ILPP3/443-40/11-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-40/11-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 13 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie jest:

1.

prawidłowe - w zakresie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium państwa członkowskiego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium kraju.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu akcyzy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi. Nie posiada składu podatkowego i działa jako niezarejestrowany handlowiec. Od 7 lat dostarcza wewnątrzwspólnotowo towary objęte podatkiem akcyzowym.

Dostawa odbywa się według procedury z zapłaconą akcyzą na dokumencie UDT (uproszczony dokument towarzyszący). Towar zostaje wysyłany do kontrahenta unijnego w momencie kiedy prześle (faksem, mailem) dokument potwierdzający, iż zgłosił zbliżającą się dostawę piwa do swojego kraju członkowskiego. Po dokonaniu dostawy klient odsyła dokument tzn. podpisaną Fv WDT, list przewozowy CMR, dokument UDT oraz oryginał potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów sporządzany jest wniosek o zwrot podatku akcyzowego do urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi: zapłatę akcyzy na terytorium kraju, zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, przemieszczanie wyrobów akcyzowych i dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych.

Urząd Celny po analizie wydaje decyzję o zwrocie podatku akcyzowego na terytorium kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy oryginalnym potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego na terytorium państwa członkowskiego jest dokument w oryginale bez pieczęci.

2.

Czy potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju przez podmiot niebędacy płatnikiem podatku akcyzowego, ale nabywającym piwo bezpośrednio od producenta jest oryginał faktury VAT zakupu piwa od producenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, kontrahenci unijni powołując się na nowe przepisy prawa przesyłają dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w oryginale, ale bez pieczęci.

Potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego przez podmiot nie jest faktura VAT, a jedynie oświadczenie od podatnika, iż podatek akcyzowy został zapłacony. Oryginał faktury powinien zostać w firmie na wypadek kontroli z urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku VAT). Zatem potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego na terenie kraju powinno być oświadczenie od producenta w oryginale i ksero faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

1.

prawidłowe - w zakresie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium państwa członkowskiego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

1.

podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2.

podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy, podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

1.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;

2.

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na dokumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;

3.

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi i dostarcza wewnątrzwspólnotowo towary objęte podatkiem akcyzowym.

Dostawa odbywa się według procedury z zapłaconą akcyzą na dokumencie UDT (uproszczony dokument towarzyszący). Po otrzymaniu od kontrahenta kompletu dokumentów sporządzany jest wniosek o zwrot podatku akcyzowego do urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi: zapłatę akcyzy na terytorium kraju, zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, przemieszczanie wyrobów akcyzowych i dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest m.in. dokument w oryginale bez pieczęci, który ma potwierdzać zapłatę podatku akcyzowego na terytorium państwa członkowskiego.

Zaważyć zatem należy, iż cyt. powyżej przepis art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy wskazuje m.in., na dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Prawodawca nie sprecyzował jednak jakie dokumenty uznaje się za potwierdzające zapłatę akcyzy. W pierwszej kolejności należy więc odnieść się do językowego znaczenia tego pojęcia.

Dokumentem - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2005 r., str. 145 - jest m.in. przedmiot stwierdzający określone okoliczności, fakty, stany itp. (np. umowa, świadectwo, zaświadczenie); dowód, akt prawny. Potwierdzać - to z kolei poświadczyć coś, stwierdzić prawdziwość, wiarygodność, tożsamość czegoś, zgodzić się na coś, z czymś, przytaknąć czemuś (ww. słownik str. 738).

Odnosząc się do opisanego zagadnienia, tutejszy organ stwierdza, iż może to być zatem każdy oryginalny dokument, który będzie potwierdzał fakt uiszczenia podatku od danych wyrobów, nawet jeśli nie będzie on opatrzony w pieczęć (musi jednak zachować wszystkie wymagane przez prawo państwa wystawcy dokumentu warunki odpowiednie dla dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego).

Odnośnie natomiast potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju wyjaśnić dodatkowo należy, iż w zakresie faktur - która jest dokumentem zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego - prawodawca w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy wskazał, iż faktura to faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju ma potwierdzać fakt zapłaty podatku, co nie jest równoznaczne z tym, iż będzie to wyłącznie dokument zapłaty tego podatku. W świetle art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1.

przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

2.

w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Z postanowień art. 82 ust. 1 ustawy wynika bowiem, iż prawodawca wymaga wyłącznie poświadczenia zapłaty tego podatku na terytorium kraju, a nie tylko dowodów dokumentujących wpłatę podatku - zgodnie z art. 60 ustawy - Ordynacja podatkowa - które może dostarczyć w oryginale de facto tylko podatnik tego podatku.

Ponadto wskazać należy, iż w przypadku wyrobów akcyzowych nabywanych od podatników akcyzy, faktury dokumentujące te transakcje mogą posiadać adnotację o jakiej mowa w przepisie § 5 ust. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, określa w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze.

Taka informacja stanowi dla nabywcy poświadczenie, iż podatnik tego podatku sprzedaje wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą, tj. takie, które dopuszczone zostały do konsumpcji. Nie będzie nim jednak ani oświadczenie podatnika podatku akcyzowego złożone w innej formie niż na fakturze, ani kserokopia takiej faktury. Pisma te mogą mieć jedynie walor dodatkowego dowodu potwierdzającego zapłatę akcyzy (nieuregulowanego w przepisach podatkowych).

Wobec powyższego stwierdzić należy, że dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju, będzie faktura VAT, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) z wykazaną w ww. sposób kwotą akcyzy. Dokument ten poświadcza bowiem, iż jest to wyrób z zapłaconą akcyzą, tj. że podatnik dopuścił go do konsumpcji.

Zauważyć przy tym należy, iż w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1053) właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy.

Natomiast w świetle § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi albo podmiotowi, o których mowa w art. 82 ust. 1, 2 i 2e ustawy, ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.

Z powyższego wynika, iż organ podatkowy zwraca po dokonaniu zwrotu akcyzy ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.

Reasumując, potwierdzeniem zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju - przez podmiot, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy - jest oryginał faktury VAT zakupu piwa od producenta z określoną w fakturze kwotą podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl