ILPP3/443-21/11-3/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-21/11-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2011 r. (data wpływu 14 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych.

Pismem z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 25 maja 2011 r.) uzupełniono złożony wniosek w zakresie jego przedmiotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również Spółka) nabył w Niemczech w dniu 20 grudnia 2010 r. samochód "P". Przed transportem do Polski został on zaadoptowany jako 2-osobowy samochód ciężarowy. Pojazd spełnia wszystkie wymogi - zawarte w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej (M. P. Nr 86, poz. 880), dział 87 - aby został zakwalifikowany do pozycji CN 8704, jako pojazd przeznaczony głównie do transportu towarów.

Samochód posiada następujące cechy, które wskazują, że jest przeznaczony głównie do transportu towarów: "Samochód "P" w wersji dostosowanej do przewozu ładunków (samochód ciężarowy) o numerze V (...) poddany ocenie technicznej Zespołu Rzeczoznawców PZM. Podczas badania pojazdu i jego przestrzeni ładunkowej stwierdzono:

* przestrzeń ładunkowa pojazdu wykończona szarą wykładziną tapicerską, typową dla pojazdów użytkowych, nie posiada żadnych elementów wyposażenia związanych z przewozem osób, takich jak: siedzenia i ich punkty kotwienia, pasy bezpieczeństwa wraz z mechanizmami zwijania, ogrzewanie tylnej części nadwozia, dysze nadmuchu powietrza, uchwyty nad drzwiami tylnymi, bocznymi oraz zaczepy mocowania siatki zabezpieczającej. Otwory w wykładzinie dachu oraz wnęki po dyszach nadmuchu powietrza zabezpieczone i zakryte odpowiednimi elementami z pokryciem tapicerskim,

* ustalona w oparciu o dyrektywy EC długość przestrzeni ładunkowej wynosi 1720 mm,

* przestrzeń ładunkowa posiada trwałą, płaską podłogę umożliwiającą bezpieczny transport oraz łatwy załadunek i rozładunek przewożonych towarów. Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej pokryta jest przeciwpoślizgowym, gumowym dywanikiem oraz wykończona wykładziną tapicerską. W przedniej części podłoga posiada dodatkowe stalowe wzmocnienia zapewniające sztywność i stabilność w przypadku niesymetrycznego obciążenia,

* przestrzeń ładunkowa oddzielona jest od przestrzeni pasażerskiej ścianą grodziową w postaci stalowej ramy z metalową kratą, w dolnej części ramy zamocowana jest płyta drewniana pokryta wykładziną tapicerską. Ściana grodziową w górnej części mocowana jest do nadwozia z wykorzystaniem fabrycznych wzmocnień, zaś w dolnej części do stalowego wzmocnienia podłogi,

* górne i dolne punkty mocowania pasów bezpieczeństwa na słupkach za drzwiami bocznymi tylnymi zaspawane w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, brak wykładzin górnej części słupków,

* okno w pokrywie przestrzeni bagażowej oraz okna tylne boczne od strony zewnętrznej zabezpieczone odpowiednio dopasowanymi elementami z blachy stalowej, po stronie wewnętrznej płytami ze sklejki wodoodpornej z pokryciem tapicerskim,

* drzwi tylne boczne: mechanizmy podnoszenia szyb wraz z szybami usunięte, uchwyty, klamki oraz wykładziny tapicerskie drzwi usunięte i zastąpione płytami z pokryciem tapicerskim typowym dla pojazdów użytkowych, otwory okienne w drzwiach zamknięte stałą płytą ze sklejki pokrytej od zewnątrz malowaną blachą stalową a od wewnątrz pokryciem tapicerskim,

* ładowność ustalona przez Urząd Kontroli Technicznej Pojazdów Samochodowych w Dreźnie wynosi 740 kg, w tym kierowca i ewentualnie pasażer".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisany powyżej samochód - który przed transportem do Polski został zaadoptowany wg powyższego opisu oraz poddany badaniu technicznemu przez Urząd Kontroli Technicznej Pojazdów Samochodowych i zarejestrowany jako 2-osobowy samochód ciężarowy w Niemczech, a następnie po sprowadzeniu do Polski przeszedł pozytywnie badanie techniczne w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nr (...) oraz na podstawie ww. dokumentów Prezydent Miasta wydał dowód rejestracyjny, jako samochód ciężarowy 2 osobowy - został przez Spółkę właściwie zakwalifikowany do pozycji 8704 21 i w związku z taką klasyfikacją nie powstał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z posiadanym kompletem dokumentów:

* protokół badania technicznego pojazdu (...) z dnia 21 grudnia 2010 r., w języku niemieckim oraz tłumaczeniu na język polski,

* świadectwo Dopuszczenia Część l (Dowód Rejestracyjny) Nr F (...), tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski,

* dowód rejestracyjny Część II (Karta pojazdu) z dnia 21 grudnia 2010 r., tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski,

* protokół badania technicznego nr 1 (...) wykonanego przez (...) z dnia 22 grudnia 2010 r.

* zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT, nr O (...) z dnia 5 stycznia 2011 r.

* decyzja nr P (...) (czasowa rejestracja) z dnia 12 stycznia 2011 r.,

* pozwolenie czasowe, nr rejestracyjny (...).

Spółka ustaliła, że samochód "P" o numerze V (...) jest samochodem ciężarowym w rozumieniu kryteriów zawartych we wskazanym powyżej Monitorze Polskim i sklasyfikowała go do pozycji 8704 21.

W konsekwencji nie powstał, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Dla potwierdzenia stanowiska Spółka zleciła na własny użytek dokonanie oceny technicznej oddziale PZM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Oznacza to, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego.

Wnioskodawca zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem dotyczącym m.in. klasyfikacji nabytego w Niemczech w dniu 20 grudnia 2010 r. samochodu "P".

Wyjaśnić zatem należy, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny.

Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego. Natomiast za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Spółki wyłącznie odnośnie przepisów prawa podatkowego w oparciu o wskazany przez nią symbol CN 8704 21.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa o podatku akcyzowym, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła w Niemczech w dniu 20 grudnia 2010 r. samochód "P". Przed transportem do Polski został on zaadoptowany jako 2-osobowy samochód ciężarowy. Wnioskodawca wskazał, iż kod CN nabytego samochodu to 8704 21.

Wyjaśnić zatem należy, iż przepis art. 100 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3.

pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a.

wyprodukowanego na terytorium kraju,

b.

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy stanowi, że samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl powyższego, samochody klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym, samochód sklasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 21 jako samochód ciężarowy, nie podlega podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl