ILPP3/443-114/12-4/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-114/12-4/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2012 r. (data wpływu 28 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. (data wpływu 29 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych jest:

1.

prawidłowe - w zakresie pytania pierwszego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie pytania drugiego.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych. Pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. (data wpływu 29 sierpnia 2012 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie doprecyzowania opisu zdarzeń przyszłych, przeformułowania pytań i własnych stanowisk.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym obrotu paliwami ciekłymi w tym paliwami silnikowymi. W chwili obecnej głównymi dostawcami paliw silnikowych są koncerny petrochemiczne.

W celu zdywersyfikowania źródeł dostaw Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z innymi niż koncerny petrochemiczne dostawcami paliw silnikowych. Potencjalnych dostawców można podzielić na dwie grupy:

1.

Dostawców prowadzących skład podatkowy,

2.

Pośredników w obrocie paliwami, którzy nie są ani producentami ani importerami paliw.

W przypadku zakupów dokonywanych u Dostawców prowadzących skład podatkowy, faktury dokumentujące zakupy paliw silnikowych będą zawierały informacje o wysokości podatku akcyzowego zawartego w cenie netto.

Informacji o wysokości podatku akcyzowego nie będą zawierały natomiast faktury wystawiane przez Pośredników. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza ograniczyć ryzyko związane z zakupem u Pośredników poprzez uzyskanie od nich oświadczeń o źródle pochodzenia paliw silnikowych o następującej treści:

"Zarząd Spółki..... w..... oświadcza, iż za sprzedane "A" sp. z o.o. paliwa silnikowe na podstawie faktury nr..... z dnia...... opłacono podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową".

Zarówno w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy przez Dostawców (prowadzących skład podatkowy) jak i Pośredników transport zakupionego przez Wnioskodawcę paliwa może odbywać się zarówno samochodem Wnioskodawcy jak i Dostawcy/Pośrednika.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, iż:

Nie składał zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego (przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie), nie jest też podmiotem prowadzącym skład podatkowy, zarejestrowanym odbiorcą ani zarejestrowanym wysyłającym.

Wyroby nabywane od dostawców będą z zapłaconą akcyzą (tekst jedn.: Wnioskodawca zakłada, iż podatek akcyzowy został zapłacony zgodnie z oświadczeniem Dostawcy).

Kody CN wyrobów, które są przedmiotem interpretacji to: CN 2710 19 41, CN 2710 19 42, CN 2710 19 43, CN 2710 19 44, CN 2710 19 45, CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48 i CN 2710 19 49.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy na Wnioskodawcy jako nabywcy paliw silnikowych będzie ciążyło ryzyko zapłaty podatku akcyzowego, w przypadku gdy niesolidny Dostawca (prowadzący skład podatkowy), nie uiścił lub nie zadeklarował akcyzy.

2.

Czy uzyskanie od Pośredników oświadczeń odnośnie źródła pochodzenia paliw silnikowych (załączanych oddzielnie do każdej z faktur zakupu paliwa) zabezpieczy Wnioskodawcę przed ewentualnym przeniesieniem na niego obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku, gdy na poprzednim poziomie obrotu nie zapłacono akcyzy w stosunku do danej partii paliw silnikowych (wyszczególnionych na fakturze do której przyczepione zostało oświadczenie).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1

W przypadku zakupu paliw silnikowych od Dostawcy, który prowadzi skład podatkowy, jedynym podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy będzie prowadzący skład podatkowy. Zatem obowiązek zapłaty akcyzy/opłaty paliwowej nigdy nie zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Przy czym nie ma znaczenia czy Wnioskodawca sam - odbierze zakupione paliwo silnikowe ze składu podatkowego, czy też paliwo to zostanie dostarczone przez Sprzedawcę lub na jego koszt. Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.).

Ad 2

W przypadku zakupu od Pośredników paliw silnikowych należy dokonać interpretacji art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. Na podstawie tego przepisu organy podatkowe bowiem są upoważnione do pociągnięcia posiadacza wyrobów akcyzowych (zatem potencjalnie również Wnioskodawcę) do quasi solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku akcyzowego w sytuacji, gdy niesolidny Pośrednik nie rozliczy ciążącego na nim obowiązku zapłaty akcyzy/opłaty paliwowej.

W ocenie Wnioskodawcy, ewentualna możliwość obciążenia jego akcyzą/opłatą paliwową może zachodzić jedynie w sytuacji, w której nie jest możliwe ustalenie dostawcy wyrobów akcyzowych, który był zobowiązany do rozliczenia podatku akcyzowego. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca "legalnie" kupi paliwa silnikowe oraz dodatkowo uzyska oświadczenie od Pośrednika, iż za sprzedane Wnioskodawcy paliwa silnikowe opłacono podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową (treść oświadczenia w opisie stanu faktycznego), wtedy zwolni się z odpowiedzialności zapłaty podatku akcyzowego/opłaty paliwowej. W sytuacji bowiem, gdy w toku postępowania dowodowego organy podatkowe ustalą, iż akcyza powinna zostać uiszczona przez inny niż Wnioskodawca podmiot, akcyza powinna zostać nałożona na ten podmiot, który nie dokonał zapłaty należnego podatku. W takiej sytuacji, tylko Pośrednik lub inny podmiot może zostać uznany za podatnika akcyzy/opłaty paliwowej.

W ocenie Wnioskodawcy bezwzględnym warunkiem opodatkowania posiadania lub nabycia wyrobów akcyzowych jest brak możliwości ustalenia przez organy podatkowe, iż akcyza na wcześniejszym etapie obrotu została uiszczona w prawidłowej wysokości. W tym celu organy podatkowe, przed nałożeniem obowiązku zapłaty akcyzy na posiadacza czy też nabywcę wyrobów akcyzowych, zobowiązane są przeprowadzić kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe lub kontrolne. W zamyśle Wnioskodawcy dowodem w kontroli podatkowej/postępowaniu podatkowym/kontroli podatkowej mają być oświadczenia Pośredników (złożone zgodnie z zasadą reprezentacji) odnośnie zapłaty akcyzy/opłaty paliwowej.

Na zakończenie Wnioskodawca pragnie przytoczyć treść przepisów wspólnotowych, które nie przewidują możliwości obciążenia podatkiem akcyzowym podmiotu, który nabył wyroby akcyzowe w sposób legalny. Przepis art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9) stanowi, iż podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji. Dopuszczeniem do konsumpcji jest: opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych, przechowanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, na które nie nałożono akcyzy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa wspólnotowego i ustawodawstwa krajowego, produkcja wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz import wyrobów akcyzowych.

Dalej w art. 8 ust. 1 pkt a dyrektywa stanowi, iż osobą zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego, który stał się wymagalny jest w odniesieniu do opuszczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a:

i. uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca lub każda inna osoba zwalniająca wyroby akcyzowe, lub w imieniu której wyroby te są zwalniane z procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz - w przypadku niezgodnego z przepisami opuszczenia składu podatkowego - każda inna osoba, która uczestniczyła w takim zwolnieniu;

ii. w przypadku niezgodnego z przepisami przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 i 4: uprawniony prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany wysyłający lub każda inna osoba, która udzieliła gwarancji zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2, oraz każda osoba, która uczestniczyła w niezgodnym z przepisami opuszczeniu i która wiedziała lub powinna była wiedzieć o nieprawidłowym charakterze tego opuszczenia.

Reasumując, Wnioskodawca (posiadając oświadczenie o zapłacie podatku akcyzowego/opłaty paliwowej), nie będzie posiadał przymiotu podatnika, ponieważ nie będzie dokonywał czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Zatem obowiązek zapłaty akcyzy/opłaty paliwowej nigdy nie zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.).

Nie jest istotne czy Wnioskodawca sam odbierze zakupione paliwo silnikowe, czy też paliwo to zostanie dostarczone przez Pośrednika lub na jego koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłego uznaje się za:

1.

prawidłowe - w zakresie pytania pierwszego,

2.

nieprawidłowe - w zakresie pytania drugiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 tego załącznika wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe - o kodzie CN 2710.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego, wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym obrotu paliwami ciekłymi w tym paliwami silnikowymi. W chwili obecnej głównymi dostawcami paliw silnikowych są koncerny petrochemiczne.

W celu zdywersyfikowania źródeł dostaw Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z innymi niż koncerny petrochemiczne dostawcami paliw silnikowych. Potencjalnych dostawców można podzielić na dwie grupy:

1.

Dostawców prowadzących skład podatkowy,

2.

Pośredników w obrocie paliwami, którzy nie są ani producentami ani importerami paliw.

W przypadku zakupów dokonywanych u Dostawców prowadzących skład podatkowy, faktury dokumentujące zakupy paliw silnikowych będą zawierały informacje o wysokości podatku akcyzowego zawartego w cenie netto.

Informacji o wysokości podatku akcyzowego nie będą zawierały natomiast faktury wystawiane przez Pośredników. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza ograniczyć ryzyko związane z zakupem u Pośredników poprzez uzyskanie od nich oświadczeń o źródle pochodzenia paliw silnikowych.

Wyroby nabywane będą od dostawców z zapłaconą akcyzą.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego, w przypadku gdy nie zostanie on zapłacony lub zadeklarowany na wcześniejszym etapie obrotu i czy uzyskanie stosownego oświadczenia od dostawców, które zostało by dołączone do faktur, zabezpieczy go przed przeniesieniem na niego obowiązku jego zapłaty, w przypadku gdy na poprzednim etapie obrotu nie została zapłacona akcyza od danej partii paliw silnikowych.

Wyjaśnić zatem należy, iż stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Powyższy przepis wprowadza na grunt podatku akcyzowego zasadę jednokrotności zapłaty akcyzy - co oznacza, że obrót wyrobami akcyzowymi jest wolny, gdy ziszczą się przesłanki wskazane w cyt. przepisie art. 8 ust. 6 ustawy.

Zauważyć przy tym należy, że w myśl art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

W opinii Zainteresowanego w przypadku, gdy Wnioskodawca "legalnie" kupi paliwa silnikowe oraz dodatkowo uzyskana oświadczenie od Pośrednika, iż za sprzedane Wnioskodawcy paliwa silnikowe opłacono podatek akcyzowy, wtedy zwolni się z odpowiedzialności zapłaty podatku akcyzowego.

Stanowisko Wnioskodawcy nie może zostać uznane za prawidłowe, gdyż oparte jest na założeniu, iż nie jest możliwa sytuacja, którą przewiduje art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Zakłada on, iż "legalne" nabycie wyrobów akcyzowych od Pośrednika wyklucza okoliczność, iż w toku kontroli podatkowej nie zostaną dokonane przeciwne ustalenia - co wykracza poza zakres interpretacji przepisów podatkowych.

Wyjaśnić zatem należy, iż jedną z grup podmiotów, które ustawodawca uznał za podatników podatku akcyzowego stanowią podmioty nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Podstawowym celem tego przepisu jest przesunięcie odpowiedzialności za uiszczenie akcyzy na nabywców i posiadaczy wyrobów akcyzowych, pomimo tego, że zgodnie z zasadami ogólnymi podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku akcyzowego byli dostawcy tych wyrobów.

Stosownie do powyższego fakt posiadania wyrobów akcyzowych z niezapłaconą akcyzą, magazynowanych poza składem podatkowym, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą. Przepis ten ma na celu umożliwienie skutecznej walki z przestępczością i nieprawidłowościami w obrocie wyrobami akcyzowymi. Stąd też zakres opodatkowania określony w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, obejmuje także nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie można ustalić, czy akcyza na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona w prawidłowej wysokości. Zaznaczyć przy tym należy, iż brak możliwości ustalenia w toku prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego faktu zapłaty akcyzy w należnej wysokości, nie będzie oznaczał wyłączenia w toku prowadzonego postępowania, stosowania zasad postępowania dowodowego. W szczególności organ prowadzący postępowanie będzie zobligowany do przeprowadzenia wszelkich możliwych dowodów mających na celu wyjaśnienie sprawy, pod warunkiem ich zgodności z prawem. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednio udokumentowanych czynności dowodowych zmierzających do ustalenia, czy zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości i stwierdzeniu niemożności dokonania ustaleń w tym zakresie, możliwe będzie zastosowanie normy zawartej w przedmiotowym przepisie.

W szczególności opodatkowane akcyzą może być nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych, które znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Głównym warunkiem tego opodatkowania jest brak zapłaty akcyzy w należnej wysokości (co potwierdzone zostaje w wyniku ww. czynności organu podatkowego).

W tym miejscu należy wskazać, iż interpretacja językowa przepisu art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy nie daje uzasadnionych podstaw do twierdzenia, że ogranicza się on wyłącznie do przypadków, w których dany podmiot wiedział albo co najmniej mógł przypuszczać, iż kwota akcyzy nie została rozliczona przez dostawcę, a nie dotyczy podmiotów, które dochowały należytej staranność w zakresie podmiotu od którego nabyły wyroby akcyzowe, w wyniku czego będzie możliwe w szczególności ustalenie jego danych oraz faktu prowadzenia przez niego działalności w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. Konkluzja taka nie znajduje potwierdzenia w jednoznacznym brzmieniu art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy.

W tym przypadku, obowiązek podatkowy powstaje w trybie art. 10 ust. 10 ustawy, tj. z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy. Powstaje on z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11 tego artykułu.

Przepis ten podlega stosowanej modyfikacji w związku z czynnościami, które może wykonać np. producent wyrobu akcyzowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak wynika z powyższego, czynnością tą - po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy - jest zadeklarowanie np. przez producenta (lub określenie przez organ podatkowy) kwoty akcyzy w należnej wysokości. Stąd też, jeśli Wnioskodawca nabywa oleje napędowe, w stosunku do których zadeklarowana została (po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy) przez podatnika tego podatku kwota akcyzy w należnej wysokości, zanim powstanie - wskazany w cyt. powyżej art. 10 ust. 10 ustawy - obowiązek podatkowy, to na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty akcyzy.

W przeciwnym wypadku zgodnie z przepisem cyt. powyżej art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy podatnikiem akcyzy będzie mógł stać się również i Wnioskodawca.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy, jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego pozostałych podatników.

Zatem, zapłata podatku przez jednego z ww. podatników podatku akcyzowego powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego pozostałych podatników.

Reasumując, podatkiem akcyzowym obciążony jest co do zasady producent, importer lub nabywca wewnątrzwspólnotowy wyrobów akcyzowych. Jednakże do zapłaty podatku akcyzowego może być zobowiązany również nabywca lub posiadacz takich wyrobów w sytuacji, gdy akcyza nie zostanie zapłacona w należytej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Wskazana regulacja ma na celu zabezpieczenie przed wprowadzeniem do obrotu (wydaniem do konsumpcji) wyrobu akcyzowego bez zapłaconej akcyzy.

W konsekwencji na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca może zostać zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego w sytuacji, gdy od nabytych (posiadanych) przez niego wyrobów akcyzowych nie była zapłacona akcyza, choć obowiązek podatkowy powstał na wcześniejszych etapach obrotu, a Wnioskodawca dochował należytej staranności w zakresie weryfikacji podmiotu od którego nabył paliwo, w wyniku czego będzie możliwe w szczególności ustalenie jego danych oraz faktu prowadzenia przez niego działalności w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. Należy jednak pamiętać, że nie każdy nabywca wyrobów akcyzowych jest uznawany za podatnika akcyzy. Zgodnie bowiem z jednofazowym charakterem podatku akcyzowego akcyza jest nakładana na pierwszym etapie obrotu, jeżeli wystąpi czynność opodatkowana akcyzą na poprzednim szczeblu obrotu.

Należy też zauważyć, że warunkiem nieopodatkowania kolejno następujących transakcji jest prawidłowe rozliczenie kwoty należnej akcyzy (zadeklarowanie lub zapłacenie) w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Przykładowo, jeżeli producent wyrobów akcyzowych dokona prawidłowego rozliczenia podatku akcyzowego, to kolejne transakcje, których przedmiotem będą wyroby akcyzowe dostarczone przez producenta, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podmioty występujące w tych kolejnych transakcjach nie będą traktowane jako podatnicy podatku akcyzowego.

Zatem przedmiotowe wyroby akcyzowe zakupione przez Wnioskodawcę w składzie podatkowym z zapłaconą akcyzą, z uwagi na zasadę jednokrotności opodatkowania, nie będą podlegały ponownemu opodatkowaniu i obrót tymi wyrobami jest wolny.

Tut. Organ zauważa, iż rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym odnoszące się do zakresu opodatkowania ww. podatkiem nie są sprzeczne z rozwiązaniami obowiązującymi w prawie europejskim.

W jednym ze swoich orzeczeń (sprawa C-325/99G. van de Water v. Staatssecretaris van Fianciën, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2001 r., s. I-02729) Trybunał wskazał, że czynnością podlegającą opodatkowaniu jest nie tylko produkcja czy import wyrobów akcyzowych. Zdaniem ETS samo posiadanie wyrobu akcyzowego, w stosunku do którego nie została zapłacona akcyza, a który został wyprowadzony ze składu podatkowego, stanowi czynność opodatkowaną akcyzą. W sprawie tej Trybunał uznał, iż posiadanie przez pana van de Watera alkoholu etylowego, w stosunku do którego nie została zapłacona akcyza, jest w skutkach zrównane z wydaniem wyrobu akcyzowego do konsumpcji, a w rezultacie fakt posiadania alkoholu poza systemem zawieszeń podlega jako taki opodatkowaniu akcyzą (jeżeli dotąd wyrób ten nie został opodatkowany).

Zainteresowany wskazał, że przedmiotem jego zakupów będą również wyroby akcyzowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 z zapłaconą akcyzą od pośredników, którzy nie będą umieszczali na fakturach informacji dotyczących zapłaty podatku akcyzowego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, czy uzyskanie w tym przypadku od pośrednika oświadczenia o określonej treści, zabezpieczy go przed zapłatą akcyzy, w przypadku gdyby podatek ten nie został zapłacony, wyjaśnić należy, że ustawa o podatku akcyzowym ani przepisy wykonawcze do niej nie zawierają uregulowań prawnych w tym zakresie.

Kwestie te są zatem normowane innymi przepisami niż prawo podatkowe i nie mogą być tym samym przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Zainteresowanego dotyczącego przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanych zdarzeniach przyszłych, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl