ILPP2/443-983/11-6/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-983/11-6/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 22 czerwca 2011 r.) uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 14 września 2011 r. oraz pismem z dnia 20 września 2011 r. (data wpływu 21 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono pismem, które wpłynęło w dniu 14 września 2011 r. o doprecyzowanie zadanych pytań i wskazanie przedmiotu wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania należnej opłaty oraz pismem z dnia 20 września 2011 r. (data wpływu 21 września 2011 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem (ogrodnikiem) produkującym duże ilości sadzonek lawendy. W tym roku jego sprzedaż przekroczy kwotę około 350.000 zł.

Z treści przepisu art. 43 ustawy o VAT wynika, iż zwalnia się z podatku VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego. Ponadto Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 109 ust. 3 jest zwolniony z obowiązku ewidencji sprzedaży sadzonek za pomocą kasy fiskalnej. W art. 2 pkt 15, pkt 19 i pkt 20 ww. ustawy określono, że dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem:

* działalności rolniczej - rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 -00.11), a także świadczenie usług rolniczych;

* rolnika ryczałtowego - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto Zainteresowany uważa, iż nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, bowiem według bydgoskiej izby skarbowej podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

W konsekwencji, dokonywana przez podatnika jako rolnika ryczałtowego sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W tym też zakresie nie powstanie wobec podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów na potrzeby tego podatku.

Tym samym rolnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej artykułów pochodzących z jego gospodarstwa.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż posiada on status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT oraz korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ponieważ korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej - na stronie internetowej zamieszczone zostało stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Według art. 2 pkt 19 ustawy, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast usługi rolnicze to na mocy art. 2 pkt 21 ustawy, usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.

Z treści art. 109 ust. 1 ustawy, wynika, że podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Z kolei w myśl art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, co wynika z art. 111 ust. 1 ustawy.

Natomiast w myśl art. 117 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

1.

wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;

2.

prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;

3.

składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

4.

dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest rolnikiem (ogrodnikiem) produkującym duże ilości sadzonek lawendy. W tym roku jego sprzedaż przekroczy kwotę około 350.000 zł. Zainteresowany posiada status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy oraz korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ponieważ korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę - jako rolnika ryczałtowego - sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W tym też zakresie nie powstanie wobec Zainteresowanego obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 117 ustawy, tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej tychże artykułów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania małżonce środków pieniężnych - w dniu 26 września 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-983/11-5/MN.

Natomiast, w dniu 21 września 2011 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia dotyczące: podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania żonie środków pieniężnych - Nr ILPB2/415-938/11-3/WS oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania żonie środków pieniężnych - Nr ILPB2/436 -119/11-3/WS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl