Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-20/13-4/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z dnia 22 marca 2013 r. (data wpływu 25 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 3 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. (data wpływu 3 lipca 2013 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w latach 2011-2012 produkował "Podściółkę dla gołębi i ptaków ozdobnych" - nowatorski ekologicznie produkt, opracowany we współpracy z Wydziałem (...) na Uniwersytecie. Produkt ten w sposób nie zagrażający zdrowiu zwierząt i ludzi skutecznie odstrasza insekty i pasożyty w hodowlach gołębi pocztowych i ptaków ozdobnych. Produkt ten jest złożony z naturalnych liści tytoniu po procesie fermentacji i zakonserwowanych w celu ochrony przed pleśnią i innymi grzybami. Podściółka była produkowana w dwóch wariantach:

1.

z liści tytoniu w postaci tonga,

2.

z mieszanki liści tytoniowych w postaci tipsu, stripsu, żyły tytoniowej walcowanej.

Liście tytoniu i mieszanka liści tytoniowych były poddane procesowi fermentacji oraz konserwacji przed pleśnią i innymi grzybami (spryskiwane preparatami przeciwgrzybicznymi), a następnie podściółka była pakowana w opakowania jednostkowe 250g i przeznaczona do sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Zmiana przepisów ustawy o podatku akcyzowym, która nakłada obowiązek zapłacenia podatku akcyzowego od sprzedaży suszu tytoniowego, spowodowała nieopłacalność produkcji "Podściółki dla gołębi i ptaków ozdobnych" i zaprzestanie jej produkcji przez Zainteresowanego. Obecnie kontrahenci Wnioskodawcy spoza Polski zgłosili chęć zakupu kolejnej partii podściółki. Zainteresowany nie posiada zapasów tego wyrobu, jednakże posiada status pierwszego przetwórcy oraz jest pośredniczącym podmiotem tytoniowym i posiada susz tytoniowy, z którego mógłby wyprodukować "Podściółkę dla gołębi i ptaków ozdobnych" z przeznaczeniem wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe lub eksport.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że wyrób ten nie nadaje się do palenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy produkcja przez pierwszego przetwórcę i jednocześnie pośredniczący podmiot tytoniowy "Podściółki dla gołębi i ptaków ozdobnych", opracowane przy współpracy Uniwersytetu, w celu ekologicznego zwalczania insektów wśród ptactwa, składającej się:

1.

z liści tytoniowych (tonga) poddanych procesowi fermentacji oraz konserwacji przed pleśnią i innymi grzybami, z dodatkiem środków wzmacniających skuteczność, takich jak lawenda, lukrecja,

2.

z mieszanki liści tytoniowych (blend), z tipsu, stripsu, żyły tytoniowej walcowanej oraz mieszanki tych składników poddanych procesowi fermentacji oraz konserwacji z dodatkiem j.w.

- pakowanej w opakowania jednostkowe przeznaczonej wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport, w świetle art. 9b, w związku z art. 99a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i czy produkt "Podściółka dla gołębi i ptaków ozdobnych" przeznaczony wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja przez pierwszego przetwórcę jednocześnie pośredniczący podmiot tytoniowy "Podściółki dla gołębi ptaków ozdobnych" przeznaczonej na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport w świetle art. 9b, art. 99a i art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i nie podlega obowiązkowi oznaczania podatkowymi znakami akcyzy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 99a ustawy, za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Z kolei art. 9b ustawy, określa co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku suszu tytoniowego.

W myśl art. 9b ustawy, dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport suszu tytoniowego nie są przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Zdaniem Zainteresowanego, kwestią mogącą budzić wątpliwości interpretacyjne jest jedynie brzmienie pkt 4 art. 9b ust. 1. tj. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy.

Wnioskodawca uważa, że terminem "zużycie suszu tytoniowego" nie można określić dokonywania konserwacji suszu tytoniowego środkami przeciwgrzybicznymi, a następnie zapakowania tego suszu w opakowania jednostkowe. Zatem produkcja "Podściółki dla gołębi i ptaków ozdobnych" z suszu tytoniowego, który to susz tytoniowy nie zostaje w żaden sposób zużyty przez pośredniczący podmiot tytoniowy do jego własnych celów, ale w całości, w opakowaniach jednostkowych jest przeznaczony wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Na mocy art. 116 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3, a wśród tych czynności nie zostały wymienione ani dostawy wewnątrzwspólnotowe ani eksport suszu tytoniowego.

W związku z powyższym "Podściółka dla gołębi i ptaków ozdobnych" nienadająca się do palenia, przeznaczona wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport nie podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Reasumując:

Produkcja "Podściółki dla gołębi i ptaków ozdobnych" nienadającej się do palenia, z suszu tytoniowego, który to susz tytoniowy zostaje poddawany tylko procesom fermentacji i konserwacji, a następnie jest pakowany w opakowania jednostkowe oraz w całości jest przeznaczony na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport, nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą. "Podściółka dla gołębi i ptaków ozdobnych" przeznaczona wyłącznie na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport nie podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl