ILPP2/4512-1-844/15-2/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/4512-1-844/15-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) Sp. z o.o. i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Spółka wykonuje prace budowlane między innymi związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów, szczególnie przez montaż (wbijanie) stalowych ścianek uszczelniających. Usługi wyżej wymienione wykonywane są również dla budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, dla których może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług (8%) jeśli dotyczy robót budowlanych ograniczonych bryłą budynku (tu również Uchwała NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. - I FPS 7/12).

Zainteresowany wykonuje zabezpieczenia metodą:

1. Ścianki szczelnej - ścianki szczelne zapuszczone (wbijane lub wciskane) w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowiące jego obudowę zabezpieczającą ściany wykopu przed osuwem oraz ograniczające powierzchnię potrzebną do wykonania wykopu. Zainstalowane ścianki szczelne stosuje się w inwestycjach tymczasowego zabezpieczenia wykopu (ścianka wyciągana po zalaniu fundamentów) jak również jako stały element konstrukcyjny (ścianka tracona).

2. Ścianki berlińskiej - obudowa berlińska stanowi tymczasowe zabezpieczenie wykopów. Najczęściej jest ona konstrukcją traconą. Stosowanie tej metody polega na wbiciu pionowo elementów stalowych lub betonowych w pewnej odległości od siebie na granicy planowanego wykopu. Podczas pogłębiania wykopu stopniowo wypełnia się odsłonięte przestrzenie pomiędzy słupami - kantówkami tak aby utworzyły ścianę.

3. Palisady wierconej - (żelbetowe, betonowe) wykonywane są jako:

a.

konstrukcje oporowe i zabezpieczenia głębokich wykopów lub

b.

elementy oporowe i jednocześnie ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budowli i budynków).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług na wykonanie ścianki szczelnej (nie będącej elementem konstrukcji budynku, a jedynie zabezpieczeniem ścian wykopu) dla odbiorcy (inwestora), który wznosi budynek mieszkalny zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2. Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług na wykonanie ścianki berlińskiej (nie będącej elementem konstrukcji budynku, a jedynie zabezpieczeniem ścian wykopu) dla odbiorcy (inwestora), który wznosi budynek mieszkalny zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

3. Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług na wykonanie palisady wierconej, stanowiącej tylko zabezpieczenie wykopu i niestykającej się bezpośrednio z bryłą budynku dla odbiorcy (inwestora), który wznosi budynek mieszkalny zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

4. Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług na wykonanie ścianki szczelnej oraz palisady wierconej, zabezpieczającej wykop i jednocześnie stanowiącej ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budowli i budynków), dla odbiorcy (inwestora), który wznosi budynek mieszkalny zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwa stawka podatku od towarów i usług na wykonanie zabezpieczenia wykopów za pomocą ścianki szczelnej, ścianki berlińskiej oraz palisady, która jest elementem jedynie zabezpieczającym wykop pod fundamenty wynosi 23%.

Wyżej wymienione techniki zabezpieczeń (dotyczy pytań 1-3) stosuje się przy budowie obiektów budownictwa mieszkaniowego, ale nie może mieć zastosowania stawka obniżona ponieważ roboty te wykonywane są poza bryłą budynku.

Wnioskodawca jest zdania, że uchwała NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 7/12), w sposób jednoznaczny określa granice stosowania obniżonej stawki podatku VAT, a są nimi zewnętrzne ściany konstrukcyjne, które wraz z dachem tworzą bryłę budynku.

Odnosząc się do pytania nr 4 - Zainteresowany stoi na stanowisku, iż w przypadku wykonania palisady stanowiącej jednocześnie ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów budownictwa mieszkaniowego (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budowli i budynków) właściwa stawka podatku od towarów i usług wynosi 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - na mocy art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ustawy - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12a ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast jak stanowi art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, to:

1.

w grupie 111 w klasie 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

2.

w grupie 112:

a.

w klasie 1121 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

b.

w klasie 1122 - budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

3.

w grupie 113 w klasie 1130 - budynki zbiorowego zamieszkania.

Mając na uwadze ww. przepisy, należy zauważyć, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie czy czynności wykonywane przez podatnika mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć "budowa", "remont", "modernizacja", "przebudowa", "roboty budowlane", "termomodernizacja", należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 ww. ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

* budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),

* robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),

* przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),

* remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Z kolei pojęcie "modernizacja" - według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) - oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Modernizacja to "unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia "roboty budowlane" należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie "robota" oznacza "zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś".

W tym miejscu nadmienić należy, że zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 ustawy obejmuje:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W chwili obecnej żaden z przepisów, nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wykonywaniu usług budowlanych w odniesieniu do tak zdefiniowanej infrastruktury towarzyszącej.

Stawka obniżona może być zastosowana jedynie do wskazanych powyżej urządzeń składających się na infrastrukturę towarzyszącą, jeśli stanowią one część obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym lub obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Należy zauważyć, ż preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie dla robót wykonywanych w bryle budynku (o ile będzie on sklasyfikowany w PKOB 11), natomiast dla usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

W odniesieniu do powyższego należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, należy uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Należy stwierdzić, że stawka preferencyjna, przewidziana ww. przepisami art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym na konstrukcji umieszczonej na dachu budynku lub jego ścianach. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami.

Do pozostałych usług, wykonywanych poza obiektem budowlanym zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Spółka wykonuje prace budowlane między innymi związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów, szczególnie przez montaż (wbijanie) stalowych ścianek uszczelniających. Usługi wyżej wymienione wykonywane są również dla budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, dla których może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług (8%) jeśli dotyczy robót budowlanych ograniczonych bryłą budynku. Zainteresowany wykonuje zabezpieczenia metodą:

1. Ścianki szczelnej - ścianki szczelne zapuszczone (wbijane lub wciskane) w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowiące jego obudowę zabezpieczającą ściany wykopu przed osuwem oraz ograniczające powierzchnię potrzebną do wykonania wykopu. Zainstalowane ścianki szczelne stosuje się w inwestycjach tymczasowego zabezpieczenia wykopu (ścianka jest wyciągana po zalaniu fundamentów), ale może stanowić stały element konstrukcyjny (ścianka tracona).

2. Ścianki berlińskiej - obudowa berlińska stanowi tymczasowe zabezpieczenie wykopów. Najczęściej jest ona konstrukcją traconą. Stosowanie tej metody polega na wbiciu pionowo elementów stalowych lub betonowych w pewnej odległości od siebie na granicy planowanego wykopu. Podczas pogłębiania wykopu stopniowo wypełnia się odsłonięte przestrzenie pomiędzy słupami - kantówkami tak aby utworzyły ścianę.

3. Palisady wierconej - (żelbetowe, betonowe) wykonywane są jako:

a.

konstrukcje oporowe i zabezpieczenia głębokich wykopów lub

b.

elementy oporowe i jednocześnie ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budowli i budynków).

Z wniosku wynika ponadto, że ścianka szczelna, ścianka berlińska oraz palisada, jest elementem jedynie zabezpieczającym wykop pod fundamenty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT na wykonanie ścianki szczelnej, ścianki berlińskiej oraz palisady wierconej które nie są elementem konstrukcji budynku, a jedynie zabezpieczeniem ścian wykopu. Jak również stawki podatku na wykonanie ścianki szczelnej oraz palisady wierconej, zabezpieczającej wykop i jednocześnie stanowiącej ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dla przedmiotowej inwestycji, polegającej na wykonaniu ścianki szczelnej, ścianki berlińskiej oraz palisady (które nie są elementem konstrukcji budynku), a które związane są z zabezpieczeniem wykopów związanych z budową budynku mieszkalnego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 23%.

Natomiast, dla inwestycji, polegającej na wykonaniu ścianki szczelnej oraz palisady wierconej, zabezpieczającej wykop i jednocześnie stanowiącej ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokich obiektów (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budowli i budynków), w związku z budową budynków mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl