ILPP3/443-106/12-3/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-106/12-3/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z dnia 15 maja 2012 r. (data wpływu 16 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych jest:

* prawidłowe w zakresie wpisu w polu nr 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych adresu miejsca odbioru wyrobów węglowych, przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych własnym środkiem transportu, od podmiotu pośredniczącego,

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych. Pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie opisanego stanu faktycznego i przeformułowania pytania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1.

Wnioskodawca jest dostawcą wyrobów węglowych oraz wystawiającym dowód dostawy przy czym:

a.

odbiór wyrobów węglowych ze składu opału Zainteresowanego następuje przez podmiot uprawniony do zwolnienia od podatku akcyzowego własnym środkiem transportu wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres składu opału, z którego następuje wydanie wyrobów węglowych.

b.

dostawa towaru dokonywana jest do podmiotu uprawnionego do zwolnienia od podatku akcyzowego ze składu opału Wnioskodawcy środkiem transportu dostawcy, tj. Zainteresowanego, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres siedziby odbiorcy wyrobów węglowych, pod który następuje ich dostawa.

2.

Zainteresowany dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego przy czym odbiór wyrobów następuje przez pośredniczący podmiot węglowy własnym środkiem transportu bezpośrednio ze składu węglowego kopalni i kopalnia w imieniu Wnioskodawcy wystawia dokument dostawy, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy, wpisywany jest adres siedziby pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego odbioru wyrobów węglowych.

3.

Wnioskodawca jako pośredniczący podmiot węglowy dokonuje zakupu wyrobów węglowych w kopalni dokonując odbioru towaru ze składu węglowego kopalni własnym środkiem transportu, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres jego siedziby.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, iż przedmiotem obrotu są wyroby o kodach CN 2701, 2702 i 2704 00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym sposób wypełnienia pola 11 dokumentu dostawy określające adres miejsca odbioru jest prawidłowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe wypełnienie poz. 11 dokumentu dostawy określającej adres miejsca odbioru wyrobów węglowych będzie następujące:

W sytuacji opisanej w pkt 1a - jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy winien być wpisany adres składu opału Zainteresowanego, z którego następuje wydanie wyrobów węglowych.

W sytuacji opisanej w pkt 1b - jako adres odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany winien być adres siedziby odbiorcy wyrobów węglowych, pod który następuje ich dostawa.

W sytuacji opisanej w pkt 2 - jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany winien być adres siedziby pośredniczącego podmiotu węglowego, dokonującego odbioru wyrobów węglowych.

W sytuacji opisanej w pkt 3 - jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany winien być adres siedziby Zainteresowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie wpisu w polu nr 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych adresu miejsca odbioru wyrobów węglowych, przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych własnym środkiem transportu, od podmiotu pośredniczącego,

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy).

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem CN ex 2701 wymieniono: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

W poz. 20 tego załącznika pod kodem CN ex 2702 wymieniono: węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.

Natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 wymieniono: koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju.

Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich sprzedaż, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (ust. 2 pkt 1 ww. artykułu).

Stosownie do treści art. 31a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy (art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący pośredniczącym podmiotem węglowym:

1.

Jest dostawcą wyrobów węglowych oraz wystawiającym dowód dostawy przy czym:

a.

odbiór wyrobów węglowych ze składu opału Zainteresowanego następuje przez podmiot uprawniony do zwolnienia z podatku akcyzowego własnym środkiem transportu wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres składu opału, z którego następuje wydanie wyrobów węglowych.

b.

dostawa towaru dokonywana jest do podmiotu uprawnionego do zwolnienia od podatku akcyzowego ze składu opału Wnioskodawcy środkiem transportu dostawcy, tj. Zainteresowanego, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres siedziby odbiorcy wyrobów węglowych, pod który następuje ich dostawa.

2.

Dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego, przy czym odbiór wyrobów następuje przez pośredniczący podmiot węglowy własnym środkiem transportu bezpośrednio ze składu węglowego kopalni i kopalnia w imieniu Wnioskodawcy wystawia dokument dostawy, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres siedziby pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego odbioru wyrobów węglowych.

3.

Jako pośredniczący podmiot węglowy dokonuje zakupu wyrobów węglowych w kopalni dokonując odbioru towaru ze składu węglowego kopalni własnym środkiem transportu, wówczas jako adres miejsca odbioru w poz. 11 dokumentu dostawy wpisywany jest adres jego siedziby.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu wypełnienia pola 11 dokumentu dostawy, tj. adresu odbioru wyrobów węglowych.

Na mocy art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, określił wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1a oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy, uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy w przypadku przemieszczania sprzedawanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych określa załącznik nr 1a do rozporządzenia (§ 2 ust. 11 rozporządzenia) i zawiera m.in. takie dane jak adres miejsca odbioru wyrobów węglowych (pole 11).

Zgodnie z objaśnieniem 5 do pola 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych, w polu tym wpisuje się adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca zaznaczył we wniosku, iż w polu 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych, w sytuacjach opisanych punktach 1b, 2 i 3 opisu sprawy, należy wpisać adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby węglowe. Skoro prawodawca wskazał, iż w polu tym winien być wpisany adres miejsca odbioru wyrobów węglowych, to właściwym jest wpisanie adresu miejsca odbioru, a nie siedziby podmiotu.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca jest dostawcą wyrobów węglowych oraz wystawia dowód dostawy podmiotowi uprawnionemu do zwolnienia od podatku akcyzowego, który odbiera te wyroby własnym środkiem transportu, w polu 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych należy wpisać adres miejsca odbioru, który w tym przypadku jest miejscem wydania tych wyrobów.

Z kolei w pozostałych przypadkach, gdzie wpisywany jest w polu 11 dokumentu dostawy wyrobów węglowych adres siedziby, który nie jest jednocześnie miejscem odbioru wyrobów węglowych stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl