ILPP2/443-977/11-4/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-977/11-4/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na wykonanie materiałów promocyjnych, prowadzenie szkoleń, organizację imprez, analizę obszaru działania oraz remont pomieszczeń biurowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na wykonanie materiałów promocyjnych, prowadzenie szkoleń, organizację imprez, analizę obszaru działania oraz remont pomieszczeń biurowych.

Pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Fundacja) jako organizacja pozarządowa wykonując zadania realizuje swoje cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Celem Fundacji, w rozumieniu przepisów PROW na lata 2007-2013, jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dniu 18 listopada 2010 r. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy na lata 2011-2015 z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na wydatki bieżące oraz wydatki związane z: informacją o obszarze działania, szkoleniami, organizacją wydarzeń promocyjnych i kulturalnych. W wyniku realizacji planowanych działań Fundacja ponosić będzie jako zdarzenie przyszłe wydatki związane z wykonywaniem przez firmy zewnętrzne usług w zakresie wykonania materiałów promocyjnych prowadzenia szkoleń, organizacji imprez, analiz obszaru działania oraz remontu pomieszczeń biurowych.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż Wnioskodawca, nie jest podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Fundacja posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z zakupami: materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług.

2.

Czy Fundacja realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT.

3.

Jaki jest powód, dla którego Fundacja nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na to, że planowane działania posiadają specyfikację użyteczności publicznej czynności opodatkowane nie wystąpią.

Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Dlatego też z powodu braku możliwości prawnych Fundacja nie może odzyskać w żaden sposób naliczonego podatku VAT.

Fundacja nie będzie miała również prawa do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług (...).

Wskazany przepis stanowi o prawie do odliczenia przez podatnika podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, a mianowicie wykorzystywania zakupów do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Realizuje cele statutowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy na lata 2011-2015 z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na wydatki bieżące oraz wydatki związane z: informacją o obszarze działania, szkoleniami, organizacją wydarzeń promocyjnych i kulturalnych. W wyniku realizacji planowanych działań Fundacja ponosić będzie wydatki związane z wykonywaniem przez firmy zewnętrzne usług w zakresie wykonania materiałów promocyjnych prowadzenia szkoleń, organizacji imprez, analiz obszaru działania oraz remontu pomieszczeń biurowych.

Zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić zatem należy, iż zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT (związanego z zakupami: materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług), gdyż nie jest podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Fundacja realizując planowane działania nie będzie również miała możliwości odzyskania tego podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl