Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-27/14-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r. (data wpływu 4 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej m.in. nabywa w ramach nabycia krajowego lub wewnątrzwspólnotowego albo importu:

* alkohol etylowy klasyfikowany do kodu CN 2207 20 00 skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w ilościach nie mniejszych niż wskazane w ww. rozporządzeniu.

* koncentrat płynu do spryskiwaczy zawierający alkohol etylowy skażony w podany wyżej sposób, klasyfikowany do kodu CN 3820 00 00,

(dalej również jako: "surowce").

Alkohol etylowy całkowicie skażony, w przypadku:

* wewnątrzwspólnotowego nabycia - jest przemieszczany na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (dalej jako; "UDT") oraz jest oznaczony na fakturze i/lub innym dokumencie handlowym wystawionym przez dostawcę, jako całkowicie skażony, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego; ponadto na dokumencie UDT wskazany jest kod CN 2207 20 00.

* nabycia krajowego - jest oznaczony na fakturze lub innym dokumencie handlowym wystawionym przez dostawcę, jako całkowicie skażony, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego,

* importu - przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu jest przez laboratorium celne badany na obecność środków skażających.

W przypadku nabycia krajowego oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego koncentratu płynu do spryskiwaczy, do faktury dokumentującej sprzedaż, załączony jest wystawiony przez dostawcę dokument potwierdzający skład surowcowy, w tym obecność środków skażających wskazanych przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Z kolei, w przypadku importu takiego koncentratu, przed objęciem go procedurą dopuszczenia do obrotu jest przez laboratorium celne badany na obecność środków skażających oraz substancji powierzchniowo czynnej.

Do nabywanych przez Spółkę surowców nie są załączane jakiekolwiek urzędowe dokumenty potwierdzające dokonanie skażenia alkoholu. Wynika to z faktu, że takie dokumenty są wydawane jedynie podmiotom dokonującym jego skażenia. Ponadto, takie dokumenty są wystawiane dla całości partii skażanego alkoholu, a Spółka nabywa jedynie jej część, lub wyrób, który zawiera tak skażony alkohol.

Wyżej wskazane surowce, są wykorzystywane przez Spółkę do produkcji innych wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb. Wyroby te zawierają w swoim składzie powyżej 1,2% obj. skażonego alkoholu etylowego. Produkowane przez Spółkę wyroby mają w swoim składzie: alkohol etylowy skażony lub koncentrat płynu do spryskiwaczy, wodę, środek kompleksujący, glikol etylenowy i niewielkie ilości kompozycji zapachowej oraz środka powierzchniowo czynnego. Czasami do receptury dodawany jest również metanol, barwnik, inhibitor korozji. Zgodnie z nomenklaturą scaloną wyroby te spółka klasyfikuje do kodu celnego 3820000. Wyroby te nie są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia od podatku akcyzowego, w ilościach nie mniejszych niż wskazane w ww. rozporządzeniu (również zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy) podlega bezwarunkowemu zwolnieniu od akcyzy.

2. Czy w związku z korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy oraz produkcją wyrobów z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka jest zobowiązana do spełniania wymogów natury administracyjnej wynikających z przepisów o podatku akcyzowym, np. takich jak prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składanie deklaracji podatkowych.

3. Czy produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. płynu do spryskiwaczy, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy musi odbywać się w składzie podatkowym.

4. Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w ilościach nie mniejszych niż wskazane w ww. rozporządzeniu, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka jest obowiązana spełniać wymogi określone w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowiska:

Ad. 1.

Nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w ilościach nie mniejszych niż wskazane w ww. rozporządzeniu (również zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy) podlega bezwarunkowemu zwolnieniu od akcyzy.

Ad. 2.

W związku z korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy oraz produkcją wyrobów z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka nie jest zobowiązana do spełniania jakichkolwiek wymogów natury administracyjnej wynikających z przepisów o podatku akcyzowym, np. takich jak prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składania deklaracji podatkowych.

Ad. 3.

Produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. płynu do spryskiwaczy, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Ad. 4.

W związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji WE nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w ilościach nie mniejszych niż wskazane w ww. rozporządzeniu, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka nie jest obowiązana spełniać wymogów określonych w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Poniżej Spółka przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska. Jednocześnie wskazuje, że jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej w zbliżonym stanie faktycznym z dnia 5 grudnia 2012 r. W interpretacji tej za prawidłowe zostało uznane w całości stanowisko Spółki w powyższym zakresie. Niemniej, od dnia wydania ww. interpretacji zmieniły się niektóre przepisy, na które powoływała się Spółka we wniosku, m.in. w zakresie dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy i wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Zmiany te, w ocenie Spółki, nie mają wpływu na ocenę stanowiska Wnioskodawcy.

Surowce i produkty wytwarzane przez Spółkę w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 17 tego załącznika wymieniono wyroby klasyfikowane do kodu CN 2207 (m.in. alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone), z kolei w pozycji 43 został wymieniony alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. - bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy.

Z treści tych zapisów wynika, że wyrobami akcyzowymi są zarówno alkohol etylowy skażony w czystej postaci, jak i alkohol etylowy skażony zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy.

Jednakże, stosownie do postanowień art. 30 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy alkohol etylowy, w tym również zawarty w koncentracie, jako całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego jest zwolniony od akcyzy.

Zgodnie z cytowanym przepisem, skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych wymogów, poza właściwym skażeniem alkoholu etylowego. Dodatkowo, należy wskazać, że wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej m.in. w art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1580) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych warunków stosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 30 ust. 9 pkt 1 cytowanej ustawy.

W szczególności, przepisy te nie wprowadzają wymogów, aby do przesyłki zawierającej alkohol etylowy skażony w ww. sposób, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, był załączany dokument urzędowo potwierdzający dokonanie takiego skażenia.

Ponadto, Spółka wskazuje, że do zwolnionego od akcyzy skażonego alkoholu etylowego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, co wynika bezpośrednio z definicji legalnej tej procedury.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. A zatem, celem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przesunięcie w czasie, do momentu jej zakończenia, powstania zobowiązania podatkowego. Dlatego też, procedura ta nie może być stosowana do wyrobów, w stosunku do których, ze względu na ich bezwarunkowe zwolnienie z podatku, zobowiązanie podatkowe powstać nie może.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku akcyzowym, w przepływie wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego całkowicie skażonego stosowany jest uproszczony dokument towarzyszący.

Z kolei, stosownie do treści art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest m.in. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy stwierdzić, że alkohol etylowy skażony zgodnie z normami wspólnotowymi, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, który jest wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, posiada status wyrobu akcyzowego, w stosunku do którego nie ma zastosowania procedura zawieszenia akcyzy. Dlatego też, dalsze wykorzystanie przez Spółkę tego koncentratu do produkcji innych wyrobów, nie będzie musiało mieć miejsca w składzie podatkowym.

Za takim stwierdzeniem przemawia również definicja składu podatkowego zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do tej definicji, składem podatkowym jest miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

A zatem, skoro w odniesieniu do alkoholu etylowego skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy procedura zawieszenia poboru akcyzy nie jest stosowana, nieuzasadnionym byłaby produkcja innych wyrobów, z jego wykorzystaniem, w składzie podatkowym.

Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek produkcji w składzie podatkowym dotyczy wyłącznie wyrobów akcyzowych. Z kolei, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wyroby w postaci płynu do spryskiwaczy do szyb, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb nie są wyrobami akcyzowymi (nie zostały wymienione w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym).

Dlatego też, brak jest obowiązku produkowania tych wyrobów w składzie podatkowym.

Surowce i produkty wytwarzane przez Spółkę w kontekście przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

W tym miejscu Spółka pragnie również wskazać, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 z późn. zm.), alkohol etylowy skażony w opakowaniach o pojemności większej niż 1 litr - jest objęty kontrolą, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 z późn. zm.).

Jednakże, stosownie do brzmienia tego przepisu, takiej kontroli podlega alkohol etylowy skażony, jedynie gdy jest objęty procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub jest objęty zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że:

* do alkoholu skażonego, w tym zawartego w koncentracie do spryskiwaczy nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy, co zostało wykazane powyżej;

* alkohol skażony, w tym zawarty w koncentracie do spryskiwaczy nie jest objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, gdyż zgodnie art. 30 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy, alkohol etylowy całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwolniony jest od akcyzy bez względu na przeznaczenie.

Dlatego też, należy stwierdzić, że produkcja płynu do spryskiwaczy do szyb, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb z wykorzystaniem koncentratu płynu do spryskiwaczy zawierającego w swoim składzie odpowiednio skażony alkohol etylowy nie jest objęta kontrolą, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 z późn. zm.).

Nabycie wewnątrzwspólnotowe alkoholu etylowego całkowicie skażonego.

Odrębnego omówienia wymaga kwestia związana z nabyciem wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego skażonego, w tym zawartego w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W ocenie Spółki, do nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia takich surowców nie będzie miał zastosowania art. 78 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten nakłada szereg obowiązków natury administracyjnej na podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wysyłki.

W tym miejscu należy podkreślić, że alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej na podstawie art. 27 ust. 1 lit. a lub b Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

A zatem, należy stwierdzić, że nabywany wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy, został zwolniony od akcyzy w państwie członkowskim wysyłki. Skoro więc dany wyrób został zwolniony od akcyzy w państwie członkowskim wysyłki i będzie bezwarunkowo zwolniony od akcyzy w kraju, to nie może być on traktowany jako wyrób z zapłaconą akcyzą.

Należy bowiem podkreślić, że celem wprowadzenia procedury przemieszczania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą jest:

* uniknięcie podwójnego opodatkowania wyrobu akcyzowego (w państwie członkowskim wysyłki i kraju konsumpcji - procedura ta zakłada, że jeżeli zostaną spełnione określone wymogi, akcyza zapłacona w państwie członkowskim wysyłki, zostanie zwrócona podmiotowi, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych);

* zapłata akcyzy w państwie członkowskim, w którym następuje konsumpcja wyrobów akcyzowych.

Skoro zatem, w przypadku przemieszczania alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, podatek akcyzowy:

* nie jest zapłacony w kraju wysyłki;

* nie będzie, ze względu na bezwarunkowe zwolnienie, należny w kraju,

brak jest podstaw stosowania do takich wyrobów przepisów regulujących przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nie będzie zobowiązana do spełniania wymogów określonych w art. 78 ustawy o podatku akcyzowym. W szczególności, Spółka nie będzie zobowiązana do:

* dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i składania zabezpieczenia akcyzowego;

* wystawiania i dołączania do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

* składania deklaracji uproszczonej;

* prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo ww. surowców.

Podsumowanie

Mając na uwadze przytoczone w treści niniejszego pisma argumenty, należy stwierdzić, że nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego w ilościach nie mniejszych niż wskazane przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawarty w koncentracie płynu do spryskiwaczy podlega bezwarunkowemu zwolnieniu z akcyzy wprost na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek wymogów natury administracyjnej wynikających z przepisów o podatku akcyzowym. Przykładowo, w celu skorzystania ze zwolnienia, Spółka nie jest obowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składania deklaracji podatkowych.

Ponadto, do tak zwolnionego od akcyzy alkoholu etylowego nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i taki alkohol nie podlega kontroli, o której mowa w ustawie o Służbie Celnej.

Dlatego też, produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. płynu do spryskiwaczy, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Również w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w produktach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, Spółka nie będzie zobowiązana do spełniania wymogów określonych w art. 78 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl