Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-982/09-6/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu importu usług w momencie otrzymania od kontrahentów zagranicznych faktur lub not dokumentujących otrzymanie przez nich bonusów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu importu usług w momencie otrzymania od kontrahentów zagranicznych faktur lub not dokumentujących otrzymanie przez nich bonusów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej Spółka) prowadzi inwestycję polegającą na budowie huty szkła. Docelowo zamierza on prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i świadczenia usług w odniesieniu do szkła płaskiego. Zainteresowany ma zamiar przyznawać bonusy odbiorcom swoich towarów i usług.

Spółka zakłada, że będzie udzielała m.in. bonusów, których wysokość uzależniona będzie od przebiegu współpracy z danym kontrahentem w ustalonym okresie rozliczeniowym. W szczególności mogą to być bonusy przyznawane z tytułu realizacji określonego poziomu obrotów albo bonusy przyznawane przez nią uznaniowo. Bonusy takie będą uzależnione od całokształtu współpracy z kontrahentem.

Przebieg współpracy z Wnioskodawcą będzie jedynym czynnikiem wpływającym na uzyskanie bonusów przez kontrahentów. Otrzymanie bonusów nie będzie uzależnione od spełnienia przez nich żadnych dodatkowych warunków niż tylko od dokonywania zakupów towarów i usług Zainteresowanego na uzgodnionych warunkach handlowych. Bonusy będą wypłacane po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, pół roku lub rok). Spółka zamierza wypłacać je zarówno kontrahentom krajowym, jak i zagranicznym, nieposiadającym w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności.

Wnioskodawca na mocy dodatkowych porozumień ustnych lub pisemnych zawieranych z kontrahentami może zlecać im wykonanie na jego rzecz usług związanych m.in. ze wsparciem sprzedaży jego towarów, reklamą i marketingiem oraz promocją. Rozliczenia z tytułu tych usług będą następowały niezależnie od bonusów. W związku z wypłatą bonusów może otrzymywać od kontrahentów dokumenty potwierdzające otrzymanie bonusów, w tym również faktury VAT. Mogą to być np. faktury opisane jako "premia pieniężna", "wynagrodzenie za usługi intensyfikacji sprzedaży", "bonus" itp., przy czym treść transakcji nie zależy od opisu na fakturze i w każdym przypadku chodzi o przyznanie zgodnie z opisanym stanem faktycznym.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż w zamian za udzielenie bonusów kontrahenci nie będą świadczyli na jej rzecz jakichkolwiek usług. Jeżeli kontrahenci będą świadczyli na rzecz Wnioskodawcy usługi, w tym usługi marketingowe, promocyjne, czy reklamowe to będzie to przedmiotem oddzielnych umów. Wynagrodzenie za wszelkie usługi świadczone na rzecz Spółki przez jej kontrahentów będzie przedmiotem ustaleń odrębnych od umów regulujących przyznawanie bonusów. Wynagrodzenie za takie usługi będzie wypłacane niezależnie od bonusów.

Zainteresowany nadmienił, że warunkiem wypłaty bonusów nie będzie zobowiązanie kontrahenta do dokonywania zakupów wyłącznie u niego, ani też posiadania całego asortymentu jego towarów, gdyż jest to niezgodne ze wspólnotowymi przepisami o konkurencji.

Wnioskodawca wskazał również, że odpowiedź na drugą część pytania, dotycząca PKWiU oraz opisu świadczonych usług jest bezprzedmiotowa z uwagi na brak usług świadczonych w zamian za bonusy.

Wnioskodawca będzie przyznawał kontrahentom bonusy pod warunkiem osiągnięcia przez nich określonego poziomu zakupów w ustalonym okresie rozliczeniowym. Bonusy takie będą więc przyznawane wyłącznie w zależności od tego, czy dany kontrahent będzie nabywał towary Spółki oraz od tego, czy wolumen dokonywanych zakupów jej towarów przekroczy określoną wartość. Oprócz tego rodzaju bonusów Spółka będzie udzielała również bonusy o charakterze uznaniowym.

W zależności od treści uzgodnień Spółki z kontrahentami wysokość bonusów będzie kształtowana według jednej z wymienionych poniżej formuł:

1.

Kontrahent otrzyma bonus o stałej wysokości określonej kwotowo, jeśli określona progowa wartość zakupów w okresie rozliczeniowym zostanie przekroczona (niezależnie od kwoty, o jaką faktyczna wartość zakupów przekroczy wartość progową).

2.

Ustalona będzie więcej niż jedna wartość progowa zakupów. Każdej z wartości progowych będzie przypisana stała kwota bonusu. Kwoty te będą tym wyższe, im wyższe będą wartości progowe. Kontrahent otrzyma kwotę bonusu przypisaną do wartości progowej, jaką faktycznie przekroczą jego zakupy w okresie rozliczeniowym.

3.

Ustalona będzie więcej niż jedna wartość progowa zakupów. Każdej z wartości progowych będzie przypisana stała kwota bonusu (wszystkie kwoty jednakowe lub różne kwoty dla poszczególnych wartości progowych). Kontrahent otrzyma sumę kwot przypisanych do poszczególnych wartości progowych, które przekroczy faktyczna wartość zakupów w okresie rozliczeniowym.

4.

Bonus będzie kalkulowany jako stała kwota za przekroczenie określonego poziomu zakupów powiększona o ustalony odsetek wysokości obrotu w danym okresie rozliczeniowym.

5.

Bonus będzie kalkulowany jako stała kwota za przekroczenie określonego poziomu zakupów powiększona o ustalony odsetek kwoty, o którą faktyczna wartość obrotu przekroczyła wartość progową.

6.

Ustalona będzie więcej niż jedna wartość progowa zakupów. Każdej z wartości progowych będzie przypisana stała kwota bonusu (wszystkie kwoty jednakowe lub różne kwoty dla poszczególnych wartości progowych). Kontrahent otrzyma sumę kwot przypisanych do poszczególnych wartości progowych, które przekroczy faktyczna wartość zakupów w okresie rozliczeniowym powiększoną o ustalony odsetek wartości obrotu o jaką faktyczne zakupy przekroczyły najwyższą z wartości progowych.

7.

Ustalona będzie więcej niż jedna wartość progowa zakupów. Każdej z wartości progowych będzie przypisana stała kwota bonusu. Kwoty te będą tym wyższe, im wyższe będą wartości progowe. Kontrahent otrzyma kwotę bonusu przypisaną do wartości progowej, jaką faktycznie przekroczą jego zakupy w okresie rozliczeniowym, powiększoną o ustalony odsetek wartości obrotu, o jaką faktyczne zakupy przekroczyły najwyższą z wartości progowych.

Wypłata przez Wnioskodawcę bonusów od obrotów będzie wynikała ze stosownych ustaleń z odbiorcami. W szczególności mogą to być ustalenia ustne z jego przedstawicielami handlowymi. Nie będzie on zawierał oddzielnych umów dotyczących bonusów. Postanowienia dotyczące bonusów będą określały wysokość poziomu (poziomów) obrotów, którego osiągnięcie warunkuje przyznanie bonusu oraz okres rozliczeniowy.

Bonusy uznaniowe będą to bonusy przyznawane w zależności od jakości współpracy z danym kontrahentem. Wypłata takich bonusów będzie przewidziana w ustaleniach z kontrahentami. Mogą to być w szczególności bonusy przyznawane za:

* wywiązywanie się przez kontrahenta ze wszystkich warunków umowy dostawy w danym okresie rozliczeniowym (terminowe płatności, odbiór towarów bez opóźnień itp.),

* dokonywanie płatności z wyprzedzeniem w stosunku do terminu ustalonego w umowie, czy wskazanego na fakturze,

* płatności zaliczkowe,

* terminowe i sumienne dostarczanie Spółce dokumentacji dotyczącej dostaw (np. dokumentów eksportowych),

* długotrwałą współpracę - "bonusy jubileuszowe" przyznawane po upływie określonego okresu współpracy (np. 2, 5, 10 lat),

* częstotliwość zamówień - bonusy dla małych odbiorców, którzy co prawda nie realizują bardzo wysokich obrotów, ale poprzez częstotliwość i regularność zamówień przyczyniają się do stabilizacji przepływów finansowych Zainteresowanego.

Wnioskodawca nadmienił, że postanowienia dotyczące bonusów uznaniowych mogą towarzyszyć postanowieniom o bonusach od obrotów. Może więc on przyznawać wyłącznie bonus od obrotów, wyłącznie bonus uznaniowy lub oba te bonusy. Na przykład kontrahent może otrzymywać bonus procentowy za przekroczenie określonej wartości obrotów oraz bonus za przedterminowe płatności.

Wysokość bonusów uznaniowych będzie określana kwotowo lub jako procent od obrotów.

Spółka podkreśliła, że wypłata bonusów zależy wyłącznie od dokonywania przez kontrahentów zakupów na warunkach określonych w umowach handlowych dotyczących dostaw. Umowy te dotyczą wyłącznie warunków dostaw towarów przez Zainteresowanego oraz zapłaty za towary przez kontrahenta i nie zawierają postanowień o jakichkolwiek świadczeniach odrębnych od dostaw. Jakiekolwiek dodatkowe działania kontrahenta nie mają wpływu na wypłatę bonusów.

W podsumowaniu Spółka wskazała, iż jedynym działaniem kontrahenta pozwalającym na uzyskanie bonusu jest dokonywanie zakupów jej towarów. Kontrahent nie otrzyma bonusu, jeśli nie będzie dokonywał zakupów jej towarów w okresie rozliczeniowym. Nie otrzyma go też, jeśli zrealizowany obrót będzie za niski - w przypadku bonusów od obrotu lub jeśli nie spełni warunków uznaniowych, np. będzie nieterminowo płacił za towary - w przypadku bonusów uznaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przyznawania bonusów zagranicznym odbiorcom nieposiadającym w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, dla Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w związku z otrzymaną fakturą lub notą księgową wystawianą przez zagranicznych odbiorców bonusów.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W art. 27 i 28 ustawy o VAT zawarto też katalog usług, dla których miejsce świadczenia określono w sposób szczególny. Zdaniem Zainteresowanego, jeżeli bonusy stanowią zapłatę za usługę w postaci intensyfikacji zakupów, to takiej usługi nie można zaliczyć do żadnej z kategorii usług o szczególnym miejscu świadczenia. W związku z powyższym, według zasad ogólnych dotyczących określania miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług wynagradzanych bonusem będzie miejsce siedziby zagranicznego kontrahenta. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do takiej usługi.

Stanowisko Spółki w tym zakresie znajduje potwierdzenie w pismach organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2008 r. sygn. IBPP1/443-760/08/AS, interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2008 r. sygn. IBPP2/443-986/08/WN).

Podatnik wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Natomiast na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Jak wskazano w interpretacji z dnia 26 października 2009 r. przedmiotowe bonusy wypłacone na rzecz kontrahentów można przyporządkować do konkretnych dostaw. Stanowią zatem w istocie rabaty obniżające wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszające podstawę opodatkowania. Nie są więc wynagrodzeniem za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi.

Zatem, w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze świadczeniem przez kontrahentów zagranicznych usług na rzecz Zainteresowanego, w związku z czym nie może mieć miejsca import usług i tym samym nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Wniosek w zakresie zdarzeń przyszłych dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bonusów, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym oraz prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie bonusów został rozstrzygnięty pismami z dnia 26 października 2009 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl