ILPP2/443-954/14-2/MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-954/14-2/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

"A" Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), należąca do Grupy "A" (dalej: Grupa "A" lub "Grupa") prowadzi działalność w zakresie dystrybucji na polskim rynku produktów przeznaczonych do nawożenia, ochrony oraz pielęgnacji roślin, a także podłoży ogrodniczych.

Oferta Spółki obejmuje dwie serie produktów (i)"Ax" oraz (ii)"Ay", przy czym:

* seria "Ax" oferuje kompletny zestaw produktów dla miłośników roślin i ogrodnictwa. W ofercie znajdują się podłoża uprawowe, środki do nawożenia i pielęgnacji roślin w domu i na balkonie, nawozy do trawników i do ogrodu, oraz preparaty ochrony roślin;

* seria "Ay" zawiera ofertę nawozów profesjonalnych, skierowaną do sadowników, producentów warzyw, szkółkarzy, rolników, producentów roślin ozdobnych oraz osób zajmujących się tworzeniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz muraw sportowych.

W chwili obecnej, wszystkie funkcje związane z prowadzeniem dystrybucji na rynku w Polsce skupione są w Spółce, przy czym produkty z serii "Ax" nabywane są od "A" GmbH Co. KG zaś produkty z serii "Ay" nabywane są od "Ay" GmbH (obie spółki z siedzibami w Niemczech).

Mając na uwadze bieżące i przewidywane zmiany w otoczeniu biznesowym, Grupa "A"podjęła decyzję o przeprowadzeniu określonych działań restrukturyzacyjnych, w ramach których planowane jest stworzenie łańcucha dostaw odrębnie dla obu serii produktów: (i)"Ax" oraz (ii)"Ay".

W celu realizacji docelowego modelu biznesowego w Polsce i uporządkowania działalności (tekst jedn.: funkcji sprzedażowo-marketingowych związanych z daną serią towarów) konieczna jest sprzedaż wybranych aktywów ze Spółki do nowego podmiotu.

W związku z powyższym, w ramach grupy "A" zarejestrowana została Spółka "Ay" Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca"), która począwszy od 1 października 2014 r. będzie prowadzić działalność operacyjną w zakresie dystrybucji towarów z serii "Ay".

Wnioskodawca jest w trakcie rejestracji i uzyskiwania numeru i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP, Regon.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia ogólne założenia planowanego modelu działalności spółek z Grupy "A" w Polsce.

Planowane działania restrukturyzacyjne - ogólne założenia

Konieczność odpowiedniego wydzielenia dystrybucji każdej z serii produktów do odrębnego podmiotu wynika ze zmian uwarunkowań rynkowych, w szczególności coraz bardziej intensywnej konkurencji na rynku. Planowane działania wchodzą w ramy projektu standaryzacji modelu biznesowego w Grupie "A", którego celem jest optymalizacja możliwości dystrybucyjnych, poprawa jakości obsługi klientów oraz efektywności działania wykorzystania posiadanych aktywów.

Na podstawie uwarunkowań biznesowych osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez wydzielenie dystrybucji produktów z serii "Ay" ze Spółki do Wnioskodawcy. Tym samym głównym podmiotem w nowym modelu, odpowiedzialnym za działania w zakresie organizowania i zarządzania dystrybucją produktów z serii "Ay", czyli procesami zaopatrzenia i sprzedaży w Polsce będzie Wnioskodawca.

W wyniku działań restrukturyzacyjnych, planowane jest dokonanie sprzedaży wybranych aktywów pozostających na chwilę obecną w Spółce (w tym przejścia wybranych pracowników), a związanych z dystrybucją produktów serii "Ay".

Poniżej Spółka bardziej szczegółowo przedstawiła zakres poszczególnych elementów sprzedaży. Planowana sprzedaż wybranych aktywów ze Spółki do Wnioskodawcy obejmie:

* zapasy produktów z serii "Ay";

* wybrane wyposażenie biurowe (m.in. biurka, krzesła, fotele, stoły, szafy, regały, drukarki, komputery wraz z niezbędnymi licencjami na oprogramowanie, projektory, fax, telefony komórkowe);

* wybrane wyposażenie dodatkowe (dozowniki do nawozów);

* 5 umów leasingu na samochody.

Dodatkowo, w ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych do Wnioskodawcy nastąpi przeniesienie wybranych pracowników Spółki na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (tekst jedn.: w trybie przejścia zakładu pracy) zaangażowanych dotychczas w działania związane z dystrybucją produktów z serii "Ay".

Dla pełnego obrazu Wnioskodawca przedstawia wszystkie osoby, które mają zostać przeniesione ze Spółki do Wnioskodawcy:

* 4 osoby odpowiedzialne za sprzedaż towarów;

* 2 osoby odpowiedzialne za obsługę klienta (w tym jedna osoba na 1/4 etatu);

* 2 osoby odpowiedzialne za koordynację działań marketingowych (w tym jedna osoba na 1/4 etatu);

* asystentka dyrektora zarządzającego (pół etatu) oraz

* dyrektor zarządzający.

Wskazane powyżej aktywa, w chwili obecnej nie są (ani nie będą na moment sprzedaży) wyodrębnione finansowo - w szczególności, do wskazanych powyżej aktywów nie są przypisywane bezpośrednio konkretne przychody. Niemniej, Spółka w oparciu o prowadzone ewidencje analityczne (wyłącznie dla celów zarządczych) jest w stanie przypisywać poszczególne pozycje kosztowe i przychodowe odpowiednio do sprzedaży produktów z serii "Ax" oraz serii "Ay".

Przedmiotem planowanej sprzedaży do Wnioskodawcy nie będą natomiast:

* kontrakty i zamówienia z dostawcami towarów;

* kontrakty i zamówienia z odbiorcami towarów (wyjątek stanowić będzie jedna umowa podpisana w dniu 25 sierpnia 2014 r., w odniesieniu do której 1 października 2014 r. dokonana będzie cesja na Wnioskodawcę);

* tytuł prawny do powierzchni biurowych posiadany przez Spółkę wynikający z zawartych przez Spółkę umów najmu z podmiotami trzecimi. W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, iż po sprzedaży wybranych aktywów, Wnioskodawca będzie korzystać z części tych nieruchomości na podstawie umowy podnajmu ze Spółką w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla prowadzenia jej działalności;

* inne nieruchomości stanowiące własność Spółki lub też które Spółka użytkuje na podstawie umów najmu i dzierżawy;

* istniejące na moment sprzedaży aktywów należności i zobowiązania wynikające z zawartych przez Spółkę kontraktów (w tym w odniesieniu do istniejących obecnie kontraktów dotyczących całej działalności dystrybucyjnej związanej zarówno z produktami serii "Ax" jak "Ay");

* wszyscy pracownicy oraz wszelkie aktywa niezwiązane z działaniami dotyczącymi dystrybucji produktów z serii "Ay";

* znaki towarowe;

* baza klientów;

* umowy z odbiorcami produktów.

Wskazać również należy, że w ramach planowanej sprzedaży ze Spółki do Wnioskodawcy nie zostaną przeniesione jakiekolwiek środki pieniężne/rachunki bankowe należące do Spółki.

Po sprzedaży aktywów Spółki do Wnioskodawcy - o ile nie będzie możliwe - dokonana zostanie cesja istniejących umów na Wnioskodawcę, tj. obecne kontrakty będą rozwiązane przez Spółkę i mogą zostać zawarte nowe kontrakty przez Wnioskodawcę (np. umowy z dostawcami usług magazynowych, logistycznych, pocztowych, ubezpieczeniowych, obsługi księgowej).

Na skutek sprzedaży wybranych aktywów oraz przeniesienia pracowników ze Spółki do Wnioskodawcy, Spółka kontynuować będzie dotychczasową działalność w zakresie dystrybucji produktów z serii "Ax" - w oparciu zarówno o składniki majątkowe już posiadane przez Spółkę, jak i te, które zostaną zakupione po sprzedaży wybranych aktywów do Wnioskodawcy.

W konsekwencji powyższych planowanych działań restrukturyzacyjnych porządkujących model operacyjny Grupy "A" w Polsce dojdzie do skoncentrowania kompletnej funkcji dystrybucyjnej produktów z serii "Ay" w jednym podmiocie (tekst jedn.: w ramach Wnioskodawcy).

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi oraz w celu osiągnięcia docelowego modelu biznesowego i wynikających z niego wskazanych powyżej korzyści, nie jest planowana dalsza sprzedaż składników majątkowych z udziałem Spółki.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest kwalifikacja na gruncie podatku VAT sprzedaży wyszczególnionych powyżej aktywów ze Spółki do Wnioskodawcy.

Zarówno Spółka (jest) jak i Wnioskodawca (będzie) - czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane nabycie w ramach opisanej w stanie faktycznym transakcji sprzedaży zespołu składników majątkowych nie będzie stanowić transakcji zakupu przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia na zasadach ogólnych (tekst jedn.: w zakresie w jakim składniki te wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane nabycie w ramach opisanej w stanie faktycznym transakcji sprzedaży zespołu składników majątkowych nie będzie stanowić transakcji zakupu przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia na zasadach ogólnych (tekst jedn.: w zakresie w jakim składniki te wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży.

W przypadku natomiast, gdy obniżenie podatku należnego nie będzie możliwe, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów. o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, transakcja sprzedaży przez Spółkę do Wnioskodawcy w ramach opisanej w stanie faktycznym transakcji - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem transakcji nie będzie sprzedaż przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy przedsiębiorstwa lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT). Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za taką właśnie, przyjętą przez siebie kwalifikacją przedmiotu transakcji (wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku).

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie i judykaturze prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, iż dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 k.c. W myśl regulacji zawartej w tym przepisie, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

* wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

* koncesje, licencje i zezwolenia,

* patenty i inne prawa własności przemysłowej,

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

* tajemnice przedsiębiorstwa,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 552 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 k.c. elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

W sytuacji zaprezentowanej przez Wnioskodawcę, jak już zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, planowanej transakcji nie będzie towarzyszyła sprzedaż szeregu kluczowych składników, składających się na powyższą definicję przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z perspektywy Wnioskodawcy przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki należące do jej majątku. W szczególności, przedmiotem planowanej transakcji nie będą również żadne należności i zobowiązania Spółki.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiot sprzedaży, tj. sprzedaż przez Spółkę do Wnioskodawcy wybranych, niektórych aktywów Spółki, nie będzie obejmował wszystkich kluczowych składników dla definicji przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Spółki. Z perspektywy Spółki przedmiotem zbycia nie będzie ogół składników należących do majątku tego przedsiębiorstwa (Spółki). Przedmiotem transakcji sprzedaży nie będzie bowiem przeniesienie jakiejkolwiek działalności, aktywności czy funkcji realizowanej przez Spółkę, a wyłącznie sprzedaż wybranych aktywów Spółki mających służyć docelowo dystrybucji produktów z serii "Ay".

W ramach planowanej sprzedaży wybranych aktywów do Wnioskodawcy dojdzie do zbycia jedynie pojedynczych aktywów znajdujących się obecnie w Spółce, tj.m.in. zapasów towarów z serii "Ay", wybrane wyposażenie biurowe i sprzęt informatyczny.

Jak wskazywano w opisie zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do jednego kontraktu z odbiorcą towarów, którego stroną jest jeszcze (i będzie na moment sprzedaży) Spółka, planowana jest jej cesja na rzecz Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, w wyniku działań restukturyzacyjnych nie dojdzie do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy żadnych należności i zobowiązań wynikających z tego kontraktu (w tym zakresie bowiem, wszystkie zobowiązania powstałe do dnia sprzedaży będą należne Spółce). Dodatkowo, wskazać należy, że kontrakty dla kluczowych materiałów, tj. surowców i opakowań są już w chwili obecnej centralnie zarządzane odpowiednio przez "A" GmbH Co. KG oraz "Ay" GmbH (obie spółki z siedzibami w Niemczech). Tym samym, jak wskazywano wyżej, żadne pisemne umowy na dostawy towarów nie będą przedmiotem sprzedaży opisanej w niniejszym wniosku.

Cechą charakterystyczną opisanej sprzedaży jest to, że zbyciu na rzecz Wnioskodawcy podlegać będą wybrane aktywa, które z uwagi na planowany model docelowej działalności Spółki nie będą wykorzystywane w działalności Spółki, ale będą wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy. Co więcej, zakładane jest, że po dokonaniu powyższych działań restrukturyzacyjnych przez Spółkę do Wnioskodawcy, zachowana zostanie ciągłość w zakresie działalności, która pozostanie w Spółce. Planowane jest bowiem, że Spółka ta - zgodnie z docelowym modelem - prowadzić będzie działalność komercyjną, tj. sprzedażowo-marketingową wyrobów z serii "Ax".

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że przedmiotem sprzedaży w ramach opisanej w stanie faktycznym transakcji będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji stanowi sprzedaż pojedynczych aktywów i nie wyczerpuje przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja nie może także zostać zakwalifikowana jako zbycie (tu: sprzedaż) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stosownie bowiem do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych (w tym m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2012 r. (sygn. IBPP3/443-1122/ 11/AM), warunkami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

* istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie, pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych (przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych);

* zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad. (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za ZCP w praktyce podatkowej przyjmuje się, że składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach pozwalających traktować je jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (nr ILPP1/443-378/13-2/JSK) wskazał, że: "(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)". Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (nr IBPBI/2/423 -795/12/SD), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-1159/11/CzP), oraz wyrokach sądów administracyjnych (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W ocenie Wnioskodawcy aktywa, które zostaną sprzedane przez Spółkę do Wnioskodawcy nie pozostają między sobą (i nie będą pozostawać na moment sprzedaży) we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że stanowiłyby one zorganizowany, autonomiczny zespół powiązanych ze sobą funkcjonalnie składników. W szczególności, przedmiotem planowanej sprzedaży ma być zbiór pojedynczych (wybranych) aktywów Spółki, które nie tworzą zorganizowanej całości.

Podsumowując, aktywa podlegające sprzedaży do Wnioskodawcy stanowią raczej (i będą stanowić na moment planowanej sprzedaży) zbiór pojedynczych elementów, a nie funkcjonalną całość, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

Ad. (b) Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie określą co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12 -4/BH).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r., nr ILPP1/443-232/13-4/AI, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r., nr IP-PB3-423-524/07-2/MB).

W odniesieniu do aktywów przenoszonych ze Spółki do Wnioskodawcy w ramach opisanej transakcji, nie sposób mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym w ramach Spółki. W szczególności, przenoszone aktywa nie są zorganizowane w formie jakiegokolwiek oddziału a jedynie w formie działu, wydziału, komórki organizacyjnej w Spółce. Stanowią one jedynie pojedyncze aktywa, wykorzystywane obecnie w określonych obszarach działalności Spółki, które to jak wskazano wyżej następnie staną się "zbędne" gospodarczo dla Spółki po dokonaniu opisywanych powyżej działań restrukturyzacyjnych w ramach docelowego modelu biznesowego Grupy "A".

Podsumowując, aktywa podlegające sprzedaży do Wnioskodawcy nie są (i nie będą na moment planowanej sprzedaży) wyodrębnione organizacyjnie w ramach Spółki w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT.

Ad. (c) Wyodrębnienie finansowe

W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423 -120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: "nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

Jednak, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, aktywa sprzedawane do Wnioskodawcy nie są w chwili obecnej (ani nie będą na moment sprzedaży) wyodrębnione finansowo w Spółce - w szczególności, do wskazanych powyżej aktywów nie są przypisywane bezpośrednio konkretne przychody. Niemniej, Spółka w oparciu o prowadzone ewidencje analityczne (wyłącznie dla celów zarządczych) jest w stanie przypisywać poszczególne pozycje kosztowe i przychodowe odpowiednio do sprzedaży produktów z serii "Ax" oraz serii "Ay".

Podkreślić należy, iż w ramach transakcji nie będą też przenoszone istniejące w Spółce należności i zobowiązania wynikające z umów z dostawcami, tj. należności i zobowiązania powstałe do dnia sprzedaży będą przynależne Spółce, a te powstałe po dniu sprzedaży będą przynależne Wnioskodawcy.

Ad. (d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423 -120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423 -4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Zdaniem Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości fakt, że aktywa mające podlegać nabyciu od Spółki nie posiadają zdolności do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jak wskazywano już powyżej w kontekście wyodrębnienia funkcjonalnego, aktywa, które zostaną sprzedane ze Spółki do Wnioskodawcy nie pozostają między sobą (i nie będą pozostawać na moment sprzedaży) we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że stanowiłyby one zorganizowany, autonomiczny zespół powiązanych ze sobą funkcjonalnie składników. Przedmiotowe aktywa stanowią zbiór pojedynczych elementów, w oparciu o które nie byłoby możliwe realizowanie w obecnym przedsiębiorstwie (tekst jedn.: w Spółce) zadań gospodarczych jako odrębny podmiot.

Podsumowując, z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej transakcji będą jedynie niektóre, pojedyncze aktywa przedsiębiorstwa Spółki, niepowiązane ze sobą funkcjonalnie w taki sposób, aby miały one zdolność działać jako samodzielne przedsiębiorstwo. Tym samym, aktywa te nie powinny być uznawane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na niespełnienie kolejnego warunku wskazanego w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 przytaczanej ustawy w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych (co będzie miało miejsce w przedmiotowym przypadku transakcji sprzedaży opisanej w niniejszym wniosku).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że nabyte aktywa będą służyć Wnioskodawcy do działalności dającej prawo do odliczenia VAT. Zatem Wnioskodawca powinien być uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w analizowanym zdarzeniu - o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę aktywów od Spółki. W sytuacji natomiast, gdy nie będzie możliwe obniżenie podatku VAT należnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT. Stosownie zaś do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (przypadki te nie będą miały miejsca w opisywanym zdarzeniu przyszłym).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym:

* Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT,

* nabyte przez Wnioskodawcę przedmioty sprzedaży będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT,

* nie zaistnieją inne przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż planowane nabycie w ramach transakcji sprzedaży nie będzie stanowić transakcji zakupu przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia na zasadach ogólnych (tekst jedn.: w zakresie w jakim wykorzystywane będzie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży.

W przypadku natomiast, gdy obniżenie podatku należnego nie będzie możliwe, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto odnosząc się do stwierdzenia Spółki: "gdy obniżenie podatku należnego nie będzie możliwe, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy", należy podkreślić (jak zresztą wskazała Strona we własnym stanowisku), że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. W związku z powyższym, tut. Organ uznaje, że powyższe stwierdzenie Wnioskodawcy odnosi się do prawa do zwrotu na rachunek bankowy kwoty podatku, w przypadku, gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nie będzie "przenoszona" do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, a zostanie zadysponowana do zwrotu na rachunek bankowy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl