Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-71/08-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać od niemieckiej firmy zakupu samochodu o następujących parametrach (wg niemieckiego świadectwa dopuszczenia):

* marka: (...),

* typ: (...),

* wariant: (...),

* wersja: (...)

* oznaczenie handlowe: (...),

* klasa pojazdu: 10,

* rodzaj budowy: 0300,

* opis klasy pojazdu i budowy: samochód ciężarowy (skrzynia zamknięta),

* pojemność skokowa w cm#179;: 2967,

* rodzaj paliwa lub źródło energii: diesel,

* fabrycznie dopuszczalna masa całkowita: 3020,

* miejsca siedzące włącznie z miejscem kierowcy: 2,

* oznaczenie homologacji: A,

* liczba osi: 2,

* ilość osi napędowych: 02,

* masa fabryczna bez obciążenia: 2500,

* długość w mm: 5086-5209,

* szerokość w mm: 1983,

* wysokość w mm:1697-1772,

* data pierwszej rejestracji: 30 lipca 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak należy zaklasyfikować ww. samochód, a w konsekwencji czy jest to wyrób akcyzowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest to nowy samochód ciężarowy, oznaczony kodem CN 8704 21 31, o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton.

Wyrób nie podlega podatkowi akcyzowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Zainteresowana wyjaśniła, iż zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu klasyfikowanego do pozycji CN 8704.

W myśl art. 2 pkt 1, wyroby akcyzowe to wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy. W świetle zapisów pozycji 59 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych, wyrobem akcyzowym są pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi klasyfikowane do kodu CN 8703.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż samochody klasyfikowane do pozycji CN 8704 nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, a zatem samochód o kodzie CN 8704 21 31 nie jest wyrobem akcyzowym.

Podkreślić równocześnie trzeba, iż przedstawione w pytaniu zagadnienie dotyczące klasyfikacji samochodu, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji.

Zgodnie bowiem z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego, tj. przepisy ustaw podatkowych, postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 ww. ustawy). Stąd też niniejsza interpretacja nie zawiera wykładni innych przepisów niż podatkowe.

W świetle komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji samochodu i oparł się w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na klasyfikacji przedstawionej przez Zainteresowaną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl