Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-58/08-4/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu kempingowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu kempingowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w roku 2007 na podstawie umowy nabył w kraju pojazd używany specjalny kempingowy od firmy X Sp. z o.o. z siedzibą w W zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców.

Przedmiotowy pojazd został zakupiony jako fabrycznie nowy (sprowadzony do Polski z Włoch przez firmę X) oraz zarejestrowany przez tą firmę jako jej własność w Urzędzie Gminy jako pojazd specjalny kempingowy. Następnie pojazd został sprzedany przez firmę X na rzecz Zainteresowanego.

Firma X powstała w listopadzie 2005 r. Działa na terenie Polski jako część włoskiej grupy sieci sprzedaży i wynajmu camperów X (info. z oficjalnej strony internetowej: XXX).

Firma ta przy finalizacji umowy poinformowała Wnioskodawcę, iż przy zakupie i rejestracji takich pojazdów podatek akcyzowy nie jest wymagany, stwierdzając przy tym, iż sprowadziła już do kraju wiele takich pojazdów i dotychczas nie odprowadzała tego podatku.

Od nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego pojazdu firma X podatku akcyzowego nie zapłaciła.

Według wiedzy Zainteresowanego również Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Z - Filia w B nie wymaga przy rejestracji camperów dowodu opłacenia akcyzy (uznając, iż nie jest to pojazd osobowy).

Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż tego pojazdu, a kontrahent zainteresowany jego nabyciem poprosił o okazanie dokumentów dotyczących zapłaty akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym pojazdu z Włoch do Polski, kwalifikowanego przez Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów jako samochód specjalny kempingowy.

2.

Czy nabywca na krajowym rynku wtórnym ww. pojazdu, zarejestrowanego w kraju jako własność innego podmiotu, ma obowiązek lub może zostać zobligowany do uiszczenia akcyzy o ile nie została ona opłacona przez podmiot, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego i dokonał pierwszej rejestracji tego pojazdu.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 80 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) podatnikami akcyzy od samochodów są:

1.

podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju;

2.

importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego,

a obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje:

1.

w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu;

2.

w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;

3.

w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W świetle ww. przepisów, Zainteresowany uważa że:

Ad.1 Obowiązek uiszczenia akcyzy spoczywa na firmie X jako podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego i pierwszym właścicielu pojazdu, który dokonał jego rejestracji na terenie kraju.

Z informacji uzyskanej z Urzędu Celnego pojazd ten jest wg klasyfikacji wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN), określony kodem CN 8703 i podlega akcyzie.

Ad.2 Firma Wnioskodawcy nie ma obowiązku i nie może zostać zobligowana do uiszczenia akcyzy w przypadku, gdy nie została ona opłacona przez podmiot, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego i dokonał pierwszej rejestracji tego pojazdu.

Zdaniem Spółki zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego była firma X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Natomiast do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

Wnioskodawca wskazuje, iż zamierza sprzedać zakupiony wcześniej i zarejestrowany na terytorium kraju pojazd kempingowy (tzw. camper), a kontrahent zainteresowany jego nabyciem zażądał okazania dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy.

Wyjaśnić zatem należy, iż pod pozycją 59 w ww. załączniku nr 1 do ustawy, zamieszczone zostały samochody osobowe o symbolu PKWiU 34.10.2 i kodzie CN 8703, tj. pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

W świetle powyższych przepisów samochód klasyfikowany do wskazanych przez Zainteresowanego symbolu PKWiU i kodu CN jest wyrobem akcyzowym, gdyż mieści się w kategorii PKWiU 34.10.2 i pozycji CN 8703.

Ponadto biorąc pod uwagę wyłącznie klasyfikację PKWiU stwierdzić należy, iż są to samochody osobowe.

Strona uważa, iż nabyty wewnątrzwspólnotowo camper (samochód 4 osobowy) podlega podatkowi akcyzowemu, a opłata akcyzy winna być dokonana przez podmiot, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego przed jego pierwszą rejestracją.

W świetle powyższego zasadnym jest wskazać, iż w myśl art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), ustalił stawkę na samochody osobowe sprzedawane w kraju - poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu na niektóre wyroby z grupowania CN 8703 podlegające opodatkowaniu akcyzą z mocą ustawy - poz. 21 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Oznacza to, iż akcyzie podlegają wyłącznie samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 80 ust. 4 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, dane dotyczące samochodów osobowych, w tym dopuszczalną ładowność, dla celów poboru akcyzy, uwzględniając rozwiązania stosowane w odrębnych przepisach podatkowych i konieczność zapewnienia prawidłowego poboru akcyzy.

Brak takiego rozporządzenia sprawia, iż na gruncie przepisów o podatku akcyzowym kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Przepisy akcyzowe posługują się bowiem pojęciem samochodu osobowego nie wskazując równocześnie jak należy pojęcie to interpretować.

W związku z tym, w celu jego zdefiniowania, należy posłużyć się definicją zawartą we właściwych w tym zakresie przepisach prawa.

Zgodnie zatem z treścią art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Z kolei w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy, pojazd samochodowy, to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w świetle przytoczonej definicji samochodów osobowych, przedmiotowy camper jest samochodem osobowym.

Reasumując, wskazany we wniosku pojazd kempingowy (4 osobowy camper) jest wyrobem akcyzowym, a jako samochód osobowy podlega zarówno w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jak i sprzedaży w kraju przez podmiot, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego, przed jego pierwszą rejestracją podatkowi akcyzowemu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy od przedmiotowego samochodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl