ILPP2/443-920/09-2/EN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 września 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-920/09-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 16 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia sprzedaży z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia sprzedaży z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kart pocztowych. Specyfika tej sprzedaży polega na tym, że ustawione w kurortach i popularnych miejscach turystycznych automaty fotograficzne wkomponowują zdjęcie klienta w kartę pocztową. Całość sprzedaży kart jest zautomatyzowana, tzn. klient poprzez wrzucenie bilonu do automatu wyzwala jego uruchomienie (robione jest zdjęcie), a następnie wydawana jest z automatu gotowa karta pocztowa z fotografiami miejsca turystycznego i wkomponowanym w nie zdjęciem klienta. Automaty są przez wspólników Spółki obsługiwane średnio raz na tydzień lub dwa - w trakcie obsługi uzupełniane są materiały fotograficzne i opróżniana jest kaseta z bilonem. Opróżnienie kasety z utargiem wiąże się z natychmiastowym wpisaniem kwoty utargu do ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Na koniec miesiąca, dane z ewidencji sprzedaży są przekazywane do biura rachunkowego, celem wpisania do rejestrów sprzedaży VAT i podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Działalność rozpoczęła w styczniu 2009 r. Ze względu na wysokość osiągniętych obrotów nie ma do tej pory obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r., w związku z poz. 40 załącznika "Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania", Spółka może po przekroczeniu w pierwszym roku działalności obrotu w wysokości 20 000 zł na rzecz osób fizycznych, a w kolejnych latach działalności 40 000 zł, nadal ewidencjonować sprzedaż dokonywaną przy użyciu automatów bezobsługowych wyłącznie w ewidencji sprzedaży i podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bez użycia kas fiskalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. § 2 pkt 2 - załącznik "Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania" poz. 40 w brzmieniu: "Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia", obrót z tytułu sprzedaży kart pocztowych z wizerunkiem nabywcy z wrzutowych automatów fotograficznych zwolniony jest z obowiązku ewidencjowania na kasie fiskalnej. Stąd, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów, Spółka może ewidencjonować utarg w dacie jego wyjęcia z kaset automatów sprzedażowych, jedynie w prowadzonym ręcznie rejestrze sprzedaży bezrachunkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu - art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy.

Powyższa delegacja ustawowa została zrealizowana poprzez wydanie w dniu 19 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem.

Generalnie rozporządzenie to przewiduje dwa rodzaje zwolnień:

* podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,

* przedmiotowe - zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności.

I tak, w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycją nr 40 wymieniona została dostawa produktów (rzeczy) dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia. 2)

Gdzie 2) oznacza, że zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

W myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2009 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kart pocztowych. Specyfika tej sprzedaży polega na tym, że w kurortach i popularnych miejscach turystycznych są ustawione automaty fotograficzne, które wkomponowują zdjęcie klienta w kartę pocztową. Całość sprzedaży kart jest zautomatyzowana, tj. klient wrzuca bilon do automatu, wyzwala jego uruchomienie (robione jest zdjęcie), a następnie wydawana jest z automatu gotowa karta pocztowa z fotografiami miejsca turystycznego i wkomponowanym w nie zdjęciem klienta. Spółka rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2009 r. i ze względu na wysokość osiągniętych obrotów nie ma do tej pory obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Reasumując, czynności które Zainteresowany wykonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. sprzedaż kart pocztowych z automatu razem ze zdjęciem klienta, mieszczą się w ramach poz. 40 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka rozpoczęła działalność w styczniu 2009 r., zatem analizując przytoczone przepisy stwierdzić należy, iż po przekroczeniu w pierwszym roku działalności obrotu w wysokości 20 000 zł, przedmiotowe czynności będą korzystały do dnia 31 grudnia 2009 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc się do części zadanego przez Wnioskodawcę pytania, dotyczącego kolejnych lat jego działalności, tut. Organ informuje, iż wydając interpretacje indywidualne dotyczące zdarzeń przyszłych opiera się na przepisach prawnych obowiązujących w dniu wydania interpretacji. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje kwestie zwolnień niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym, tut. Organ nie może ustosunkować się do stanowiska Zainteresowanego, dotyczącego możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej w latach kolejnych (po przekroczeniu obrotów w wysokości 40 000 zł).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności momentu ewidencjonowania utargu w dacie jego wyjęcia z kaset automatów sprzedażowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl