Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/4441-23/11-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 1 marca 2011 r. (data stempla pocztowego 2 marca 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-21/MN w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej), doręczoną w dniu 15 grudnia 2010 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-21/MN w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej), uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów wydał na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) - zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r., znak ILPP2/443-1482/10-21/MN, stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

We wniosku z dnia 7 września 2010 r. o wydanie interpretacji indywidualnej zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mięsnego. W związku z prowadzoną działalnością podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym, skierowanych do aktualnych oraz potencjalnych nabywców. W tym celu, Spółka przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby oraz materiały promocyjne. Do wyrobów zalicza się: wędliny, kiełbasy, konserwy i inne wyroby garmażeryjne.

Wyroby są przekazywane w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej). W związku z zakupem odpowiedniej ilości wyrobów danego rodzaju, klient otrzymuje nieodpłatnie pewną ilość wyrobów Spółki. Ilość i rodzaj przekazywanych nieodpłatnie towarów są uzależnione od ilości i rodzaju wyrobów nabytych przez klienta w danym okresie. Przykładowo, przy zakupie w danym miesiącu 20 kg szynki, klient otrzymuje nieodpłatnie 1 kg kabanosów. Może on tę ilość zużyć na potrzeby własne (np. przekazać swoim pracownikom) lub sprzedać swoim odbiorcom.

Dotychczas nieodpłatne przekazania towarów i świadczenie usług, były rozpoznawane jako czynności opodatkowane VAT. W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług. Obecnie, w wyniku ponownej analizy odpowiednich regulacji dotyczących VAT, Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów i usług nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien był być naliczany.

W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzną zbiorczą fakturę korygującą do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek. W rezultacie, podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostanie odpowiednio skorygowany.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Spółka do kosztów uzyskania przychodów zaliczała należny podatek VAT wykazywany w związku z przedmiotowymi nieodpłatnymi przekazaniami towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumiane jest także, w myśl art. 7 ust. 2 "przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części".

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, "przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych prezentów o małej wartości i próbek".

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że dostawą towarów objętą opodatkowaniem (a więc mieszczącą się w przedmiocie opodatkowania określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jako odpłatna dostawa towarów) są także niektóre nieodpłatne przekazania towarów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wspomniane przepisy, zdaniem Spółki, opodatkowaniem ustawodawca objął jedynie te nieodpłatne wydania towarów, które są dokonywane na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to wprost z brzmienia art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów (innych niż drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki) wchodzi w zakres objęty pojęciem "odpłatnej dostawy towarów", pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

* podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części, oraz

* przekazanie nastąpiło na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

To ostatnie zastrzeżenie, zdaniem Spółki, oznacza niewątpliwie, iż cel przekazania takich towarów jest niezbędnym elementem dopełniającym zakres znaczeniowy tych czynności, w szczególności decyduje o tym, czy są one opodatkowane podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż na gruncie tych przepisów, nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT. Na potwierdzenie tego stanowiska Spółka przytacza wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 13 maja 2008 r. (sygn. I FSK 600/07), w którym stwierdzono, iż "z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że odnosi się ona do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznaczałoby, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika".

W związku z powyższym, w opinii Spółki, z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa (jeżeli w stosunku do takich towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego). A contrario, nieodpłatne przekazanie towarów, które pozostaje w związku z prowadzoną działalnością (przedsiębiorstwem podatnika) nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Spółka przekazuje swoje wyroby w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).

Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie materiałów i wyrobów przez Spółkę w okolicznościach opisanych powyżej jest związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i konsekwentnie, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W opinii Spółki, przyjęcie literalnej wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie powinno budzić zastrzeżeń. Zdaniem Spółki, z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa pod warunkiem, że w stosunku do takich towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konsekwentnie zatem, nieodpłatne przekazanie towarów, które pozostaje w związku z prowadzoną działalnością nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Nagradzanie klientów, którzy dokonują zakupów określonych towarów w odpowiednich ilościach, ma bowiem zachęcić ich do utrzymania współpracy ze Spółką i nabywania jeszcze większej ilości towarów. Działanie Spółki polegające na przekazywaniu wyrobów własnych w ramach sprzedaży premiowej ma bezpośredni wpływ na możliwe zwiększenie sprzedaży Spółki. Konsekwentnie należy uznać, iż nieodpłatne przekazywanie wyrobów Spółki w ramach sprzedaży pakietowej (premiowej) oraz w związku z programem "procent od obrotu" jest bezsprzecznie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie wyrobów własnych w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Spółka przy tym wskazuje, iż powyższe podejście jest szczególnie uzasadnione brzmieniem przepisów ustawy o VAT, które nabrały mocy prawnej z dniem 1 czerwca 2005 r. W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym po tej dacie, przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (w obecnej formie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie odnosi się już do przekazań związanych bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, jak to miało miejsce przed dniem 1 czerwca 2005 r.). Zestawiając zatem brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z ust. 3 tego artykułu, zdaniem Spółki, nie powinno ulegać wątpliwości, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cel inny niż związany z prowadzoną działalnością. Stąd, nie powinno podlegać opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika.

Powyższy pogląd jest podzielany przez sądy administracyjne w licznych wyrokach. NSA w wyroku z dnia 13 maja 2008 r. o sygn. I FSK 600/07, uznał, iż "W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT z 2004 r., w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów".

Potwierdzeniem powyższego jest również wyrok NSA w składzie 7 sędziów z dnia 23 marca 2009 r., sygn. I FPS 6/08, w którym potwierdzono wyżej opisane stanowisko, iż zgodnie z wykładnią gramatyczną art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT nie można uznać za odpłatną dostawę towarów nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Spółka wskazała, iż w wyniku ogłoszenia ww. wyroków ukształtowała się obecnie jednolita linia orzecznicza dotycząca omawianej kwestii. Między innymi, WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 października 2009 r., sygn. I SA/Kr 909/09, uznał iż "Dokonując literalnej wykładni art. 7 ust. 2 zdanie 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie takie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, które nie służy celom prowadzonego przedsiębiorstwa. Sąd w składzie orzekającym w sprawie nie podziela tym samym argumentacji organów podatkowych, że art. 7 ust. 2 dotyczy również przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Twierdzenie takie sprzeczne jest bowiem z literalnym brzmieniem przepisu. Nadto, jeśli uznać, że celem przedmiotowej regulacji było objęcie jego hipotezą także przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, wówczas zbędne byłoby wskazywanie celu przekazania, a wystarczające ograniczenie się do samej czynności przekazania".

Analogiczne stanowisko prezentowane jest m.in. w następujących wyrokach: NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. I FSK 209/09, NSA z dnia 6 maja 2010 r. sygn. I FSK 287/10, oraz sygn. I FSK 1709/09, WSA w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r., sygn. I SA/Kr 260/10, WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2009 r., sygn. I SA/Po 739/09 oraz sygn. I SA/Po 738/09, WSA w Poznaniu z dnia 13 października 2009 r., sygn. I SA/Po 592/09, WSA w Krakowie z dnia 2 października 2009 r., sygn. I SA/Kr 1186/09, NSA z dnia 23 września 2009 r. sygn. I FSK 1154/08, WSA w Warszawie z dnia 14 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 673/09, WSA w Warszawie z dnia 11 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 332/09, WSA w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Kr 1677/08, WSA w Poznaniu z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. I SA/Po 465/09, WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. III SA/Wa 2285/08, WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. III SA/Wa 3445/08.

Ponadto, Spółka wskazuje na wyroki Sądów Administracyjnych, które w podobnym stanie faktycznym (jak ten dotyczący przekazywania wyrobów w ramach sprzedaży pakietowej - premiowej) potwierdziły, iż nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika jako nagród w organizowanych konkursach, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem nie stanowi dostawy towarów opodatkowanej VAT. Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez WSA w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. I SA/Bk 563/09 oraz WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. III SA/Wa 1974/08.

W wydanej w dniu 13 grudnia 2010 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1482/10-21/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - działając w imieniu Ministra Finansów - uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W interpretacji wskazano, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej), w celu zachęcenia klientów do utrzymania współpracy ze Spółką i nabywania jeszcze większej ilości towarów, w przypadku, gdy przy ich nabyciu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

W dniu 31 grudnia 2010 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło wezwanie Spółki Akcyjnej i reprezentowanej przez pełnomocnika do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji indywidualnej.

Pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. nr ILPP2/443/W-4/11-2/SJ, stanowiącym odpowiedź na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.

W dniu 3 marca 2011 r. Spółka Akcyjna reprezentowana przez pełnomocnika za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-21/MN.

W powyższym piśmie Skarżąca, przedmiotowej interpretacji indywidualnej zarzuca naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, poprzez jego błędną wykładnię, prowadzącą do wniosku, że nieodpłatne przekazanie towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) w celu zachęcenia klientów do utrzymania współpracy ze Spółką i nabywania jeszcze większej ilości towarów, w przypadku, gdy ich przy nabyciu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

Wobec powyższego, Skarżąca wnosi o:

1.

uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

2.

zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wedle norm przepisanych.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 1 marca 2011 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepisu ust. 2 - na mocy art. 7 ust. 3 ustawy - nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z literalnego brzemienia art. 7 ust. 2 ustawy wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ust. 2 - czyli na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania - jest to przepis szczególny zawierający wyjątki w stosunku do ust. 2.

Należy zatem uznać, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby, do których zalicza się: wędliny, kiełbasy, konserwy i inne wyroby garmażeryjne. Wyroby są przekazywane w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej). W związku z zakupem odpowiedniej ilości wyrobów danego rodzaju, klient otrzymuje nieodpłatnie pewną ilość wyrobów Spółki. Ilość i rodzaj przekazywanych nieodpłatnie towarów są uzależnione od ilości i rodzaju wyrobów nabytych przez klienta w danym okresie. Przykładowo, przy zakupie w danym miesiącu 20 kg szynki, klient otrzymuje nieodpłatnie 1 kg kabanosów. Może on tę ilość zużyć na potrzeby własne (np. przekazać swoim pracownikom) lub sprzedać swoim odbiorcom.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej), w celu zachęcenia klientów do utrzymania współpracy ze Spółką i nabywania jeszcze większej ilości towarów, w przypadku, gdy przy ich nabyciu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2010 r. w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej), było zatem prawidłowe.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zmiany interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-1482/10-21/MN z dnia 13 grudnia 2010 r. w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w dniu 4 kwietnia 2011 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia:

a.

w przedmiocie stanu faktycznego w zakresie:

* nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu" - Nr ILPP2/4441-21/11-3/SJ,

* nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych - Nr ILPP2/4441-22/11-3/SJ,

b.

w przedmiocie zdarzenia przyszłego w zakresie:

* nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) - Nr ILPP2/4441-23/11-3/SJ,

* nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu" - Nr ILPP2/4441-24/11-3/SJ,

* nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych - Nr ILPP2/4441-25/11-3/SJ.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl