ILPP3/443-1/14-2/TK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP3/443-1/14-2/TK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2013 r. (data wpływu 31 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podstawową działalnością Wnioskodawcy jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zainteresowany po wykonaniu modernizacji oczyszczalni ścieków produkuje biogaz uzyskiwany w procesie fermentacji osadu oczyszczalnianego o kodzie CN 2711 29 00. Jest on wykorzystywany prawie całkowicie (niewielka część jest spalana w pochodni) do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby własne. Instalacja wyposażona jest w urządzenia, które mierzą ilość wyprodukowanej z biogazu energii elektrycznej oraz ciepła użytkowego. Ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania budynków na terenie oczyszczalni, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dla potrzeb procesu technologicznego. Gazogenerator o mocy 0,235 MW produkuje energię elektryczną całkowicie wykorzystywaną w procesie technologicznym. Zainteresowany ma jednak podpisaną umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej na odprowadzenie nadwyżek energii do systemu dystrybucji operatora.

Od 2009 r. Wnioskodawca odprowadza samodzielnie podatek akcyzowy do Urzędu Celnego za wytworzoną energię elektryczną oraz od energii kupowanej od operatora zewnętrznego.

Od 2004 r. Zainteresowany posiada koncesję Urzędu Regulacji Energii na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przy użyciu gazogeneratora, natomiast od 17 lipca 2012 r. rozszerzoną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji o treści: "Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji, w odnawialnym źródle energii, elektrowni biogazowej (BGO), wytwarzającej energię elektryczną przy wykorzystaniu biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków, przy użyciu 1 silnika spalinowego (SSP), o mocy zainstalowanej 0,235 MW, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków (...)". Koncesja jest ważna do (...). W związku udzieloną koncesją Wnioskodawca otrzymuje świadectwa pochodzenia, które następnie sprzedaje w obrocie giełdowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dniem 1 listopada 2013 r. Zainteresowany jest zwolniony od podatku akcyzowego od wytworzonej energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu otrzymanej z własnego biogazu o kodzie CN 2711 29 00, gdy energia ta w całości jest wykorzystywana na potrzeby własne.

Zdaniem Wnioskodawcy, w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 1231 w art. 31b ust. 2 zapis o zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych spełnia warunki opisane w stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane do kodu CN 2711.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy - do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W świetle powyższego biogaz objęty kodem CN 2711 29 00 stanowi wyrób akcyzowy zaliczany do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy #61485; paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Wobec powyższego, biogaz o kodzie CN 2711 29 00 jako produkt uboczny technologicznego procesu fermentacji osadów ściekowych, zużywany w kogeneratorach celem wytworzenia energii elektrycznej oraz ciepła, jest wyrobem energetycznym i podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu zużywanej na potrzeby własne.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Z powyższego przepisu wynika, że zużycie przez Wnioskodawcę wytworzonej przez siebie energii elektrycznej na potrzeby własne jest czynnością opodatkowaną akcyzą na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku energii elektrycznej. Natomiast, w zakresie uznania za pośredniczący podmiot gazowy zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP3/443-1/14-3/TK z dnia 31 marca 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl