Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/4441-69/11-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 28 listopada 2011 r. (data stempla pocztowego 30 listopada 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 września 2011 r. znak ILPP2/443-961/11-2/MR w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego, doręczoną w dniu 20 września 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 września 2011 r. znak ILPP2/443 -961/11-2/MR w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego, uznając stanowisko Wnioskodawcy w całości za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów wydał na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) - zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 września 2011 r., znak ILPP2/443-961/11-2/MR, stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego.

We wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. o wydanie interpretacji indywidualnej został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja cukru, należy ona do czołowych producentów cukru w Polsce. Spółka jest właścicielem kilku zakładów produkcyjnych (cukrowni). Działalność Spółki cechuje dynamiczny rozwój oraz stałe ugruntowywanie pozycji na polskim rynku. Spółka jako producent cukru wprowadza na rynek różne nowe produkty przemysłu cukrowniczego. Spółka jest producentem wyrobu o nazwie "cukier żelujący 1:1", który ma następujący skład: cukier biały - 97,8%, mieszanina żelująca (pektyna) - średnia ilość max do 2%, olej kokosowy średnia ilość - 0,2%. Produkt ten przeznaczony jest do wyrobu konfitur, dżemów oraz galaret według przepisów umieszczonych na opakowaniu. Produkt ten nie jest przeznaczony do słodzenia napojów. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego (wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2011 r.) o dokonanie klasyfikacji statystycznej wspomnianego wyrobu. W klasyfikacji z dnia 18 maja 2011 r., Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż: "zgodnie z PKWiU 2008, wymieniony we wniosku "cukier żelujący 1:1" o składzie: cukier biały (97,8%), mieszanina żelująca: pektyna (max. do 2%), olej kokosowy (0,2%), mieści się w grupowaniu "soki i ekstrakty roślinne, substancje pektynowe: środki zagęszczające i żelujące (PKWiU 10.89.15.)".

Produkt pod nazwą "cukier żelujący 1:1" pomimo zawartości 97,8% cukru białego, nie jest w żaden sposób przeznaczony do słodzenia, znajduje natomiast swoje zastosowanie w procesie konfiturowania. W swoim składzie zawiera bowiem mieszaninę żelującą - pektynę. Produkt ten jest przeznaczony do "żelowania na słodko".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym do "cukru żelującego 1:1" stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a i wykazem towarów i usług zamieszczonym w załączniku nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu sklasyfikowania danego wyrobu do określonej grupy PKWiU należy kierować się zasadami metodycznymi wynikającymi z Rozporządzenia w sprawie PKWiU. Zgodnie ze wspomnianymi zasadami metodycznymi, ogólne zasady określania zakresu rzeczowego grupowań obejmujących wyroby PKWiU w zakresie wyrobów tworzono, uwzględniając właściwości fizyczne oraz strukturę wyrobów. Do właściwości fizycznych można zaliczyć m.in. gęstość czy lepkość. Zawarcie w składzie pektyny (zgodnie z opisem składu cukru żelującego - w ilości max 2%) zmienia istotne właściwości fizyczne cukru żelującego 1:1, dlatego zdaniem Spółki wyrób nie powinien być klasyfikowany jako typowy cukier.

Ponadto, zgodnie ze wspomnianymi zasadami metodycznymi, przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU 2008 należy posługiwać się:

* wspomnianymi zasadami metodycznymi,

* nazwami grupowań końcowych PKWiU 2008,

* wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach: "Wyjaśnienia do Taryfy Celnej" wydane rozporządzeniem Ministra Finansów oraz "Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich" publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C,

* ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN).

Wszystkie wymienione wyżej elementy mają dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU 2008 jednakową moc stanowiącą.

Według Rozporządzenia w sprawie PKWiU, grupie 10.89.15.0 PKWiU odpowiada pozycja 1302 CN, tj. soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar, pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych. Wspomniana grupa obejmuje m.in. grupę 1302.20, tj.: substancje pektynowe, pektyniany i pektany.

Zgodnie z notami wyjaśniającymi, substancje pektynowe (znane w handlu zazwyczaj jako "pektyny") są to polisacharydy, których podstawowa struktura składa się z kwasów poligalakturonowych. Występują one w komórkach roślin, szczególnie owoców i warzyw, a do celów handlowych ekstrahowane są z resztek jabłek, gruszek, pigw, owoców cytrusowych, buraków cukrowych itd. Pektyny są głównie wykorzystywane jako środki zestalające w produkcji dżemów i innych przetworów. Mogą one być w postaci płynnej lub w proszku i są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet gdy są standaryzowane przez dodanie cukrów (glukozy, sacharozy itd.) lub innych produktów (dla zapewnienia stałej aktywności użytkowej). Czasami zawierają one cytrynian sodu lub inne sole buforowe.

Ponadto, zgodnie z ogólnymi regułami do Nomenklatury Scalonej klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3.

Zgodnie natomiast ze wspomnianą powyżej regułą 3:

jeżeli towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowane do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

a.

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak. gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru;

b.

mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika. który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania;

c.

jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a) lub b), należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.

Mając na względzie powyższe, Spółka uważa iż pektyna - powodująca, że "cukier żelujący 1:1" wykorzystywany jest do zagęszczania - stanowi o zasadniczym charakterze tego wyrobu, co przesądza za dokonaniem klasyfikacji statystycznej zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z uzyskaną interpretacją Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2011 r. wspomniany wyżej wyrób mieści się w grupowaniu: 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące zgodnie z PKWiU wprowadzonym Rozporządzeniem z 2008 r.

Jak wynika z brzmienia obowiązującego od stycznia 2011 r. załącznika nr 3 do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, określającego wykaz towarów opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%, oraz wprowadzonego ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej załącznika nr 10, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką VAT 5%, grupowanie ex 10.89.15.0 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe: środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane zostało zawarte w obu załącznikach (odpowiednio pozycja 47 i 30).

Zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3, załącznik ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub podatkowanych stawkami niższymi niż 8%. W związku z powyższym, towary należące do wspomnianego wyżej grupowania (mimo, iż wymienione w obu załącznikach) opodatkowane będą stawką w wysokości 5%.

Jednocześnie, zgodnie z treścią wskazanych załączników, wyłącznie niektóre towary należące do grupowania PKWiU 10.89.15.0, tj. substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane opodatkowane będą stawką w wysokości 5%. Wynika to z umieszczenia przy symbolu statystycznym grupowania oznaczenia "ex". Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług - wprowadzonym na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - ilekroć w ustawie o podatku od towarów i usług jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dla pełniejszego zrozumienia pojęcia "ex" odwołać można się do wydawanych przez organy podatkowe interpretacji, w których wskazuje się, iż: "umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załączniku stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU."

Mając na uwadze właśnie szczególny charakter cukru żelującego, odbiegający od zastosowania "zwykłego" cukru białego, a także fakt jego zakwalifikowania przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 10.89.15.0, i wykazania przez Spółkę, że ww. cukier żelujący zalicza się do wężej zakreślonego w ustawie o podatku ud towarów i usług grupowania: substancji pektynowych, pektynianów i pektyn, śluz i zagęszczaczy pochodzących z produktów roślinnych, w tym modyfikowanych należy, zdaniem Spółki, zastosować do dostawy opisanego powyżej towaru, preferencyjnej stawki VAT w wysokości 5%.

Na marginesie należy wskazać, że celem ustawodawcy, przy wprowadzaniu stawki 5%, była ochrona konsumentów mniej zamożnych, nabywających podstawowe produkty żywnościowe. W uzasadnieniu do projektu zmiany Ustawy VAT napisano: " (...) zabezpieczenie w postaci objęcia najniższą stawką podatku w wysokości 5% podstawowych produktów żywnościowych pozwoli uchronić mniej zamożną część społeczeństwa, dla której wydatki na żywność stanowią istotny element budżetu domowego".

Zdaniem Spółki, cukier żelujący mieści się w powyższej charakterystyce. Niewątpliwie dla pewnych grup ludności cukier żelujący, w związku z przygotowaniem dżemów, marmolad i konfitur jest podstawowym produktem żywnościowym. Więcej, pozwala im przygotować tańsze niż w sprzedaży produkty żywnościowe.

W wydanej w dniu 16 września 2011 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-961/11-2/MR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego.

W interpretacji wskazano, że "cukier żelujący 1:1" sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.89.15.0, nie może podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy. Również na podstawie załącznika nr 3 ww. towar nie może korzystać z opodatkowania stawką 8%, ponieważ w poz. 47 znajduje się takie samo wyłączenie jak omawiane powyżej, tj. wyłącznie substancje pektynowe. Reasumując, wprowadzany do sprzedaży "cukier żelujacy 1:1" należy opodatkować podstawową stawką podatku 23%.

W dniu 6 października 2011 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło wezwanie Spółki Akcyjnej do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji indywidualnej.

Interpretacja została dostarczona w dniu 20 września 2011 r.

Pismem z dnia 31 października 2011 r. nr ILPP2/443/W-78/11-2/SJ, stanowiącym odpowiedź na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.

W dniu 2 grudnia 2011 r. Spółka Akcyjna za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację z dnia 16 września 2011 r. znak ILPP2/443-961/11-2/MR.

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej Spółka zarzuca naruszenie:

1.

przepisów prawa materialnego, polegające na błędnej wykładni przepisów art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 30 Załącznika nr 10 do Ustawy VAT, w zw. z art. 2 pkt 30 Ustawy VAT, poprzez nieprawidłową wykładnię pojęcia substancji pektynowych, co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania wskazanych przepisów, polegającego na nieprawidłowym uznaniu, iż do opisanego w przedmiotowej interpretacji towaru nie znajdzie zastosowanie stawka podatku 5%,

2.

przepisów postępowania, wynikające z niezastosowania zasady wyrażonej w art. 14c § 1 oraz § 2 Ordynacji podatkowej, nakazującej Organowi sformułowanie prawidłowego uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Spółki,

3.

przepisów postępowania, wynikające z niezastosowania zasady wyrażonej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej, nakazującej Organowi prowadzenie postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Stawiając powyższe zarzuty Strona wniosła o:

1.

uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w całości oraz

2.

zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 28 listopada 2011 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Stosownie do zapisu zawartego w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z cyt. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik sam jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jako producent cukru wprowadza na rynek różne nowe produkty przemysłu cukrowniczego. Spółka jest producentem wyrobu o nazwie "cukier żelujący 1:1", który ma następujący skład: cukier biały - 97,8%, mieszanina żelująca (pektyna) - średnia ilość max do 2%, olej kokosowy średnia ilość - 0,2%. Produkt ten przeznaczony jest do wyrobu konfitur, dżemów oraz galaret według przepisów umieszczonych na opakowaniu. Produkt ten nie jest przeznaczony do słodzenia napojów. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji statystycznej przedmiotowego wyrobu. W odpowiedzi z dnia 18 maja 2011 r., Dyrektor Urzędu Statystycznego wskazał, iż: "zgodnie z PKWiU 2008, wymieniony we wniosku "cukier żelujący 1:1" o składzie: cukier biały (97,8%), mieszanina żelująca: pektyna (max. do 2%), olej kokosowy (0,2%), mieści się w grupowaniu "soki i ekstrakty roślinne, substancje pektynowe: środki zagęszczające i żelujące (PKWiU 10.89.15.)". Produkt pod nazwą "cukier żelujący 1:1" pomimo zawartości 97,8% cukru białego, nie jest w żaden sposób przeznaczony do słodzenia, znajduje natomiast swoje zastosowanie w procesie konfiturowania. W swoim składzie zawiera bowiem mieszaninę żelującą - pektynę. Produkt ten jest przeznaczony do "żelowania na słodko".

W poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.15.0 - soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów zawartych w ww. załączniku wymieniono również w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który stanowi katalog towarów opodatkowanych od 2011 r. 8% stawką VAT. W poz. 47 załącznika wymienione zostały również towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.15.0 - soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Jednak z objaśnienia do załącznika nr 3 wynika, że jeżeli te same produkty są zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką niższą (np. 5%) to dany towar jest ostatecznie opodatkowany w korzystniejszy sposób - czyli stawką niższą.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z powyższego wynika, że stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU 10.89.15.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania. Brzmienie ww. pozycji załącznika nr 10 wskazuje, że stawką VAT 5% opodatkowane są soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego, powołane przepisy prawa oraz uwzględniając opinię należy stwierdzić, że o ile podana klasyfikacja jest prawidłowa, to wyrób - "cukier żelujący 1:1" sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.89.15.0, spełnia warunki określone w poz. 30 załącznika nr 10 do ustawy i tym samym na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy korzysta ze stawki podatku w wysokości 5%.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. w zakresie stosowania 5% stawki VAT przy sprzedaży cukru żelującego, było zatem prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl