Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-64/08-6/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) oraz pismem przesłanym do tut. Biura KIP w dniu 21 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zaklasyfikowania koncentratu płynu do spryskiwaczy do szyb samochodowych i stawki podatku akcyzowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zaklasyfikowania koncentratu płynu do spryskiwaczy do szyb samochodowych i stawki podatku akcyzowego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) oraz pismem przesłanym do tut. Biura KIP w dniu 21 listopada 2008 r. w zakresie doprecyzowania zadanego pytania i opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje rozpocząć w roku 2008 produkcję i sprzedaż wyrobu pod nazwą: Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych.

Skład chemiczny tego wyrobu jest następujący:

* alkohol etylowy 70-80% m/m,

* alkohol izopropylowy nie mniej niż 10 litrów na 100 litrów 100% alkoholu etylowego,

* bitrex nie mniej niż 1 g na 100 litrów 100% alkoholu etylowego,

* środek powierzchniowo czynny 0,2-0,8% m/m,

* środki wspomagające właściwości użytkowe płynu - glikol monoetylenowy: 5-15% m/m,

* środki zapachowe 0,05-0,1% m/m,

* środki barwiące 0,0001% m/m,

* woda uzupełnienie składu do 100%.

Powyższy wyrób będzie produkowany w składzie podatkowym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Z uszczegółowionego pytania zawartego w uzupełnieniach do złożonego wniosku wynika, iż wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy ww. wyrób pod nazwą: Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych może zostać zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 24.66.33-50.00 środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie i czy w związku z powyższym wyrób ten może być objęty przez Spółkę stawką 0% podatku akcyzowego na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią pozycji nr 29 załącznika nr 1 oraz pozycji 24 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając skład oraz właściwości i przeznaczenie wyrobu o nazwie: Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych powinien on zostać opodatkowany 0% stawką podatku akcyzowego.

Spółka wyjaśnia przy tym, że wyrób ten należy klasyfikować w grupie PKWiU 24.66.33- 50.00 jako środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie. Zainteresowany uważa, że nie ma podstaw do klasyfikowania ww. wyrobów w grupie PKWiU 15.92.12 alkohol etylowy, bowiem czysty alkohol etylowy stanowi oddzielnie zdefiniowaną pod względem chemicznym i użytkowym grupę w ramach klasyfikacji PKWiU. Alkohol etylowy nieskażony o mocy większej lub równej 80% objętości mieści się w grupie 15.92.11. W celu uczynienia takiego alkoholu niezdatnym do spożycia skażany jest on w ramach procesu skażania środkami wymienionymi w § 18 ust. 1 pkt 2a lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. W odniesieniu do ww. wyrobu skażalnikiem jest alkohol izopropylowy oraz bitrex - benzoesan denatonium. Skażenie alkoholem izopropylowym oraz bitrexem skutkuje tym, że taki alkohol staje się alkoholem skażonym klasyfikowanym w grupie PKWiU 15.92.12 - alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy.

Wnioskodawca wyjaśnia następnie, iż w procesie przetwarzania takiego alkoholu skażonego, w wyniku dodania składników aktywnych takich jak środek powierzchniowo czynny oraz glikol monoetylenowy, otrzymany wyrób nabiera właściwości odmiennych od alkoholu etylowego. Według opinii Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Akademii Ekonomicznej z dnia 14 sierpnia 2008 r. - jak wskazuje Zainteresowany - dodanie do alkoholu skażonego ww. dodatków tworzy pod względem fizyko-chemicznym całkowicie nowy produkt, który wykazuje zmianę właściwości fizyko-chemicznych w stosunku do alkoholu etylowego skażonego.

Zdaniem Zainteresowanego zgodnie z opinią klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego z dnia 3 lipca 2008 r. ze względu na zmianę właściwości, otrzymywanego po dodaniu do alkoholu skażonego składników aktywnych płynu brak jest podstaw do zakwalifikowania ww. wyrobu do grupowania 15.92.12 - alkohol etylowy i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy natomiast ww. wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 24.66.33-50.00, tj. środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie (opinia w załączeniu).

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą stosowania dla ww. wyrobu zerowej stawki podatku akcyzowego jest art. 72 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym i treść pozycji nr 29 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Wyroby o symbolu PKWiU 24.66.33-50.00, tj. środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie nie zostały wymienione w pozycjach od 1 do 28 ww. załącznika, a zatem zgodnie z treścią 29 pozycji tego załącznika, opodatkowane są zerową stawką.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, reguluje opodatkowanie wyrobów podatkiem akcyzowym oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy (art. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy, a wyroby akcyzowe zharmonizowane to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Z kolei na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), natomiast do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zarówno zasadności zastosowania do koncentratu płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych zerowej stawki podatku akcyzowego jak i klasyfikacji ww. wyrobu w grupowaniu PKWiU 24.66.33-50.00.

Należy zatem wyjaśnić, iż ustawa o podatku akcyzowym w pozycji 29 ww. załącznika nr 2 wymienia wśród wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyrób o symbolu PKWiU 24.66.33-50.00 z dodatkowym oznaczeniem "ex", jako środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych o symbolu PKWiU 24.66.33-50.00 zalicza się zatem do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Jednym ze składników przedmiotowego wyrobu ma być alkohol etylowy, który został zdefiniowany w art. 72 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z powyższym przepisem alkoholem etylowym są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205.

Natomiast w myśl art. 72 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6.300 zł od 1 hektolitra czystego alkoholu zawartego w gotowym wyrobie.

W przypadku wyrobów zawierających alkohol etylowy istotnym jest fakt, iż powyższa definicja, pozwala na opodatkowanie alkoholu etylowego nawet jeżeli stanowi on część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN. W niniejszym przypadku wyrobem tym jest koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych o symbolu PKWiU 24.66.33-50.00.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 72 ust. 5 ustawy Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, dokonał obniżenia stawek podatku akcyzowego w tym i ww. stawki podstawowej na alkohol etylowy.

Zgodnie z zapisami poz. 12 i poz. 13 zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zawiera tabelę stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 80% lub więcej (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) oraz alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol) opodatkowane zostały stawką 4.550,00 zł.

Oznacza, to iż alkohol etylowy co do zasady podlega opodatkowaniu ww. stawką akcyzy.

Przy czym zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy i instytucji składu podatkowego umożliwia w przypadku produkcji alkoholu etylowego zawieszenie jej poboru.

Wyrobem jaki zamierza produkować w składzie podatkowym Zainteresowany nie jest jednak alkohol etylowy lecz ww. koncentrat o symbolu PKWiU 24.66.33-50.00, który będzie zawierał w swoim składzie ten alkohol.

Wyjaśnić zatem należy, iż wyroby o symbolu PKWiU 24.66.33-50 nie zostały wymienione w poz. od 1 do 28 załącznika nr 1 do rozporządzenia i tym samym zgodnie z brzmieniem poz. 29 przedmiotowego załącznika, stosuje się dla nich zerową stawkę podatku akcyzowego.

Stąd też wykonywanie czynności wskazanych w art. 4 ustawy, w szczególności sprzedaż koncentratu płynu do spryskiwaczy umożliwia zastosowanie zerowej stawki podatku akcyzowego.

Jednakże jak wyżej zaznaczono do produkcji wyrobów o symbolu PKWiU 24.66.33-50 Zainteresowany będzie zużywał alkohol etylowy. Czynność zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w świetle uregulowań art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy, również podlega opodatkowaniu.

W związku z tym, iż zużycie alkoholu etylowego jest co do zasady opodatkowane stawką 4.550,00 zł od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.), na mocy którego w pewnych ściśle określonych przypadkach alkohol etylowy może zostać zwolniony od akcyzy.

Zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2a zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do produkcji rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.30.22 -79 i kodem CN ex 3814 00 90, środków zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynów usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 24.66.33-50 i kodem CN ex 3820 00 00 oraz produktów ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na symbol PKWiU i kod CN i skażony:

a.

środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93/WE albo

b.

ketonem etylowo-metylowym w ilości nie mniejszej niż 3 dm 3 na 100 dm 3 100% alkoholu etylowego, albo alkoholem izopropylowym (2-propanol) w ilości nie mniejszej niż 10 dm 3 na 100 dm 3 100% alkoholu etylowego, do którego po skażeniu dodano, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.):

- octan etylu w ilości nie mniejszej niż 5 dm 3 na 100 dm 3 100% alkoholu etylowego albo

- benzoesan denatonium ("Bitrex") w ilości nie mniejszej niż 1 gram na 100 dm 3 100% alkoholu etylowego;

Wobec powyższego należy podkreślić, iż jeśli alkohol etylowy zostanie skażony niezgodnie z ww. wymogami lub też zostanie zużyty do produkcji wyrobu, który nie może zostać prawidłowo zaklasyfikowany m.in. do grupowania PKWiU 24.66.33-50, to nie skorzysta on ze zwolnienia od podatku akcyzowego lecz będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem stawki w wysokości 4550 zł od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.

Stąd też w przypadku zużycia alkoholu etylowego do produkcji koncentratu płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych istotne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji przedmiotowego wyrobu. Podkreślić jednak trzeba, iż przedstawione w pytaniu oraz stanowisku przez Zainteresowanego zagadnienie dotyczące zasadności klasyfikacji koncentratu płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych do grupowania PKWiU 24.66.33-50.00, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji.

W świetle uregulowania art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być bowiem wyłącznie przepisy prawa podatkowego, tj. przepisy ustaw podatkowych, postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych (art. 3 pkt 2 ww. ustawy). Stąd też niniejsza interpretacja nie zawiera wykładni innych przepisów niż podatkowe.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji koncentratu płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych i oparł się w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego na klasyfikacji przedstawionej przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl