ośmiu województwach, na podstawie dziesięciu zezwoleń udzielonych przez właściwych dyrektorów izb skarbowych. Z tytułu prowadzonej działalności Spółka uiszcza zryczałtowany podatek od gier w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie (art. 45a ustawy o grach i zakładach wzajemnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Przy zastosowaniu jakiego kursu kupna walut obcych ogłoszonego przez NBP należy ustalać wartość euro na potrzeby wyliczania zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc:

a)

ostatniego ogłoszonego przez NBP przed końcem tego miesiąca,

b)

wyliczonego na ostatni dzień tego miesiąca, a ogłoszonego już po zakończeniu tego miesiąca,

c)

innego.

2.

Na wypadek uznania przez Ministra Finansów, iż właściwy jest kurs wskazany w pkt 1 lit. b lub lit. c powyżej - przy zastosowaniu kursu (kupna walut obcych ogłoszonego przez NBP), z jakiego dnia należy ustalać wartość euro na potrzeby wyliczania zryczałtowanego podatku od gier za miesiąc, w którym ostatni dzień przypadał w sobotę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, czyli w dzień, na który NBP nie wylicza ani nie ogłasza kursu kupna walut...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest ustalanie wartości euro na potrzeby wyliczania zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, który został ogłoszony jako ostatni w danym miesiącu (poz. 51 niniejszego wniosku - pkt 1 lit. a). Wobec tego odpowiedź na pytanie wskazane w pkt 2 poz. 51 niniejszego wniosku jest bezprzedmiotowa.

Zdaniem Zainteresowanego do takiego wniosku prowadzi zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Zgodnie bowiem z art. 45a ust. 2 tej ustawy o grach zakładach wzajemnych, wartość euro na potrzeby wyliczenia stawki podatku od gier ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. Kluczowe jest odczytanie znaczenia sformułowania "kurs ogłaszany (...) z ostatniego dnia miesiąca". W ocenie wnioskodawcy zwrot ten oznacza tyle, co "kurs (...) dostępny (w wyniku ogłoszenia) w ostatnim dniu miesiąca". Ostatni dzień miesiąca jest więc wskazany przez ustawodawcę jako dzień miarodajny dla oceny który kurs należy brać pod uwagę przy wyliczaniu kwoty podatku (czyli ostatni kurs ogłoszony przez NBP do tego dnia). Nie jest to natomiast dzień, z którego kurs obowiązuje przy tych wyliczeniach. Tylko taka wykładnia - zdaniem Spółki - jest możliwa i dopuszczalna bez przekraczania granic znaczeniowych użytych przez ustawodawcę słów i sformułowań.

Nie jest uzasadnione z punktu widzenia reguł wykładni takie rozumienie wspomnianego przepisu, które przez "kurs z dnia" rozumie "kurs wyliczony na dany dzień". Gdyby ustawodawca istotnie zamierzał w ten sposób ustalić sposób przeliczania stawki podatku, winien użyć sformułowania "kurs ogłaszany na dzień" lub "kurs wyliczony na dzień".

Zakładając racjonalność językową ustawodawcy uznać należy taką wykładnię art. 45a ust. 2 ww. ustawy, za nieprawidłową.

Wyniki wykładni językowej potwierdza także wykładnia funkcjonalna. Celem ustanowienia przepisu art. 45a ust. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, jest jednoznaczne określenie sposobu ustalania stawki, a tym samym także kwoty należnego podatku od gier za dany miesiąc. Cel ten może nie zostać osiągnięty w przypadku uznania, iż przez "kurs (...) ogłaszany (...) z ostatniego dnia miesiąca" należy rozumieć kurs wyliczany na ostatni dzień miesiąca, a ogłaszany pierwszego dnia roboczego po tym dniu (zgodnie z § 8 pkt 2 uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego Nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych - Dziennik Urzędowy NBP Nr 14, poz. 39 z późn. zm.). Możliwa jest bowiem sytuacja, iż NBP nie wyliczy i nie ogłosi kursu na ostatni dzień miesiąca. Będzie tak w szczególności wówczas, gdy dzień ten przypada w sobotę lub w niedzielę. W roku 2007 zaistniały trzy takie sytuacje (NBP nie ogłosił kursów na dzień 31 marca, 30 czerwca oraz 30 września), w roku 2008 zajdą kolejne trzy (NBP nie ogłosił kursu na dzień 31 maja; prawdopodobnie sytuacja taka powtórzy się również w odniesieniu do 31 sierpnia i 30 listopada, które wypadają w niedziele). W roku 2009 będą aż cztery takie przypadki (31 stycznia, 28 lutego, 31 maja i 31 października),

W każdym roku zatem, w przypadku zastosowania wykładni innej, niż przedmiotowa, podatnik nie byłby w stanie wyliczyć wysokości swego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od gier w odniesieniu do kilku okresów rozliczeniowych (miesięcy).

Podobny skutek miałby miejsce w przypadku, gdyby z przyczyn losowych nie doszło do ogłoszenia przez NBP kursu na ostatni dzień miesiąca, nawet jeśli dzień ten byłby dniem roboczym. Tylko wykładnia zaprezentowana przez Wnioskodawcę pozwala rozstrzygnąć jednoznacznie tę kwestię i wskazać w takim przypadku w jakiej wysokości podatek należy uiścić.

Wnioskodawca nadmienia, iż zgodnie z art. 27a ustawy o grach i zakładach wzajemnych, warunkiem ubiegania się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach jest w szczególności terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa. To samo dotyczy przedłużania już posiadanych zezwoleń.

Brak pewności co do wysokości należnego w danym miesiącu podatku od gier powodowałby zatem ryzyko zakwestionowania jego wyliczenia przez organy podatkowe i określenia zaległości podatkowej podatnika. Nawet uregulowanie zaległości nie zapobiegłoby jednak skutkowi w postaci utraty możliwości kontynuowania przez niego działalności, a także jej rozwijania poprzez uzyskiwanie nowych zezwoleń. Wydaje się zatem, iż również wzgląd na bezpieczeństwo obrotu przemawia za przyjęciem niniejszego stanowiska.

Wykładnia prezentowana przez Zainteresowanego służyć może również ułatwieniu i przyspieszeniu uzyskiwania przez budżet wpływów z podatku od gier. Przy jej zastosowaniu możliwe jest uregulowanie zobowiązania w tym podatku już ostatniego dnia miesiąca, za który jest on uzyskany. Tymczasem w razie przyjęcia innego kursu, podatnik zmuszony byłby czekać z zapłatą podatku nawet kilka dni, czyli do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

Ponadto z treści tabel kursów kupna ogłaszanych przez NBP wynika, iż wskazują one kurs z danego dnia (dzień wyliczenia kursu), obowiązujący od dnia (pierwszy dzień roboczy po dniu wyliczenia, czyli dzień ogłoszenia kursu). Kurs wyliczony na ostatni dzień miesiąca zatem nie obowiązuje w ostatnim dniu miesiąca, lecz dopiero w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca. Nie można zatem twierdzić, iż jest to kurs "z ostatniego dnia miesiąca" (art. 42a ust. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych). W tym dniu bowiem - zgodnie z ogłoszoną tabelą - kurs ten nie obowiązywał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

Z kolei w świetle uregulowania art. 2 ust. 2b ustawy, grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

W myśl art. 40 ust. 1 ustawy, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.

Zgodnie natomiast z art. 42 pkt 6 ustawy, w grach na automatach podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

W świetle art. 45a ust. 1 ustawy, podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Natomiast w myśl art. 45a ust. 2 ustawy, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.

Stosownie do treści § 8 pkt 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 z późn. zm.), NBP ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w § 5: w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP -następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów.

Z powyższych uregulowań wynika, że dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro ogłaszanego przez NBP - z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. NBP ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów.

Mając powyższe na względzie za nieprawidłowe uznać należy stanowisko Spółki, polegające na stosowaniu do wyliczenia kwoty podatku za dany miesiąc - kursu kupna waluty: "przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, który został ogłoszony jako ostatni w danym miesiącu".

Podsumowując stwierdzić należy, że dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia. Jeśli natomiast ostatni dzień przypada w sobotę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, należy zastosować kurs euro wyliczony w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed tym dniem, a ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl