Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-32/11-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2011 r. (data wpływu 30 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu aromatami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu aromatami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego (dalej: Spółka) prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Poza wspomnianą działalnością podstawową Spółka zajmuje się również wytwarzaniem aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. (dalej: aromaty), które następnie wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych lub sprzedaje spółce powiązanej (dalej: spółka siostrzana).

Do produkcji przedmiotowych aromatów Spółka wykorzystuje alkohol etylowy, który uprzednio nabywa z wytwórni alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, mając na to stosowne zezwolenie naczelnika urzędu celnego.

Zainteresowany kupuje także niektóre aromaty od zagranicznej spółki powiązanej z Niemiec, które to aromaty, podobnie jak te wytwarzane przez samą Spółkę, wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych lub sprzedaje spółce siostrzanej.

Co najmniej na dzień przed planowym przyjęciem alkoholu etylowego lub aromatów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Spółka przesyła drogą elektroniczną Naczelnikowi Urzędu Celnego, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia.

Przyjęcie alkoholu etylowego odbywa się na podstawie ADT (Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego) lub e-AD (elektronicznego Dokumentu Towarzyszącego), natomiast przyjęcie aromatów zakupionych z Niemiec - na podstawie dokumentów handlowych.

Przy przejęciu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obecny jest funkcjonariusz celny, natomiast przy przyjęciu aromatów funkcjonariusz celny nie jest obecny mimo uprzedniego powiadomienia o takim przyjęciu.

Z przyjęcia alkoholu etylowego Spółka sporządza dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki - dokument PzS (zgodnie z § 46 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 z późn. zm.) dalej: rok.

Spółka prowadzi stosowne ewidencje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawca zużywa nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane we własnym zakresie aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. do produkcji papierosów i tytoniu do palenia w ten sposób, że w wyniku stosowanego procesu produkcji oraz właściwości alkoholu etylowego wyprodukowane papierosy i tytoń do palenia nie zawierają już alkoholu etylowego. W związku z tym Spółka korzysta ze zwolnienia aromatów od podatku akcyzowego na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 z późn. zm.) dalej: rzoa, wg którego: "Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane (...) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt końcowy nie zawiera alkoholu".

Co najmniej na dzień przed planowaną wysyłką alkoholu etylowego lub aromatów do spółki siostrzanej przesyła drogą elektroniczną Naczelnikowi Urzędu Celnego, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanej wysyłki.

Wysyłka aromatów odbywa się na podstawie ADT (Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego) lub e-AD (elektronicznego Dokumentu Towarzyszącego) wraz z dokumentem przewozu WzS (zgodnie z § 43 ust. 1 wg rok). Przy wysyłce aromatów obecny jest funkcjonariusz celny.

Spółka przy dokonywaniu wysyłki aromatów zapewnia dokonanie wpisu zabezpieczenia akcyzowego do ewidencji zabezpieczeń akcyzowych.

Według wiedzy Wnioskodawcy, spółka siostrzana zakupione aromaty zużywa do produkcji papierosów i tytoniu do palenia w ten sposób, że w wyniku stosowanego procesu produkcji oraz właściwości alkoholu etylowego wyprodukowane papierosy i tytoń do palenia nie zawierają już alkoholu etylowego i w związku z tym korzysta ze zwolnienia aromatów od podatku akcyzowego na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 wg rzoa.

Spółka dla wewnętrznych celów statystycznych klasyfikuje aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. jako "Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle spożywczym" o kodzie CN 3302 10 90.

Jednak w procesie konsultacji z Naczelnikiem Urzędu Celnego w X oraz Naczelnikiem Urzędu Celnego w Y, organy te nieoficjalnie zadecydowały, że aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. powinno się klasyfikować jako "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry" o kodzie CN 2208 90 99, więc Spółka dla celów akcyzy klasyfikuje aromaty w ten właśnie sposób.

Ponadto w procesie konsultacji z Naczelnikami Urzędów Celnych w X i w Y, organy te nieoficjalnie zadecydowały również, że obrót aromatami powinien być dokumentowany ADT (Administracyjnym Dokumentem Towarzyszącym) lub e-AD (elektronicznym Dokumentem Towarzyszącym).

Spółki siostrzane w Polsce, pragną mieć pewność co do właściwego postępowania, więc występują o oficjalne stanowisko organów podatkowych w tych kwestiach. Zatem Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej dla Spółki, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, natomiast spółka siostrzana z identycznym pytaniem zwraca się do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej dla tej Spółki, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Spółka prawidłowo dokumentuje wysyłkę aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. do spółki siostrzanej na podstawie dokumentu ADT (Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego) lub e-AD (elektronicznego Dokumentu Towarzyszącego) czy powinna raczej wykorzystywać Dokument Dostawy na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1b, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

2.

Czy Spółka prawidłowo klasyfikuje do celów akcyzowych aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. jako "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry" o kodzie CN 2208 90 99 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z nieoficjalną decyzją Naczelników Urzędów Celnych w X i w Y, wysyłka aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. (dalej: aromaty) do Spółki siostrzanej powinna odbywać się na podstawie dokumentu ADT (Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego) lub e-AD (elektronicznego Dokumentu Towarzyszącego) wraz z dokumentem przewozu WzS zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 z późn. zm.) dalej: rok.

Ponadto Spółka, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dla celów akcyzy klasyfikuje aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. jako "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry" o kodzie CN 2208 90 99.

W świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, dalej: uoa, aromaty zalicza się do alkoholu etylowego. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 1 pkt 1 uoa "Do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej (...)".

Na podstawie tego zapisu w uoa zdaniem Spółki, zgodnym z nieoficjalnym stanowiskiem organów, aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. można zaliczyć do "Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj. w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry" o kodzie CN 2208 90 99.

Skoro w myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 zawartego w uoa aromaty zalicza się do alkoholu etylowego, w świetle art. 92 uoa alkohol etylowy jest napojem alkoholowym, a napoje alkoholowe są wyrobami akcyzowymi, o czym mówi art. 2 ust. 1 pkt 1 uoa zatem aromaty są wyrobami akcyzowymi.

Aromaty wyprodukowane w składzie podatkowym Spółki, w składzie tym objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1a uoa oraz art. 40 ust. 6 uoa. Podobnie aromaty nabywane wewnątrzwspólnotowo zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065 z późn. zm.), dalej: rdip, objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju i pozostając w składzie podatkowym Spółki objęte są tą procedurą (art. 40 ust. 1 pkt 1a uoa oraz art. 40 ust. 6 uoa).

Zatem niezależnie od pochodzenia (własna produkcja Spółki lub wewnątrzwspólnotowe nabycie) aromaty znajdujące się w składzie podatkowym Spółki przed wysyłką do spółki siostrzanej objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Natomiast na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1b ustawy, przedmiotowe aromaty przemieszczane ze składu podatkowego Spółki do składu podatkowego spółki siostrzanej nadal znajdują się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zatem zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, przy takim przemieszczaniu powinien zostać zastosowany e-AD lub dokument zastępujący e-AD na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013 z późn. zm.), dalej uzua, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przy przemieszczaniu aromatów ze składu podatkowego Spółki do składu podatkowego spółki siostrzanej można stosować ADT Administracyjny Dokument Towarzyszący - art. 41 ust. 1 w brzmieniu przed wejściem w życie uzua wraz z dokumentem przewozu WzS (zgodnie z § 43 ust. 1 wg rok).

Z przedstawionej analizy wynika, że wysyłka aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. do spółki siostrzanej, powinna odbywać się na podstawie dokumentu ADT (Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego) lub e-AD (elektronicznego Dokumentu Towarzyszącego) wraz z dokumentem przewozu WzS (zgodnie z § 43 ust. 1 rok).

Jednakże Spółka rozważała również inną możliwość dokumentowania wysyłki aromatów do spółki siostrzanej, mianowicie wysyłkę na podstawie dokumentu dostawy. Poniżej Zainteresowany przedstawia analizę, jaką przeprowadził w poszukiwaniu rozwiązania kwestii dokumentowania wysyłek aromatów do spółki siostrzanej i wątpliwości czy jednak nie należałoby takich wysyłek dokumentować dokumentem dostawy.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 z późn. zm.), dalej: rzoa, aromaty zarówno nabywane wewnątrzwspólnotowo, jak i produkowane w składzie podatkowym Spółki z uwagi na fakt ich wykorzystywania w procesie produkcji wyrobów tytoniowych w taki sposób, że w wyniku stosowanego procesu produkcji oraz właściwości alkoholu etylowego wyprodukowane wyroby tytoniowe nie zawierają już alkoholu etylowego, aromaty te są zwolnione od akcyzy.

Spółka posiada przy tym informacje, że wysyłane do spółki siostrzanej aromaty są, również wykorzystywane przez tę spółkę w procesie produkcji wyrobów tytoniowych w taki sposób, że w wyniku stosowanego procesu produkcji oraz właściwości alkoholu etylowego wyprodukowane wyroby tytoniowe nie zawierają już alkoholu etylowego, zatem również tam korzystają ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 2 wg rzoa przedmiotowe zwolnienie stosuje się również w sytuacji dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju (Wnioskodawca) do podmiotu zużywającego (spółka siostrzana) - art. 32 ust. 3 pkt 1 uoa.

Zatem przy wysyłce aromatów do spółki siostrzanej można również zastosować przedmiotowe zwolnienie, spełnione byłyby bowiem wszystkie warunki konieczne do jego zastosowania określone w § 13 ust. 2 wg rwa, a mianowicie:

1.

aromaty dostarczane są ze składu podatkowego Spółki położonego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, jakim jest odbiorca - spółka siostrzana, występujący tutaj też jako skład podatkowy (warunek określony w art. 32 ust. 3 pkt 1 uoa),

2.

aromaty obejmowane są zabezpieczeniem akcyzowym w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez odpowiednio podmiot zużywający (warunek określony w art. 32 ust. 5 pkt 1 uoa),

3.

Spółka oraz spółka siostrzana prowadzą we właściwy sposób określony w uoa ewidencję aromatów (warunek określony w art. 32 ust. 5 pkt 3 uoa oraz art. 32 ust. 7, 8 i 9 uoa),

4.

spółka siostrzana przedstawiła Spółce pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (warunek określony w art. 32 ust. 6 uoa),

5.

Spółka dołączyłaby do przemieszczanych aromatów dokument dostaw) (warunek określony w art. 32 ust. 5 pkt 2 uoa),

6.

spółka siostrzana odbierając aromaty zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie potwierdzałaby odbiór tych wyrobów na dokumencie dostawy (warunek określony w art. 32 ust. 11 uoa).

Zdaniem Spółki, oba rozwiązania mają swoją podstawę prawną. Przy wyborze najodpowiedniejszego rozstrzygnięcia Spółka stanęła na stanowisku zgodnym z nieoficjalnymi stanowiskami organów podatkowych, tj. dokumentowaniu wysyłki aromatów na podstawie ADT lub e-AD wraz z dokumentem przewozu WzS (zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych).

Spółka zwróciła się zatem o potwierdzenie tego stanowiska. Prosi również o potwierdzenie poprawności klasyfikowania aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2 promila obj. jako "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry" o kodzie CN 2208 90 99".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Oznacza to, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy - co wynika z drugiego z zadanych pytań - jest w szczególności klasyfikacja aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2% obj.

Wyjaśnić zatem należy, iż na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Z kolei zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego).

Wyjaśnić ponadto należy, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Alkohol etylowy zdefiniowany został w art. 93 ustawy. W myśl ww. przepisu do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1.

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2.

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3.

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Natomiast w myśl art. 93 ust. 4 ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

W przypadku wyrobów zawierających alkohol etylowy istotny jest fakt, iż powyższa definicja, pozwala na opodatkowanie alkoholu etylowego nawet gdy stanowi on część wyrobu należącego do innego kodu CN.

Wnioskodawca wskazał, iż jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Zajmuje się również wytwarzaniem aromatów zawierających alkohol etylowy pow. 1,2% obj., które następnie wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych lub sprzedaje spółce powiązanej.

Do produkcji przedmiotowych aromatów Spółka wykorzystuje alkohol etylowy, który uprzednio nabywa z wytwórni alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, mając na to stosowne zezwolenie naczelnika urzędu celnego.

Zainteresowany kupuje także niektóre aromaty od zagranicznej spółki powiązanej z Niemiec, które to aromaty, podobnie jak te wytwarzane przez samą Spółkę, wykorzystuje do produkcji wyrobów tytoniowych lub sprzedaje Spółce siostrzanej.

Spółka zużywa nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane we własnym zakresie aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2% obj. do produkcji papierosów i tytoniu do palenia w ten sposób, że w wyniku stosowanego procesu produkcji oraz właściwości alkoholu etylowego wyprodukowane papierosy i tytoń do palenia nie zawierają już alkoholu etylowego.

Przedmiotem wątpliwości Zainteresowanego - oprócz kwestii klasyfikacji - jest uznanie nabywanych wyrobów jako alkoholu etylowego.

Wyjaśnić zatem należy, iż alkohol etylowy, co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą. Tym niemniej prawodawca przewidział, iż w pewnych przypadkach wyrób ten (a nie olejki eteryczne, w których jest on zawarty) podlega zwolnieniu od tego podatku.

W szczególności zgodnie z przepisem art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.

Zatem alkohol etylowy zawarty m.in. w olejkach eterycznych będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy, gdy wyroby te będą stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości

Z opisu zawartego we wniosku wynika jednak, iż Spółka zużywa nabyte wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowane we własnym zakresie aromaty zawierające alkohol etylowy pow. 1,2% obj. do produkcji papierosów i tytoniu, a więc nie do uprzywilejowanego zwolnieniem od akcyzy przeznaczenia wynikającego z art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy.

Zawarty w opisanych olejkach eterycznych alkohol etylowy nie podlega więc zwolnieniu od akcyzy w ww. trybie.

Stąd też odpowiadając na drugie z zadanych pytań, stwierdzić należy, iż prawidłowo Spółka zalicza zawarty w aromatach alkohol etylowy do zdefiniowanego w art. 93 ust. 1 ustawy wyrobu akcyzowego.

Dopuszczenie wyrobu do konsumpcji, tj. zakończenie procedury zawieszenia, nie jest jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty akcyzy. Zgodnie bowiem z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1070 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:

1.

jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

2.

do badań naukowych;

3.

do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

W świetle § 13 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-11 ustawy.

Zarówno Wnioskodawca jak i spółka siostrzana korzystają - jak wynika z opisu zawartego we wniosku - ze zwolnienia w trybie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Z kolei z przepisu art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy wynika, iż warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy".

Przepis ten wprowadza jako warunek zwolnienia dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy.

Zatem Wnioskodawca zobowiązany jest do przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy załączać dokument dostawy, a nie dokument ADT (Administracyjny Dokument Towarzyszący) lub e-AD (elektroniczny Dokument Towarzyszący).

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl