Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-147/09-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej zużywanej do produkcji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej zużywanej do produkcji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem energii elektrycznej i ciepła. Spółka posiada koncesje:

* na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną,

* na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła,

wydane przez Prezesa URE.

Zainteresowany produkuje energię elektryczną w kondensacji (bez skojarzenia z ciepłem) i energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Oba rodzaje energii elektrycznej wytwarzane są za pomocą tych samych urządzeń elektrowni. w obu rodzajach procesów produkcyjnych Spółka zużywa energię elektryczną. Zużywana energia elektryczna jest uprzednio wytwarzana przez Wnioskodawcę lub kupowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy energia elektryczna zużywana przez Spółkę do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w jej zakładzie produkcyjnym na zasadach opisanych w stanie faktycznym podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zwana dalej "ustawą o akcyzie", oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, energia elektryczna zużywana przez Spółkę do produkcji energii elektrycznej w kondensacji oraz energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w jej zakładzie produkcyjnym na zasadach opisanych w stanie faktycznym jest zwolniona od akcyzy w oparciu o przepisy art. 30 ust. 6 i ust. 7 ustawy o akcyzie pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zwolnień".

UZASADNIENIE stanowiska Spółki.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o akcyzie zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych. Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach.

Warunki, jakie podmiot musi spełnić, aby skorzystać z wyżej wskazanych zwolnień zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy o akcyzie, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną:

1.

prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii;

2.

przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie zwolnionej energii, oświadczenie o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać co najmniej:

1.

nazwę i adres siedziby podmiotu zużywającego energię oraz jego NIP;

2.

ilość zużytej zwolnionej energii elektrycznej;

3.

cel, na który została zużyta zwolniona energia elektryczna;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

Zdaniem Wnioskodawcy, energia elektryczna zużywana przez zakład produkcyjny Spółki w procesie produkcji wyłącznie energii elektrycznej (bez skojarzenia z ciepłem), korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy o akcyzie. Przepis ten wprost zwalnia energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej. Zwolnienie przysługuje po spełnieniu przez Spółkę warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Zwolnienie zużycia energii elektrycznej na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach.

Spółka przed dokonaniem interpretacji powyższego przepisu pragnie powołać uchwałę NSA w składzie 5 sędziów z 29 listopada 1999 r. (FPK 3/99), w której sąd wskazał, iż: " (...) odnośnie do reguł interpretacji przepisów prawnych powszechnie zalecanych przez teorię prawa (...) należy wymienić następujące ogólne zasady postępowania przez interpretatora podatkowego tekstu prawnego:

* należy najpierw ustalić, czy dany wyraz (zwrot) budzący wątpliwości interpretatora nie ma definicji legalnej w akcie prawnym, w którym się znajduje, chyba że w tekście danej ustawy jest wyraźne odesłanie do innej ustawy;

* w razie braku definicji legalnej należy podjąć działania mające na celu ustalenie, czy budzący wątpliwości zwrot ma swoje znaczenie powszechnie ustalone w języku prawniczym (języku literatury prawniczej i języku orzecznictwa sądowego) danej gałęzi prawa;

* w następnej kolejności należy odwołać się do języka powszechnego, czyli skorzystać najlepiej z kilku słowników polskiego języka ogólnego;

* dopiero po wyczerpaniu reguł językowych może nastąpić stosowanie pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych (np. wykładni systemowej i celowościowej prawa podatkowego), nakazujących wybrać - spośród dopuszczalnych na gruncie reguł znaczeniowych danego języka etnicznego znaczeń tekstu prawnego - takie znaczenie zespołu przepisów, przy którym odtworzone na jego podstawie normy miałyby najsilniejsze znaczenie aksjologiczne w przyjmowanym systemie wartości".

Kierując się powyższymi zasadami należy wskazać, iż w ustawie o akcyzie brak jest definicji legalnej elektrociepłowni. Ustawa o akcyzie również nie zawiera referencji do innych przepisów prawa w tym zakresie. Należy zauważyć, iż ustawodawca przy definicji niektórych pojęć posiłkuje się między innymi prawem energetycznym (np. przy definicji nabywcy końcowego), jednakże nie ma to miejsca w przypadku tego pojęcia. Brak jest również definicji tego pojęcia w innych przepisach prawa. w tej sytuacji, zgodnie z powyższymi zasadami interpretacji przepisów prawa należy dokonać wykładni językowej.

W konsekwencji, w celu ustalenia zakresu podmiotowego zwolnienia określonego w art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie oraz stwierdzenia, jakie podmioty mogą zostać uznane za elektrociepłownie w rozumieniu ustawy o akcyzie należy odwołać się do definicji pojęcia "elektrociepłownia" przedstawionej w słownikach języka polskiego oraz w opracowaniach na temat energii elektrycznej. Zgodnie ze Słownikiem Naukowym PWN elektrociepłownia to zakład energetyczny spełniający jednocześnie zadanie elektrowni i ciepłowni, wytwarzający energię elektryczną i ciepło wykorzystywane do ogrzewania oraz do celów technologicznych. w opracowaniach dotyczących energii elektrycznej wskazywane są następujące definicje elektrociepłowni:

* "elektrociepłownia to rodzaj elektrowni, wyróżnionej ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego; wytwarzanie energii jest połączone z procesem wytwarzania ciepła",

* "elektrociepłownia jest to obiekt składający się z jednego lub kilku zespołów urządzeń służących do jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach również energii mechanicznej",

* "elektrociepłownia jest to zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu".

Przytoczone powyżej przykładowe definicje elektrociepłowni są bardzo szerokie. Wynika z nich, że elektrociepłownią jest zakład, który produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem. Jednocześnie dla uznania zakładu za elektrociepłownię nie jest konieczne spełnienie określonych wymogów technicznych ani potwierdzenie statusu elektrociepłowni w inny sposób jak np. specjalny zapis w koncesji.

Zdaniem Spółki, wystarczy, że dany podmiot wytwarza energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, aby w tym zakresie być uznanym za elektrociepłownię.

Pojęcie elektrociepłowni i elektrowni funkcjonowało już w prawie o podatku akcyzowym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o akcyzie z 6 grudnia 2008 r.

Występowało ono m.in. w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 966), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie zwolnień". Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji elektrycznej w elektrowniach. Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego m.in. w elektrociepłowniach.

Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień również nie wprowadzały definicji pojęć elektrowni i elektrociepłowni. Także w pismach interpretacyjnych dotyczących stosowania zwolnień wskazanych w § 3 i § 10 tego rozporządzenia, organy podatkowe nie odwoływały się do konkretnych definicji elektrowni i elektrociepłowni. Organy podatkowe rozstrzygały o możliwości zastosowania zwolnienia powołując się na funkcje, jakie spełnia dany podmiot.

Organy uznawały m.in., że elektrociepłownią jest podmiot, który wytwarza energię elektryczną i ciepło.

Jednocześnie, w wydanych interpretacjach organy nie wskazywały, że uzyskanie statusu elektrociepłowni wymaga spełnienia dodatkowych wymogów np. potwierdzenia tego statusu w koncesji. Na przykład, w piśmie o sygn. 331000-RPA-9103-27/05/BK Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach przyznał prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 10 rozporządzenia w sprawie zwolnień (zwolnienie przewidziane m.in. dla elektrociepłowni) podmiotowi, który zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.

Z kolei w piśmie o sygn. 331000-RPA-9103-43/05/BK ten sam Naczelnik uznał, że wnioskodawca wykorzystujący olej opałowy do produkcji energii elektrycznej może korzystać ze zwolnienia z akcyzy przewidzianego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, które ma zastosowanie do elektrowni. z obu pism wynika więc, że możliwość korzystania ze zwolnienia została uzależniona od spełnienia kryterium obiektywnego, jakim jest produkcja energii elektrycznej i ciepła w przypadku zwolnienia określonego w § 10 rozporządzenia w sprawie zwolnień przewidzianego dla elektrociepłowni oraz produkcja energii elektrycznej w przypadku zwolnienia określonego w § 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień przewidzianego dla elektrowni.

Z wydanych pism interpretacyjnych wynika również, że ten sam podmiot może korzystać jednocześnie ze zwolnień określonych w § 10 i § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. w zakresie w jakim podmiot ten produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem jest uprawniony do zwolnienia przewidzianego w § 10 tego rozporządzenia, natomiast w zakresie w jakim produkuje on energię elektryczną może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w piśmie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2004 r. sygn. 421000-PA-9102-30/04/LK.

Oznacza ono, że dla zastosowania zwolnienia podstawowe znaczenie ma funkcja, jaką spełnia podmiot korzystający ze zwolnienia. Natomiast jeden podmiot może w rozumieniu przepisów o akcyzie, tak jak w przypadku Spółki, spełniać jednocześnie kilka funkcji np. funkcję elektrowni i elektrociepłowni.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy również wskazać pisma organów podatkowych, z których wynika, że przewidziane w § 10 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnienie od podatku akcyzowego sprzedaży ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego w elektrociepłowniach ma przede wszystkich charakter przedmiotowy.

W piśmie o sygn. (...) z dnia 19 stycznia 2005 r. wydanym przez p.o. Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego skierowanym do S.A. stwierdza się, że: "przedmiotowe zwolnienie, stosownie do postanowień ust. 2 ww. paragrafu (tj. § 10 - przypis Spółki), stosuje się do oleju, z którego mniej niż 50% objętościowo destyluje przy temperaturze 350 stopni Celsjusza. w przypadku, gdy nabywcą ciężkiego oleju opałowego jest podmiot wykorzystujący ten olej na cele uprawniające do zwolnienia (np. elektrociepłownia), przepisy ust. 1 i 3 ww. paragrafu przewidują dwa warunki zastosowania zwolnienia akcyzy...".

Z pisma tego wynika więc, że zwolnieniu podlega olej opałowy spełniający określone parametry. To, przez jakie podmioty olej ten jest wykorzystywany, ma służyć tylko podkreśleniu celu na jakie ma on zostać zużyty, tj. w celu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.

Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zwolnienie od podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem zostało określone w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. l 283 z 2003 r.), zwana dalej "dyrektywą energetyczną". Polska po akcesji do Unii Europejskiej dostosowując przepisy akcyzowe do prawa wspólnotowego wprowadziła to zwolnienie do ustawy o akcyzie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt c dyrektywy energetycznej, bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą przyznawać, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w zakresie poziomu opodatkowania wobec produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanych do łącznego wytwarzania ciepła i mocy. Zasadność preferencyjnego traktowania na gruncie podatkowym połączonego wytwarzania ciepła i mocy została także wyrażona w punkcie 25 preambuły do dyrektywy energetycznej. Zarówno art. 15 dyrektywy energetycznej jak i punkt 25 preambuły do tej dyrektywy, w przeciwieństwie do art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie, nie ograniczają zastosowania zwolnienia od akcyzy zużycia energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem jedynie do sytuacji, w której produkcja ta odbywa się w elektrociepłowni.

Przepis art. 15 dyrektywy energetycznej dopuszcza zwolnienia zużycia energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu bez względu na status podmiotu zużywającego. Zdaniem Spółki, oznacza to, że zwolnienie energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przewidziane w dyrektywie energetycznej ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Dla zastosowania zwolnienia nadrzędny jest sam fakt wykorzystywania energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, a nie to, czy podmiot, u którego zachodzi ten proces jest elektrociepłownią. Zakres zwolnienia jest więc bardzo szeroki. Obejmuje on wszystkie podmioty, wykorzystujące energię elektryczną do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Zdaniem Spółki, przepis art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie należy, zgodnie z wykładnią prowspólnotową, interpretować mając na uwadze przedstawione powyżej wnioski płynące z analizy przepisów dyrektywy energetycznej. w rezultacie, w opinii Spółki, dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie podstawowe znaczenie ma sam fakt produkcji przez zakład produkcyjny Spółki energii elektrycznej ciepła w skojarzeniu.

Podsumowując, zdaniem Spółki, w zakresie procesu, w jakim jest wytwarzana energia elektryczna i ciepło w skojarzeniu, Spółka wypełnia definicje elektrociepłowni dla celów podatku akcyzowego. w konsekwencji energia elektryczna zużywana przez jej zakład produkcyjny do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu może korzystać ze zwolnienia od akcyzy w oparciu o art. 30 ust. 7 ustawy o akcyzie po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Jednocześnie, zużycie przez zakład produkcyjny Spółki energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy o akcyzie po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Na koniec Spółka pragnie zauważyć, że w maju 2009 r. z analogicznym zapytaniem do Ministra Finansów (przedstawiając podobny stan faktyczny) wystąpiła inna spółka. Odpowiadając w interpretacji indywidualnej znak ILPP3/443-89/09-2/TW z dnia 30 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska tej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stawka na energię elektryczną została zawarta w art. 89 ust. 3 ustawy i wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę.

Konsekwencją przeniesienia do ustawy wszystkich obligatoryjnych zwolnień od akcyzy wynikających z przepisów wspólnotowych, które na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów były umieszczone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jest zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji (oraz w procesach podtrzymujących procesy produkcyjne) energii elektrycznej (art. 30 ust. 6 ustawy). Dodatkowo, ustawodawca przewidział, w art. 30 ust. 7 ustawy, zwolnienie zużycia energii w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach.

Zwolnienie to, jak zostało to wyżej przedstawione przez Zainteresowanego, uwarunkowane jest prowadzeniem ewidencji, pozwalającej na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii, jak i również przekazywaniem comiesięcznych oświadczeń, które powinny zawierać określone w przepisach elementy. Warunek ten jest uregulowany w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 228) w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia związana ze zwolnieniem od akcyzy energii elektrycznej, wykorzystywanej w procesach produkcyjnych tej energii oraz związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z ciepłem w skojarzeniu. Nieodzownym elementem związanym z ww. zwolnieniem energii jest - zdaniem Zainteresowanego - zdefiniowanie pojęcia elektrociepłowni. Wnioskodawca słusznie zauważa, iż w ustawie o podatku akcyzowym brak definicji ustawowej elektrociepłowni.

Definicja zawarta w słowniku języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, określa, iż elektrociepłownia jest zakładem energetycznym wytwarzającym energię elektryczną i ciepło. z kolei w encyklopedii, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, elektrociepłownię określa się mianem elektrowni parowej wytwarzającej jednocześnie energię elektryczną oraz ciepło (dostarczane odbiorcom) w tzw. układzie skojarzonym (para po wykonaniu pracy i częściowym rozprężeniu jest wykorzystywana jako nośnik ciepła).

W ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) w art. 3 pkt 12 zostało zdefiniowane przedsiębiorstwo energetyczne, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Natomiast równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego w ww. ustawie, zostało określone jako kogeneracja (art. 3 pkt 33).

Z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 92) w § 2 zawiera wyjaśnienie pojęcia przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Jest to "przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego."

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie "wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW."

Wnioskodawca wskazał, iż posiada zarówno koncesję na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną, jak i na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

W związku z powyższym, podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie, który wytwarza energię i ciepło w skojarzeniu może być uznany za elektrociepłownię, a co za tym idzie, może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, w przypadku zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji tej energii, jak i również przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 ustawy o podatku akcyzowym).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl