Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP3/443-134/09-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2009 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 24 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obniżenia kwoty należnej od wyrobów akcyzowych o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obniżenia kwoty należnej od wyrobów akcyzowych o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych, do Dyrektora Izby Skarbowej w YY.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2009 r. nr XX Dyrektor Izby Skarbowej w YY, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, przekazał ww. wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca produkuje w składzie podatkowym wyroby akcyzowe. Do wyprodukowania tych wyrobów zużywa inne wyroby akcyzowe, tj. materiały, surowce, energię elektryczną, olej opałowy, itp. W cenie ich zakupu zawarty jest podatek akcyzowy. W związku z powyższym Zainteresowany zamierza obniżyć podatek akcyzowy należny o podatek zawarty w cenie ww. materiałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy i w jaki sposób Spółka, będąca producentem wyrobów akcyzowych, może odliczyć akcyzę zawartą w zużytych do produkcji surowcach i materiałach.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym daje producentowi wyrobu akcyzowego możliwość odliczenia akcyzy zapłaconej w surowcach i materiałach użytych do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego. Zainteresowany twierdzi, że produkując w składzie podatkowym wyroby akcyzowe (piwo i napoje fermentowane) może odliczyć akcyzę zapłaconą od energii elektrycznej, oleju opałowego itp.

Spółka wskazuje, że w tym przypadku należy skorzystać z części C poz. 12 druków AKC-4/B i AKC-4/C, w której znaleźć się powinna suma obniżenia należnej kwoty akcyzy z tyt. wielkości sprzedaży piwa oraz kwoty podatku akcyzowego, zawartego w surowcach i materiałach zużytych do produkcji piwa, podlegające odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Pod pozycją nr 13 ww. załącznika do ustawy, zamieszczone zostało piwo otrzymywane ze słodu o kodzie CN 2203 00.

Z kolei, pod pozycją nr 16 ww. załącznika do ustawy, zamieszczone zostały pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o kodzie CN 2206 00.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy, kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1, może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 26 ust. 1 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 32, poz. 227) zwanym dalej rozporządzeniem, określił m.in. wzory deklaracji podatkowych, w tym AKC-4/C dla podatku akcyzowego od piwa oraz AKC-4/B dla podatku od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich.

W części C tych formularzy wskazano pozycję nr 12, w której Wnioskodawca może wpisać przysługujące zwolnienia i obniżenia w podatku akcyzowym.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w składzie podatkowym produkuje piwo i napoje fermentowane, do wytworzenia których zużywa wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca należną kwotę akcyzy od piwa i napojów fermentowanych, wyprodukowanych w składzie podatkowym, może obniżyć o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wytworzenia wyrobów akcyzowych, poprzez odpowiednie zapisy w pozycji nr 12 formularzy AKC-4/C i AKC-4/B.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl