Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-971/08-3/ISN
Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii udokumentowany na podstawie paragonu fiskalnego jako WNT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 21 października 2008 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 23 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach. Zainteresowana ma możliwość dokonywania zakupu towarów handlowych (odzieży) od kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Problem Zainteresowanej polega jednak na tym, iż firma ta nie chce wystawiać faktur, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Kontrahent brytyjski tłumaczy swoje postępowanie tym, iż Wnioskodawczyni jest zbyt małym podatnikiem i w jego przekonaniu przysługuje jej potwierdzenie dokonania zakupu tylko w postaci paragonu fiskalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dokonanie zakupu towarów handlowych z Wielkiej Brytanii udokumentowane paragonem fiskalnym stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów...

2.

Czy Zainteresowana ma obowiązek ujmowania takiego zakupu w deklaracji VAT-7 i VAT-UE.

3.

Czy w świetle polskich przepisów paragony fiskalne potwierdzające dokonanie zakupu na terytorium Unii Europejskiej będą honorowane na równi z fakturą VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup odzieży z Wielkiej Brytanii udokumentowany paragonem fiskalnym stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zainteresowana jest podatnikiem VAT, a nabywane w ramach danej transakcji towary służą czynnościom, które wykonuje jako podatnik. Dostawca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Z punktu widzenia Wnioskodawczyni, spełnienie powyższych warunków oraz fakt przemieszczenia towaru z jednego kraju członkowskiego na teren innego jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem, a wystawienie faktury pozwala jedynie na określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Poza tym, podstawą do określenia wewnątrzwspólnotowego nabycia jest każdy dokument potwierdzający nabycie towaru w kraju Unii Europejskiej (nie koniecznie faktura). Zdaniem Zainteresowanej na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego może ona ujmować zakup towarów handlowych w deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-UE, a nawet ma taki obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a)

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b)

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

-

z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

*

po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

*

po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni, czynny podatnik VAT oraz podatnik VAT UE, prowadząca działalność gospodarczą, planuje zakup towarów handlowych (odzieży) od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, podatnika podatku od wartości dodanej. Dostawca towaru chce udokumentować przedmiotową transakcję wystawiając paragon fiskalny (nie chce wystawić faktury).

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż nabycie przez Wnioskodawczynię, zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, od podatnika podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii towarów opodatkowanych tym podatkiem na zasadach ogólnych (transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym), które w wyniku dostawy mają być przywiezione na terytorium Polski dla celów prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Na mocy art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Natomiast w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ustawy).

W związku z tym, iż w przedmiotowej sprawie transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym, nie znajdzie w niej zastosowania przepis art. 20 ust. 6 ustawy.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Minister Finansów określił wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia, wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r.

Natomiast w myśl ust. 2 powołanego przepisu, do dnia 31 grudnia 2009 r., mogą być stosowane wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).

W załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., w części C dotyczącej rozliczenia podatku należnego zawarte są objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-D), gdzie wskazano, iż w poz. 32 i 33 deklaracji VAT-7 wykazuje się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższą analizę przepisów stwierdzić należy, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Zainteresowana powinna wykazać w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, składanej za okres, w którym nastąpi obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponadto, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej "informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Minister Finansów określił wzór informacji podsumowującej w § 1 rozporządzenia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 201, poz. 1665 z późn. zm.).

Zatem, Wnioskodawczyni dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zobowiązana będzie także do wykazania przedmiotowej transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE.

Odnośnie natomiast honorowania paragonów fiskalnych na równi z fakturą VAT, tut. Organ wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Na mocy art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Ogólne regulacje dotyczące wystawiania faktur znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Na mocy § 17 cyt. rozporządzenia, za fakturę uznaje się również:

1.

bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

a)

nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

b)

numer i datę wystawienia biletu,

c)

odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,

d)

kwotę należności wraz z podatkiem,

e)

kwotę podatku;

2.

dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:

a)

nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

b)

kwotę należności wraz z podatkiem,

c)

kwotę podatku;

3.

dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

a)

określenie usługodawcy i usługobiorcy,

b)

numer kolejny i datę ich wystawienia,

c)

nazwę usługi,

d)

kwotę, której dotyczy dokument;

4.

dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

a)

nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

b)

numer kolejny i datę wystawienia,

c)

nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

d)

kwotę należności wraz z podatkiem,

e)

kwotę podatku;

5.

rachunki, o których mowa w art. 87-88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4,5,7-14,16-20 i 22.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, iż paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu na terytorium Unii Europejskiej nie został wymieniony jako dokument, który uznaje się na terytorium kraju również za fakturę. Zatem, nie można go honorować na równi z fakturą VAT.

Mając na uwadze opisany stan sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zobowiązana będzie do wystawienia faktury wewnętrznej, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, która będzie podstawą do wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE.

Jednocześnie informuje się, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zmieniająca brzmienie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Ponadto do dnia 30 listopada 2008 r. w kwestii wystawiania faktur, obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Do dnia 30 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 8 stycznia 2009 r. Nr ILPB1/415-863/08-4/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl