ILPP2/4512-1-457/15-2/JK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/4512-1-457/15-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za zaliczkę opłaty za wydanie klientom voucherów oraz braku obowiązku ewidencjonowania tej czynności za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za zaliczkę opłaty za wydanie klientom voucherów oraz braku obowiązku ewidencjonowania tej czynności za pomocą kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: "Teatr") prowadzi działalność polegającą w szczególności na wystawianiu przedstawień teatralnych. Wpływy Teatru generowane są m.in. poprzez sprzedaż biletów wstępu na poszczególne spektakle teatralne oraz odpłatne wydanie tzw. voucherów na okaziciela, które mogą zostać wymienione przez klienta w kasie Teatru na bilety uprawniające do wstępu na wybrany przez klienta spektakl w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu vouchera. Po tym okresie vouchery tracą swoją ważność i nie ma możliwości ich wymiany na bilet. Jeżeli klient zrezygnuje z wymiany vouchera na bilet, nie ma również możliwości zwrotu vouchera. Po wygaśnięciu ważności vouchera klientowi nie przysługuje też roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty, za którą otrzymał voucher. Zarówno wartość vouchera, jak i wartość biletów, które są wydawane po okazaniu vouchera, jest taka sama. Ponieważ vouchery wydawane są tylko na spektakle teatralne, w momencie wydania vouchera Teatr posiada wiedzę, jaka jest wartość tego świadczenia oraz stawka jego opodatkowania. Nie określona jest jednak data prezentacji spektaklu, ani tytuł spektaklu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy opłata wniesiona przez klienta za wydanie mu vouchera stanowi zaliczkę w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Czy wydanie voucherów za opłatą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ewidencji na kasie fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek (...), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (...).

Zdaniem Teatru, voucher jest znakiem legitymacyjnym, który uprawnia do odbioru biletu na wstęp na spektakl w ramach dostępnych na dany moment miejsc. Voucher sam w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb, nie stanowi więc on autonomicznego świadczenia. Opłata za voucher nie ma również charakteru zaliczki, czy przedpłaty. Przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminie. Zatem, zaliczkę oraz przedpłatę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Stosownie do powyższego, zaliczka, jak również przedpłata, jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. W momencie otrzymania zapłaty za voucher, usługa nie jest jeszcze szczegółowo określona - nieznany jest dokładny termin prezentacji spektaklu oraz tytuł. Możliwe jest również, że do świadczenia usługi ostatecznie nie dojdzie ze względu na wygaśnięcie ważności vouchera. Voucher nie ma zatem charakteru zabezpieczającego wykonanie usługi.

W związku z powyższym opłata za wydanie vouchera nie stanowi zaliczki na poczet przyszłych świadczeń. Zatem, zdaniem Teatru, dopiero w momencie wymiany vouchera na bilet, który uprawnia do wstępu na spektakl, pojawi się obowiązek podatkowy w zakresie świadczenia usługi na rzecz klienta.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl ustawy ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej podlega sprzedaż. Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Mając na uwadze powyższą definicję, za pomocą kasy rejestrującej powinna być ewidencjonowana dostawa (w tym również czynności zrównane z dostawą towarów), świadczenie usług oraz eksport towarów. Jak wykazano powyżej wydanie voucherów nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o VAT ani zaliczki na poczet przyszłych świadczeń. W związku z powyższym wydanie voucherów nie będzie objęte obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl