ILPP2/4441-42/12-3/SJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/4441-42/12-3/SJ

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 września 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/4441-42/12-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 31 lipca 2012 r. (data wpływu 6 sierpnia 2012 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 maja 2012 r., znak ILPP2/443-234/12-2/EN w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, doręczoną w dniu 21 maja 2012 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 maja 2012 r. znak ILPP2/443-234/12-2/EN, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 maja 2012 r., znak ILPP2/443-234/12-2/EN, stwierdzając nieprawidłowość zajętego przez Wnioskodawcę w ww. wniosku stanowiska.

We wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów kompozytowych. Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów ochronnych specjalnego przeznaczenia dla strażaków, górników i służb ratownictwa górniczego. Produkowane hełmy strażackie, posiadają świadectwo dopuszczenia i certyfikat oceny typu WE.

Powyższe wyroby mieszczą się w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Nabywcami ww. wyrobów są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat) jak i inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów obowiązane były powołać jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Z dokumentów przedsprzedażowych (zamówienia, umowy zakupu, dokumentów przetargowych) będzie wynikać, iż zamawiającymi są rożni nabywcy ale każdorazowo przedmiot dostawy będzie przekazany wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Taki sam zapis będzie umieszczony na fakturze sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 41 ust. 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług uzasadnione jest dla dostawy na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 zał. nr 3 do ww. ustawy nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty) lub inne podmioty ale wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, stosowanie 8% stawki VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii art. 2 pkt 6 ustawy.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 146a ustawy wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%,

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy w pozycji 129-134 wymieniono towary pod ogólnym tytułem "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej".

Jednocześnie art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika Nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zatem, z powyższych przepisów wynika, że stosowanie obniżonej do 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

* dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,

* dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

* towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.

Mając na uwadze fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia jednostki ochrony przeciwpożarowej należy posiłkować się ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 tej ustawy jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1.

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

* 1a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2.

zakładowa straż pożarna,

3.

zakładowa służba ratownicza,

4.

gminna zawodowa straż pożarna,

* 4a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5.

terenowa służba ratownicza,

6.

ochotnicza straż pożarna,

7.

związek ochotniczych straży pożarnych,

8.

inne jednostki ratownicze.

Jak stanowi art. 29 ww. ustawy koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

1.

budżetu państwa,

2.

budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3.

dochodów instytucji ubezpieczeniowych ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,

4.

środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (20) na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy koszty wyposażenia utrzymania wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

Stosownie do art. 32 ust. 2 powołanej ustawy koszty wyposażenia utrzymania wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

Zdaniem Spółki w realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy VAT prowadzi do wniosku że dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy VAT podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej tu regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej.

Przepis stanowi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być (czyli są przeznaczone) dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest tylko to by towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. by były nimi "jednostki ochrony przeciwpożarowej" oraz by przeznaczone były na ściśle określony w tym unormowaniu cel.

Tym samym w powyżej opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Podany przez Wnioskodawcę sposób interpretacji art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług pozostaje w zgodzie z zajętym stanowiskiem przez Trybunał Konstytucyjny. W uchwale z dnia 25 stycznia 1995 r. (sygn. akt. W 14/94, OTK 1995/1/19), Trybunał zajął m.in. stanowisko, że interpretator powinien dążyć do takiego tłumaczenia norm, które by tworzyło spójny z prakseologicznego punktu widzenia system. Rozumienie przepisu prawnego powinno być wyznaczone nie tylko przez jego literalne brzmienie, lecz także przez treść innych przepisów prawa mających wpływ na rozumienie tego przepisu w ramach uwzględnienia tzw. argumentum a rubrica czyli wykładni uwzględniającej miejsce przepisu prawa w systemie prawa, a to zarówno w systematyce wewnętrznej jak i w systematyce zewnętrznej.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych np.: III SA/Gl 568/07 z dnia 9 maja 2007 r., I SA/Kr 358/10 z dnia 7 maja 2010 r., III SA/Wa 1679/10 z dnia 20 grudnia 2010 r., I SA/Wr 867/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

We wszystkich powyżej przywołanych wyrokach, sądy administracyjne wyraziły pogląd, iż nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych powyżej wyrobów (wymienionych w poz. 129-134 zał. nr 3 ustawy VAT) istotne jest tylko to, by towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. by były nimi "jednostki ochrony przeciwpożarowej" oraz by przeznaczone były na ściśle określony w tym unormowaniu cel. Końcowo Zainteresowany zauważa, iż jego stanowisko tożsame jest z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu pod sygnaturą ILPP2/443-1831/10/12-S/SJ z dnia 8 lutego 2012 r.

W dniu 17 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak ILPP2/443-234/12-2/EN uznając, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej za nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 41 ust. 10 ustawy, i nie będzie możliwe zastosowanie preferencyjnej, tj. 8% stawki podatku VAT.

Nie zgadzając się z ww. interpretacją Wnioskodawca pismem z dnia 31 maja 2012 r. (data nadania 1 czerwca 2012 r., data wpływu do tut. Biura 4 czerwca 2012 r.) wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji przepisów podatkowych.

W odpowiedzi z dnia 2 lipca 2012 r., znak ILPP2/443/W-31/12-2/SJ na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 17 maja 2012 r., znak ILPP2/443-234/12-2/EN podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko.

Pismem z dnia 31 lipca 2012 r. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację z dnia 17 maja 2012 r., znak ILPP2/443-234/12-2/EN zarzucając jej naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, pominięcie treści art. 29 i 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz pominięcie treści art. 120 Ordynacji podatkowej.

Mając powyższe na uwadze, Skarżąca wniosła o zmianę wydanej interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 31 lipca 2012 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134 wymieniono towary pod ogólnym tytułem "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej", tj.

* poz. 129 - Sprzęt przewozowo-samochodowy:

1.

pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

2.

sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów,

* poz. 130 - Sprzęt łączności:

1.

radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,

2.

sprzęt łączności przewodowej,

3.

zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi,

4.

oprogramowanie,

5.

urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,

6.

zestawy antenowe,

7.

sprzęt do radiowej łączności rankingowej,

* poz. 131 - Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

1.

sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,

2.

aparaty oddechowe z maskami,

3.

sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,

4.

zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,

5.

wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,

6.

urządzenia oddymiające i zadymiające,

7.

wytwornice, agregaty i generatory pianowe,

8.

prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

9.

podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,

10.

węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,

11.

drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,

12.

sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,

13.

sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,

14.

chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,

15.

sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

16.

pompy i autopompy pożarnicze,

17.

agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,

18.

sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych,

* poz. 132 - Wyposażenie zabezpieczające:

1.

pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,

2.

polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,

3.

wyposażenie samochodów sanitarnych,

* poz. 133 - Materiały pędne i smary:

1.

paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym,

* poz. 134 - Pozostałe towary:

1.

urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,

2.

umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,

3.

wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,

4.

urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,

5.

podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy stanowi warunek ograniczający stosowanie stawki 8% dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

* dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,

* dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej,

* towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest m.in. od tego czy nabywca towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "jednostki ochrony przeciwpożarowej", w związku z tym należy posiłkować się ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 tej ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1.

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

* 1a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2.

zakładowa straż pożarna,

3.

zakładowa służba ratownicza,

4.

gminna zawodowa straż pożarna,

* 4a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5.

terenowa służba ratownicza,

6.

ochotnicza straż pożarna,

7.

związek ochotniczych straży pożarnych,

8.

inne jednostki ratownicze.

Jak stanowi art. 29 ww. ustawy, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

1.

budżetu państwa,

2.

budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3.

dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,

4.

środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (20) na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

Stosownie do art. 32 ust. 2 powołanej ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów kompozytowych. Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów ochronnych specjalnego przeznaczenia dla strażaków, górników i służb ratownictwa górniczego. Produkowane hełmy strażackie, posiadają świadectwo dopuszczenia i certyfikat oceny typu WE. Powyższe wyroby mieszczą się w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywcami ww. wyrobów są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (np gmina, powiat) jak i inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów obowiązane były powołać jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z dokumentów przedsprzedażowych (zamówienia, umowy zakupu, dokumentów przetargowych) będzie wynikać, iż zamawiającymi są rożni nabywcy ale każdorazowo przedmiot dostawy będzie przekazany wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Taki sam zapis będzie umieszczony na fakturze sprzedaży.

W realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy o VAT w związku z art. 29 i art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Zatem nie jest decydujące, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest tylko to, by towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. by były nimi "jednostki ochrony przeciwpożarowej" oraz by przeznaczone były na ściśle określony w tym unormowaniu cel.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów wymienionych w poz. 129 -134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty) lub inne podmioty, ale wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. A zatem zostały spełnione warunki wymienione w art. 41 ust. 10 ustawy, uprawniające do zastosowania dla tej dostawy stawki podatku w wysokości 8%.

Reasumując, zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy, transakcja dostawy przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty) lub inne podmioty, ale wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2012 r. było zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwszej interpretacji, tj. 17 maja 2012 r.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl