ILPP3/443-120/12-2/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 września 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-120/12-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2012 r. (data wpływu 12 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą polegającą na chowie i hodowli ryb - PKD 0322Z - (chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych), w przyszłości zamierza dokonać zakupu węgla kamiennego do ogrzewania:

* warsztatu mechanicznego,

* stróżówek na stawach,

* garaży, w których stacjonują ciągniki rolnicze, samochody - pojazdy te służą wyłącznie działalności rolniczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakupy węgla kamiennego do ogrzewania warsztatu mechanicznego, stróżówek i garaży - służących wyłącznie działalności rolniczej, tj. do chowu i hodowli ryb będą zwolnione od podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupy węgla do celów grzewczych do budynku warsztatu mechanicznego, garaży oraz stróżówek podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą polegającą na chowie i hodowli ryb i w przyszłości zamierza dokonać zakupu węgla kamiennego do ogrzewania:

* warsztatu mechanicznego,

* stróżówek na stawach,

* garaży, w których garażują ciągniki rolnicze, samochody.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, iż przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych.

Podmiot korzystający ze zwolnienia w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, zobligowany jest zatem nadać nabytym wyrobom węglowym określone przeznaczenie, tj. w rozpatrywanym przypadku muszą być one zużyte w hodowli ryb.

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Natomiast w świetle art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy, użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą.

Z powyższego wynika, m.in., iż przepis art. 31a ust. 2 ustawy wymienia na jakie cele (w tym przypadku uprzywilejowane zwolnieniem) mogą zostać przeznaczone wyroby węglowe.

Podmiotem uprawnionym do zwolnienia w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, jest podmiot korzystający ze zwolnień wskazanych w ust. 2 tego przepisu - zwalnia się bowiem od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy (...) podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Podmiot zużywający to w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W świetle powyższego, podmiot zużywający wyroby węglowe będzie korzystał ze zwolnienia jeśli zużyje wyroby węglowe do jednego z enumeratywnie wskazanych w ust. 2 celów (przeznaczeń).

Zainteresowany odwołuje się m.in. do uregulowań art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy i wskazuje, iż wystarczy wykazać związek z pracami wymienionymi w tym przepisie by zużywane wyroby węglowe korzystały ze zwolnienia od akcyzy.

Przepis art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.

Powyższy przepis umożliwia zatem zwolnienie wyrobów węglowych od podatku w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Zauważyć należy, iż użycie przez prawodawcę takich pojęć wskazuje, że zwolnienie to nie ma charakteru podmiotowego lecz przedmiotowy (przysługuje jedynie w określonych pracach, a nie określonemu podmiotowi, tj. rolnikowi, ogrodnikowi, hodowcy ryb oraz posiadaczom lasów).

Przy czym ustawa nie zawiera definicji legalnych tych pojęć.

Z Małego słownika j. polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999, str. 789 wynika, iż rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem.

Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca - str. 699 ww. słownika - to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...).

Prace rolnicze to zatem działalność polegająca na uprawie i hodowli roślin oraz chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

Hodowla to planowa opieka nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania (str. 253 ww. słownika).

Ryba to każdy osobnik z gromady ryb (Pisces), zmiennocieplnych kręgowców wodnych, oddychających skrzelami (str. 819 ww. słownika).

Zatem zużycie wyrobów węglowych w hodowli ryb polega na wykorzystaniu go w planowej opiece nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania.

Działalność, która nie jest związana z planową opieką nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Z analizy pojęcia hodowla ryb wynika, iż zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy, ma charakter przedmiotowy i odwołuje się jedynie do celowej działalności z zakresu planowej opieki nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania.

Interpretacja językowa pozwala więc stwierdzić, iż np. prace remontowe, dozoru (stróżowanie) oraz garażowanie pojazdów są innym rodzajem działalności niż hodowla ryb.

Reasumując, ze zwolnienia uregulowanego w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy, korzystają budynki, obiekty i urządzenia produkcyjne, które są bezpośrednio związane z planową opieką nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania. Z kolei te z przeznaczeń wyrobów węglowych, które nie mieszczą się w zakresie zużycia w hodowli ryb, tj. do ogrzania warsztatu mechanicznego, stróżówek na stawach i garaży, w których garażują ciągniki rolnicze i samochody nie są uprzywilejowane zwolnieniem od podatku.

Ponadto należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Zainteresowanego dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl