Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-956/09-3/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2009 r. (data wpływu 24 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12-70.00 "napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12-70.00 "napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą gorących napojów za pomocą automatów sprzedających. Do tej pory za każdy sprzedany napój Zainteresowany płacił podatek VAT w wysokości 22%. Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 3 lipca 2009 r. nadał ww. napojom 3 grupy PKWiU:

* 15.98.12 - napoje bezalkoholowe pozostałe,

* 15.98.12-70.00 - napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe,

* 15.89.11-00.00 - zupy i buliony oraz przetwory z nich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o określenie stawki podatku VAT dla sprzedaży gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12-70.00 "napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe".

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12-70.00 "napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe" objęta jest stawką podatku w wysokości 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%.

Mocą art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

I tak, pod pozycją 44 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.98.12-70 - napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą gorących napojów za pomocą automatów sprzedających. Do tej pory za każdy sprzedany napój Zainteresowany płacił podatek VAT w wysokości 22%. Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 3 lipca 2009 r. nadał ww. napojom następujące symbole PKWiU:

* 15.98.12 - napoje bezalkoholowe pozostałe,

* 15.98.12-70.00 - napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe,

* 15.89.11-00.00 - zupy i buliony oraz przetwory z nich.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym, napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe, zaklasyfikowane zostały do grupowania PKWiU 15.98.12-70.00, a więc mieszczą się także w grupowaniu PKWiU 15.98.12-70 dla towarów wymienionych w poz. 44 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy stwierdzić, iż sprzedaż gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12-70.00 "napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe", jest opodatkowana preferencyjną, 7% stawką podatku VAT.

Podkreślić jednak należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej: stawki podatku dla sprzedaży gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.98.12 "napoje bezalkoholowe pozostałe" oraz stawki podatku dla sprzedaży gorących napojów sklasyfikowanych według PKWiU w grupowaniu 15.89.11-00.00 "zupy i buliony oraz przetwory z nich" - w dniu 8 października 2009 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia, odpowiednio nr ILPP2/443-956/09-2/MN i nr ILPP2/443-956/09-4/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl