ILPP3/443-128/14-4/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-128/14-4/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

Wniosek uzupełniono w dniu 17 lutego 2015 r. w przedmiocie przedstawionego stanu faktycznego, pytania oraz stanowiska własnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "A" na mocy art. 16 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752) dalej: ustawa o podatku akcyzowym, uzyskał z właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu celnego "Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy" oraz dokonał rejestracji na formularzu AKC-R.

Działalność Zainteresowanego polega na zakupie wyrobów węglowych jako pośredniczący podmiot węglowy, a następnie na sprzedaży tych wyrobów finalnym nabywcom węglowym w tym m.in. podmiotom zwolnionym na podst. art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Wnioskodawca, przy każdej sprzedaży do podmiotu korzystającego ze zwolnienia, wystawia faktury wpisując dodatkowe informacje, tj. pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy.

Z uwagi na to, że przepisy nie wskazują wymaganego miejsca na fakturze, w którym przedmiotowe dane należy wpisywać, Wnioskodawca te dodatkowe informacje wpisuje w polu "uwagi" (gdy druk faktury takie pole zawiera) lub w dowolnym miejscu (gdy druk faktury takiego pola nie zawiera).

Jednostką miary stosowaną przez Wnioskodawcę w rozliczeniach są tony. Dlatego też chcąc wypełnić warunek zwolnienia wskazany w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie podawania ilości wyrobów węglowych w kilogramach zmuszony jest do dodatkowego wskazywania tonażu w przeliczeniu na kilogramy.

W zaistniałym stanie faktycznym po sprzedaży wyrobów węglowych do finalnego nabywcy węglowego korzystającego ze zwolnienia Wnioskodawca wystawił fakturę, w której w polu "uwagi" wskazał pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy. Finalny nabywca węglowy potwierdził podpisem na fakturze nabycie tych wyrobów.

Następnie finalny odbiorca węglowy złożył zastrzeżenie o wykorzystywaniu nieprawidłowego pola na fakturze, w którym Wnioskodawca wpisuje ww. informacje dodatkowe wynikające z ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku zakwestionowania przez urząd celny takiego sposobu umieszczania informacji mógłby ponieść negatywne konsekwencje np. utrata prawa do zwolnienia. Odpowiedzialność również ponosi Wnioskodawca jako sporządzający dokument stanowiący wypełnienie warunku zwolnienia podatkowego. Tym samym Wnioskodawca powziął również wątpliwość w tym zakresie, tj. czy przyjęty sposób umieszczenia ww. informacji jest właściwy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypełniając warunek zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów węglowych wskazanych w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. wystawienie faktury, wymagane dodatkowe informacje: pozycja CN wyrobów węglowych, ilość w kilogramach i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, mogą być one wpisywane w dowolnym miejscu na druku faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawodawca nie wskazuje w ustawie o podatku akcyzowym żadnych wytycznych w sprawie pozycji lub pola faktury, w których należy wpisywać dodatkowe informacje zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy to uznaje się, że dla ustawodawcy bez znaczenia pozostaje gdzie wystawiający fakturę umieści te dodatkowe informacje.

Dlatego też Wnioskodawca uznaje, że w przypadku wystawiania faktury zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym dodatkowe informacje wymagane dla faktury, tj. pozycja CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy mogą być wpisywane w dowolnym miejscu na fakturze np. w polu "uwagi" (gdy druk faktury takie pole zawiera).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl