ILPP3/443-157/09-4/TK - Zasady zwrotu akcyzy zapłaconej na terenie kraju w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-157/09-4/TK Zasady zwrotu akcyzy zapłaconej na terenie kraju w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.) o udzielenie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu zapłaconej akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych. Pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.) uzupełniono wniosek w zakresie opisu zdarzenia przyszłego, kodu CN wyrobów będących przedmiotem zapytania, sprecyzowania pytania i o stanowisko Wnioskodawcy do pytania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Sprzedający nabył te wyroby od podmiotu, który dokonał zapłaty podatku akcyzowego. Zainteresowany będzie zatem drugim lub nawet dalszym w kolejności nabywcą wyrobów akcyzowych. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej nabytych wyrobów i wystąpić o zwrot akcyzy zapłaconej na terenie kraju.

Zainteresowany uważa, że zgodnie z treścią art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

1.

podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2.

podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Zainteresowany twierdzi, że dla tego zdarzenia przyszłego kody CN nie mają znaczenia, ale z ostrożności wskazał, iż są to wyroby o kodach:

*

2710 11 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż oleje odpadowe,

*

2710 11 - oleje lekkie i preparaty,

*

2710 19 - pozostałe,

*

2710 19 11 - oleje średnie,

*

2710 19 31 - oleje ciężkie,

*

2710 19 31 - oleje napędowe,

*

2710 19 31 - do przeprowadzania procesu specyficznego,

*

2710 19 35 - do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 19 31,

*

2710 19 41 - do innych celów,

*

2710 19 41 - o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,05 % masy,

*

2710 19 41 20 - parafinowe oleje napędowe będące produktem syntezy i/lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym, w formie czystej (powszechnie nazywane "biodieslem"); mieszanki, zawierające wagowo ponad 20 % monoalkilowych estrów kwasów tłuszczowych oraz/lub parafinowych olejów napędowych będących produktem syntezy i/lub hydrorafinacji o pochodzeniu niekopalnym (powszechnie nazywanych "biodieslem"),

*

2710 19 41 90 - pozostałe,

*

3824 90 91 - monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE).

Samoistne paliwo silnikowe kod CN 2710 19 41 20 (powszechnie zwane "biodieslem").

Olej napędowy (CN 27101941) z domieszką do 20 % estrów to CN 27101941, ponad 20 % to już CN 2710194120.

B100 (CN 38249091 lub CN 2710194120).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec tego, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, który dokonuje zapłaty podatku akcyzowego na terenie kraju, jak również nie nabywa bezpośrednio od takiego podmiotu tych wyrobów - jest uprawniony do żądania zwrotu akcyzy zapłaconej na terenie kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja zawarta w art. 82 ustawy o podatku akcyzowym pozwala na zastosowanie tego przepisu do podmiotów, które nie tylko nabywają wyroby akcyzowe z zapłaconą na terenie kraju akcyzą bezpośrednio od podmiotu, który dokonał zapłaty tej akcyzy, ale również do przedsiębiorcy będącemu na kolejnych miejscach w łańcuchu transakcji. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z tej możliwości byłoby przedstawienie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwrot, wszystkich dokumentów wymaganych przez przepisy i dokumentujących cały ciąg transakcji, których przedmiotem były wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

1.

podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2.

podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowe

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Mając na względzie treść art. 22 ust. 2 Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania wynika, że zwrot podatku akcyzowego jest prawem wynikającym z istoty tego podatku.

Podatek akcyzowy jako podatek konsumpcyjny jest płacony jednokrotnie w kraju, w którym towar objęty tym podatkiem zostaje skonsumowany.

Wobec powyższego, należy przyjąć szeroką interpretację art. 82 ustawy o podatku akcyzowym, która pozwoli również podmiotom, które potrafią wykazać tytuł prawny do towarów, od których zapłacono akcyzę - prawo do zwrotu tej akcyzy. Nadmierne i niczym nie uprawnione zawężanie tego kręgu prowadziłoby do sprzeczności z prawem wspólnotowym, a tym samym dawałoby prawo stosowania przez podatników i organy podatkowe bezpośrednio przepisów Dyrektywy.

Według Wnioskodawcy z art. 22 powoływanej Dyrektywy w związku z art. 82 ustawy o podatku akcyzowym wynika dopuszczalność zwrotu akcyzy na rzecz podmiotu, który nabył wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą i jest w stanie wykazać ciągłość prawną dokonywanych transakcji. Jest on wówczas traktowany jak podmiot, który nabył w dalszej kolejności takie wyroby od podatnika.

Możliwe jest również zastosowanie szerokiej interpretacji podatnika, zawartej w art. 13 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z przyjęciem pojęcia podatnika w znaczeniu materialnym - jest to podmiot, który ponosi całkowity ciężar podatku. W tym znaczeniu przedsiębiorca, który nabył wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na terenie kraju, poniósł ciężar zapłaty tego podatku zawartą w cenie tego towaru.

Wówczas, w razie dostawy wewnątrzwspólnotowej będzie przysługiwało mu prawo do zwrotu tego podatku, bowiem do konsumpcji na terenie kraju nie doszło, a podatek zostanie odprowadzony w innym kraju na terenie Wspólnoty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Polskie uregulowania dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, zawarte zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy:

1.

podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, albo

2.

podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy, podatnik lub podmiot, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

1.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;

2.

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na dokumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5;

3.

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

W myśl art. 82 ust. 5 ustawy, zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu.

Zgodnie z art. 82 ust. 6 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w art. 86 ust. 1, 3 i 4 ustawy.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 82 ust. 7 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 223), określił tryb i terminy zwrotu akcyzy, minimalną kwotę zwrotu akcyzy oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż zamierza dokonać zakupu wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Sprzedający nabył te wyroby od podmiotu, który dokonał zapłaty podatku akcyzowego. Zainteresowany będzie zatem drugim lub nawet dalszym w kolejności nabywcą wyrobów akcyzowych. Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy wewnątrzwspólnotowej nabytych wyrobów i wystąpić o zwrot akcyzy zapłaconej na terenie kraju.

Wskazać należy, iż stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, i dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni (§ 2 ust. 2 cyt. rozporządzenia).

Reasumując, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej przedmiotowych wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje Zainteresowanemu zwrot akcyzy.

Nadmienia się jednocześnie, iż w niniejszej interpretacji odniesiono się jedynie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska do zadanego pytania, nie odniesiono się natomiast do kwestii nie będących przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl