Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-924/08-4/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 24 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 24 grudnia 2008 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi "zarządzania flotą pojazdów", sklasyfikowane jako PKWiU 74.60.13-00.00 "usługi monitoringu z wykorzystaniem systemów alarmowych", dla odbiorców krajowych oraz podatników posiadających siedzibę w innym kraju Wspólnoty jak i na terytorium państwa trzeciego. Podstawowymi, dla wykonania tych usług, są nabywane przez Zainteresowanego, tak w kraju jak i poza granicami, usługi telekomunikacyjne. Przetwarzanie tą drogą uzyskanych danych dokonuje się w systemach informatycznych eksploatowanych w kraju, choć efekty tego przetworzenia są dostępne i wykorzystane przez odbiorców w miejscu ich siedziby/prowadzenia działalności. Wnioskodawca nie posiada oddziałów zagranicznych.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż zajmuje się wąską dziedziną jaką jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających skuteczne zarządzanie flotą pojazdów, poprzez zaawansowaną analitykę na podstawie zgromadzonych danych.

Wnioskodawca poprzez swój system umożliwia precyzyjne rozliczenie zlecenia, uwzględniając wszelkie koszty poniesione podczas jego realizacji. Ponadto, poprzez stosowanie sond paliwowych, umożliwia precyzyjny pomiar dowolnej ilości zbiorników paliwa, w które wyposażony jest pojazd.

Spółka umożliwia wizualizację położenia geograficznego pojazdu, poszczególnych tras, ich fragmentów czy zdarzeń szczególnych, takich jak: postój na włączonym silniku, tankowanie czy praca opomiarowanego urządzenia. Dzięki temu wszelkie wątpliwe zdarzenia związane z eksploatacją pojazdu można osadzić w przestrzeni geograficznej pojazdu. Poza tym Spółka umożliwia wizualizację aktualnego położenia geograficznego pojazdu. Już w zestawieniu listy pojazdów użytkownik otrzymuje aktualne dane adresowe pojazdów (wg klucza: kraj, miasto, dzielnica, ulica), a po wybraniu pojazdu pokazywane jest jego położenie na mapie.

Zainteresowany dostarcza także informacji o zużyciu paliwa. Dane generowane są bezpośrednio przez instrument pomiarowy zainstalowany w zbiorniku paliwa. Z poziomu oprogramowania możliwa jest bardzo precyzyjna parametryzacja odczytów, dzięki czemu informacje o zużyciu paliwa dają rzeczywisty obraz historii paliwowej danego pojazdu.

Spółka umożliwia wprowadzenie miejsc charakterystycznych, np.: lokalizacje siedzib klientów, lokalizacje siedzib dostawców, parkingi, przejścia graniczne, obszary działania (rejony, dzielnice miast) itp. System dokładnie podaje datę, godzinę przyjazdu lub wyjazdu z danego miejsca.

Wykorzystana w systemie Wnioskodawcy mapa obejmuje obszar następujących krajów (kolejność alfabetyczna): Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze.

Dzięki temu możliwe jest analizowanie przebytych tras.

Funkcjonalność modułu dostarczanego przez Zainteresowanego można zawrzeć w następujących punktach:

a.

przedstawienie położenia pojazdów w czasie rzeczywistym wraz z informacjami dodatkowymi (np. o korkach ulicznych),

b.

wizualizacja tras historycznych pojazdu,

c.

możliwość dokonywania zmian na mapach w czasie jej użytkowania, bez konieczności tzw. "przeliczania". Ponadto jest możliwość prezentacji pozycji w formacie map bitowych,

d.

zobrazowanie lokalizacji z dowolnym logotypem, odnośnikami i dodatkowym tekstem (np. logotypy kontrahentów),

e.

przedstawianie różnych aspektów informacji geograficznej, takich jak np.: ogólnokrajowe sieci, różnego rodzaju strefy, pogoda itp.

Dodatkowo:

a.

istnieje możliwość dopasowania adresów (nawet niekompletnych lub błędnych) do poprawnej lokalizacji (szerokość i długość geograficzna) na mapie. Adresy są określane przez podanie ulicy, miasta, kraju i kodu pocztowego,

b.

umożliwia poszukiwanie przestrzenne obiektów wokół punktu lub w danym korytarzu,

c.

możliwe jest też obliczanie trasy między dwoma ważnymi lokalizacjami. Generowana informacja o trasie obejmuje graficzne przedstawienie trasy i opis poszczególnych punktów zwrotnych trasy.

Moduł wspiera proces tworzenia oraz ewidencji szeroko rozumianych zleceń transportowych w firmach. Jego integralnymi składnikami są moduły trasowania, karty drogowej oraz rozliczania delegacji.

Na podstawie zamówienia tworzone jest wewnętrzne zlecenie wykonania usługi transportowej, które otrzymuje unikalny kod w systemie. Użytkownik definiuje miejsce (lub miejsca) załadunku i rozładunku, kontrahenta, pojazd, naczepę oraz kierowcę. Jeżeli na jednym zleceniu jest wiele miejsc załadunku czy rozładunku, określa również ich kolejność. W zleceniu podawana jest jego wartość - na podstawie ustaleń z Klientem - w wybranej walucie oraz tonaż.

Tak zdefiniowane zlecenie otrzymuje status, który jest prezentowany w systemie. Śledzenie statusu może odbywać się zarówno po stronie Użytkownika, jak i jego Kontrahenta. Kontrahent otrzymuje dostęp do wycinka systemu, w którym wpisując numer zlecenia otrzymuje obraz mapowy przedstawiający aktualną lokalizację "Zlecenia", oraz punkty brzegowe (załadunek i rozładunek).

Na podstawie zdefiniowanych miejsc załadunku i rozładunku, definiując pojazd który będzie realizował zlecenie, użytkownik zatwierdza wszelkie parametry dodatkowe, takie jak: preferowane trasy, przeprawy promowe etc. W efekcie, otrzymuje prezentację na mapie wytyczonej trasy, spełniającej zdefiniowane parametry. Obraz uzupełniony jest informacjami o ilości kilometrów oraz o planowanym czasie w którym trasa zostanie pokonana.

Założenie zlecenia w systemie skutkuje możliwością wygenerowania karty drogowej dla kierowcy, dzięki czemu systematyzowane jest rozliczenie kosztów transportu. W systemie definiuje się stawki diet dla odpowiednich krajów oraz ryczałty noclegowe. Na ich podstawie przeliczany jest czas spędzony przez kierowcę w danym kraju. System, automatycznie pobierając aktualne kursy walut z NBP, generuje rozliczenie delegacji danego kierowcy.

Spółka umożliwia określenie wielu parametrów dodatkowych, związanych z eksploatacją pojazdu, takich jak:

a.

zdefiniowanie terminarza bieżących czynności serwisowych (okresowe przeglądy techniczne, okresowe wymiany części eksploatacyjnych, ewidencja przeprowadzonych napraw, terminarz legalizacji tachografu etc.),

b.

ewidencja dodatkowego wyposażenia (np.: radio, narzędzia, CB, drukarka, panel SMS etc.),

c.

zdefiniowanie terminarza uiszczania należnych opłat (np. spłaty rat leasingowych, kredytowych, ubezpieczeń lub innych stałych opłat wymaganych przy eksploatacji).

Dodatkowo, Użytkownik ma dostęp do rozbudowanego kalendarza, na którym nanoszone mogą być wszelkie zdarzenia planowane (oraz historyczne) dotyczące eksploatacji pojazdu. W efekcie, automatycznie generowany jest wyświetlany w systemie komunikat o zbliżających się zaplanowanych zdarzeniach (np.: przegląd pojazdu, rata leasingowa). Komunikaty te mogą być również rozsyłane drogą e-mail do zdefiniowanej grupy użytkowników systemu.

Urządzeniami dostarczanymi przez Wnioskodawcę są:

1.

rejestrator GPS - to minikomputer z modułem GPS oraz modemem GSM instalowany na trwałe w pojeździe. Odpowiedzialny jest za rejestrację oraz transmisję danych eksploatacyjnych pojazdu. Umożliwia precyzyjną rejestrację pokonanej trasy oraz danych generowanych przez podłączone do niego urządzenia zewnętrzne (takie jak: sonda paliwowa, system pomiaru nacisku na oś, identyfikator kierowcy, czujnik pracy pompy, windy),

2.

ultradźwiękowa sonda paliwowa - ultradźwiękowa sonda pomiaru paliwa przeznaczona jest do pomiaru ilości oleju napędowego w zbiorniku paliwa (jednym lub wielu) pojazdu mechanicznego,

3.

panel SMS - opcja ta zapewnia komunikację z pojazdami za pośrednictwem komunikatów tekstowych (SMS). Komunikacja odbywa się pomiędzy zamkniętą listą zdefiniowanych numerów (np. wyłącznie w relacji pojazd-siedziba firmy, lub wyłącznie pojazdy firmy etc). Instalacja tej opcji polega na wyposażeniu kabiny pojazdu w wyświetlacz LCD z klawiaturą, umożliwiających pisanie i odczytywanie komunikatów tekstowych (SMS). Wysłana przez kierowcę wiadomość tekstowa dociera bądź do siedziby firmy (i jest wyświetlana na monitorze komputera w systemie, na telefonie GSM dyspozytora etc.) bądź na wyświetlacz LCD w kabinie innego kierowcy,

4.

pomiar nacisku na oś - rozwiązanie to umożliwia sprawdzenie nacisku na dowolną oś zestawu pojazdu ciągnącego czy ciągniętego. Pomiar, dokonywany przez kierowcę w czasie rzeczywistym, może odbywać się dla wybranej osi lub całego pojazdu, wartość podawana w tonach wyświetlana jest na panelu zainstalowanym w kabinie pojazdu. Dane z urządzeń pomiarowych systemu rejestrowane są w rejestratorze Wnioskodawcy i transmitowane do systemu komputerowego. Dzięki temu, dyspozytor floty może zdalnie weryfikować stan obciążenia pojazdu. Kierowca w momencie przeciążenia pojazdu jest informowany dowolnie zdefiniowanym monitem wyświetlonym na panelu SMS (lub na osobistym telefonie GSM),

5.

pomiar pracy wybranych urządzeń dodatkowych - system umożliwia opomiarowanie szeregu parametrów dodatkowych, takich jak identyfikacja kierowcy czy naczepy, jak również zapis pracy urządzeń stanowiących zabudowę pojazdu (np.: pompa, webasto, "hds", winda etc). Dzięki takiemu pomiarowi, weryfikowane jest wykorzystanie tych urządzeń w odniesieniu do użytkownika, miejsca i czasu,

6.

identyfikacja kierowcy - kierowcy otrzymują spersonalizowane breloki, którymi logują się do systemu poprzez umieszczenie go w niewielkim gnieździe na kokpicie pojazdu. Tym samym, każde zdarzenie związane z jego pracą (jazda, postój na włączonym silniku, tankowanie, praca opomiarowanej maszyny etc), przypisane jest imiennie do konkretnej osoby. Dzięki temu, flotę można rozliczać nie tylko według eksploatowanych pojazdów, lecz także eksploatujących je kierowców,

7.

identyfikacja naczepy - podobnie jak w rozwiązaniu umożliwiającym identyfikację kierowcy, naczepa otrzymuje swój unikalny kod. Przyłączenie naczepy do ciągnika powoduje zapisanie w rejestratorze informacji parametryzującej naczepę. Tym samym, analizując utworzoną w systemie kartę drogową bądź rozliczając dane zlecenie, personalia kierowcy, który posługiwał się w ich ramach konkretnym pojazdem uzupełnione są o informacje o naczepie (lub naczepach). Identyfikacja naczepy daje również możliwość prześledzenia tras, które pokonywała w dowolnym okresie, łącznie z informacją, kto na danej trasie prowadził ciągnik.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi można traktować jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy miejscem świadczenia usług "zarządzania flotą pojazdów" świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych jest terytorium kraju (Polska), czy też spełnione są opisane w art. 27 przesłanki dla uznania, iż miejscem świadczenia usług jest miejsce ustalone zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, od momentu uzyskania od Urzędu Statystycznego jednoznacznej klasyfikacji świadczonych usług jako "usługi monitoringu z wykorzystaniem systemów alarmowych", nie znajduje on przesłanek dla zastosowania przepisów zawartych w art. 27 ust. 3 i 4 dla określenia miejsca ich świadczenia, natomiast uważa, iż ma zastosowanie przepis zawarty w art. 27 ust. 1. Tym samym świadczenie przedmiotowych usług podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki wymienionej w art. 41 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.

Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Natomiast stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

Z powyższych unormowań wynika, że w przypadku świadczenia usług przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi "zarządzania flotą pojazdów" sklasyfikowane jako PKWiU 74.60.13-00.00 "usługi monitoringu z wykorzystaniem systemów alarmowych" dla odbiorców krajowych oraz podatników posiadających siedzibę w innym kraju Wspólnoty jak i na terytorium państwa trzeciego. Świadczone przez Zainteresowanego usługi (jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku) można traktować jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji. Przetwarzanie uzyskanych danych dokonuje się w systemach informatycznych eksploatowanych w kraju, ale efekty tego przetworzenia są dostępne i wykorzystywane przez odbiorców w miejscu ich siedziby (prowadzenia działalności).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca świadczy usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, to miejsce świadczenia tych usług, należy ustalać zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. Oznacza to, iż ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, lecz w miejscu gdzie nabywca (odbiorca) usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku tych miejsc, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Z uwagi na fakt, iż przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy określając, że usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi, stwierdzić należy, iż uznanie opisanej usługi jako usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji nie zależy od jej klasyfikacji statystycznej, lecz od charakteru świadczonej usługi.

Ponadto, tut. Organ informuje, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zgodnie z którą art. 27 ust. 4 pkt 3 obowiązuje w brzmieniu: przepis ust. 3 stosuje się do usług: doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług w tym w szczególności:

a.

usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1),

b.

usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),

c.

usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1),

d.

usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

e.

usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3),

oraz wprowadzono art. 27 ust. 4 pkt 3a w brzmieniu: przepis ust. 3 stosuje się do usług: przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl