Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-893/08-2/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 1 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* nieprawidłowe - w zakresie przekazania nieruchomości na potrzeby osobiste,

* prawidłowe - w zakresie sprzedaży nieruchomości.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekazania nieruchomości na potrzeby osobiste oraz sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Właściciele Spółki są właścicielami budynku, który jest wykorzystywany w jej działalności gospodarczej oraz został wpisany do ewidencji środków trwałych.

Zakup tej nieruchomości nastąpił w wyniku licytacji w sprawie egzekucyjnej przeciwko dotychczasowemu właścicielowi w 1994 r. Postanowieniem Sądu przysądzono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oraz prawo własności znajdujących się nań zabudowań, na rzecz wspólników Spółki Cywilnej.

W 2002 r. Spółka ta przekształcona została w Spółkę Jawną. Współwłaściciele przekształcili także prawo użytkowania wieczystego działki w prawo własności, dokonując jej wykupu. Z tytułu zakupu nieruchomości nie otrzymali żadnej faktury, jedynie postanowienie Sądu, w którym określono wartość zakupu. W związku z tym, przy zakupie nie odliczono podatku VAT.

W trakcie użytkowania Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie tego środka trwałego.

W 1995 r. nastąpiła modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z zakupem pieca C.O., a w 1997 r. została dobudowana przybudówka.

Wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej tej nieruchomości. Od wydatków na ulepszenie Spółka odliczyła podatek VAT naliczony z faktur zakupu.

Zainteresowany zamierza sprzedać ten środek trwały lub przekazać na potrzeby osobiste właścicieli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lub przekazanie na cele osobiste podatnika przedmiotowej nieruchomości jest zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zastosować zwolnienie od podatku VAT. Według art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tym przypadku, prawo takie nie przysługiwało, ponieważ nie było faktury VAT zakupu nieruchomości.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2, zwolnieniu podlega dostawa towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 2 pkt 1, za towary używane rozumie się budynki i budowle jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat. W tym przypadku Zainteresowany użytkuje ten budynek od ponad 13 lat.

Stosownie do art. 43 ust. 6, zwolnienia tego nie stosuje się do dostawy towarów, jeżeli w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca w trakcie użytkowania poniósł wydatki na ulepszenie nieruchomości, które stanowiły ponad 30% jej wartości początkowej i miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, użytkował jednak tę nieruchomość ponad 5 lat.

Fakt ten przesądza, zdaniem Zainteresowanego, o zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży tego środka trwałego lub jego przekazaniu na potrzeby osobiste podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe - w zakresie przekazania nieruchomości na potrzeby osobiste, za prawidłowe - w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka w roku 1994 nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku. Współwłaściciele przekształcili prawo użytkowania wieczystego działki w prawo własności. Z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości nie otrzymali żadnej faktury, w związku z tym nie odliczyli podatku VAT.

Zainteresowany zamierza sprzedać tą nieruchomość lub przekazać ją na potrzeby osobiste.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy, stwierdzić należy, iż w przypadku przekazania ww. nieruchomości na potrzeby osobiste, w związku z faktem, iż w momencie jej nabycia Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ zaznacza, iż pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług, pojęcia "nie podlega opodatkowaniu" i "zwolniona od podatku" nie są tożsame.

W rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

W zakresie przekazania nieruchomości na potrzeby osobiste podatnika stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych. Zwolnienie od podatku może mieć charakter przedmiotowy, kiedy odnosi się do dostawy określonego towaru lub usługi i podmiotowy, kiedy dotyczy podatnika.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane, na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy, rozumie się:

1.

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;

2.

pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Stosowanie zwolnienia, ustawodawca ograniczył jednak przepisem art. 43 ust. 6 ustawy. Wskazuje on, iż zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1.

miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

2.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5 ustawy).

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dla dostawy towarów używanych, jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych towarów przez dokonującego dostawy. Ponieważ Wnioskodawca przy zakupie przedmiotowej nieruchomości w roku 1994, nie dysponował fakturą VAT, tym samym nie miał prawa od odliczenia podatku naliczonego w związku z jej zakupem.

Obniżał natomiast kwotę podatek należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie budynku, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika również, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Zainteresowanego w 1994 r., była zatem użytkowana ponad 13 lat.

Tut. Organ zaznacza, iż użytkowanie, o którym mowa w art. 43 ust. 6 pkt 2 ustawy, dotyczy użytkowania w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Planowana sprzedaż budynku podlegać będzie zatem zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy jego nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a od końca roku, w którym zakończono jego budowę minęło 5 lat.

Pomimo, iż wydatki poczynione w celu ulepszenia budynku przekroczyły kwotę 30% jego wartości początkowej, to jednak Zainteresowany użytkował go powyżej 5 lat. Nie zostaną zatem spełnione wszystkie przesłanki przemawiające za wyłączeniem od zwolnienia od podatku, zawarte w art. 43 ust. 6 ustawy. Tym samym, Spółka przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.

Powyższe przepisy będą miały zastosowanie w przypadku, gdy Zainteresowany dokona przedmiotowej sprzedaży nieruchomości do dnia 31 grudnia 2008 r.

Tut. Organ informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), od dnia 1 stycznia 2009 r., zmianie uległy przepisy art. 43 ustawy.

I tak, od dnia 1 stycznia 2009 r. w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu:

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż jeżeli Spółka dokona po dniu 1 stycznia 2009 r. sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, również będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Nie znajdą bowiem zastosowania wyjątki zawarte w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dostawa tego budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Jeżeli zatem Zainteresowany dokona przedmiotowej sprzedaży po dniu 1 stycznia 2009 r., również będzie mógł skorzystać z prawa do zwolnienia od podatku.

W zakresie sprzedaży nieruchomości, zarówno w aktualnym stanie prawnym, jak i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl