Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-869/08-5/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2008 r. (data wpływu 25 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na emisję akcji serii I, J, K, L - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na emisję akcji serii I, J, K, L. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) o przyporządkowanie pytań do stanów faktycznych bądź zdarzenia przyszłego oraz doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka podjęła uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii I, J, K, L oraz planuje dokonanie kolejnych emisji. Ich realizacja odbywać będzie się w drodze emisji publicznej oraz niepublicznej. Cena emisyjna jednej akcji zostanie ustalona według aktualnych cen rynkowych. Spółka poniesie koszty służące:

1.

podniesieniu kapitału i emisji akcji, związane m.in. ze zmianą statutu Spółki, obsługą prawną i notarialną, opłatami sądowymi, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przygotowaniem oferty, akcją promocyjną, usługami biura maklerskiego itp.,

2.

przygotowaniu do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie, w szczególności wydatki związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego, doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), prawne, ogłoszeń, tłumaczeń dokumentacji, promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów informacyjnych itp.), szkoleń w zakresie wiedzy o Giełdzie Papierów Wartościowych, opłaty związane z formalnym dopuszczeniem do obrotu na GPW (np.: opłata roczna za uczestnictwo, za dopuszczenie do obrotu giełdowego, za notowanie) i inne.

3.

za pełnienie funkcji oferującego odnośnie akcji i/lub oferty, a polegających na pośrednictwie w proponowaniu przez Klienta nabycia akcji lub w zbywaniu tych akcji w wyniku tej propozycji. W zakresie tych usług mieszczą się następujące czynności:

1)

sporządzenie modelu finansowego oraz wyceny Spółki;

2)

nadzór i koOrdynacja prac pozostałych doradców (doradców prawnych, biegłych rewidentów i innych);

3)

opracowanie harmonogramu, struktury i strategii realizacji Oferty, w tym opracowanie wspólnie ze Spółką "XXX;

4)

opracowanie części prospektu zwyczajowo opracowywanych przez banki inwestycyjne (tj. "zasad dystrybucji");

5)

reprezentowanie klienta, we współpracy z doradcą prawnym, przed KNF, KDPW oraz GPW w związku z Ofertą, a także w związku z czynnościami, których dokonanie jest konieczne na podstawie obowiązującego prawa w związku z zakończeniem Oferty i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym;

6)

współpraca z doradcą prawnym Klienta przy sporządzeniu propozycji uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz wszelkiej innej dokumentacji, w tym oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego GPW oraz umów ze stronami trzecimi niezbędnych do przeprowadzenia Oferty;

7)

organizacja serii spotkań (tzw. "road-show") z inwestorami instytucjonalnymi, jeśli jest to konieczne, nawiązywanie kontaktów z inwestorami, nadzór nad działaniami z zakresu public relations i działaniami marketingowymi poprzedzającymi i towarzyszącymi wprowadzaniu Akcji na GPW;

8)

zarekomendowanie parametrów Oferty, w tym przedziału cenowego, w którym mieścić się będzie ostateczna cena Akcji;

9)

gwarantowanie lub organizacja gwarantowania Oferty w oparciu o proces budowania księgi popytu;

10)

zorganizowanie oferty Akcji, a także zorganizowanie i koOrdynacja działań konsorcjum dystrybucyjnego;

11)

nadzór nad prawidłowym przebiegiem Oferty;

12)

rozliczenie Oferty.

Świadczenie pomocy prawnej w związku z planowaną ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych obejmuje:

a.

całościowy nadzór prawny nad przeprowadzeniem Oferty;

b.

doradztwo prawne w zakresie kwestii związanych z Ofertą;

c.

pełne due diligence Spółki, które jest przeprowadzane w celu sporządzenia dokumentu ofertowego dla Spółki oraz w celu wydania przez Zleceniobiorcę opinii prawnych dla podmiotu pełniącego funkcję oferującego lub innych podmiotów zaangażowanych w Ofertę;

d.

przegląd dokumentów korporacyjnych Spółki;

e.

przygotowanie projektów uchwał związanych z Ofertą;

f.

udział w spotkaniach poświęconych sporządzaniu prospektu emisyjnego;

g.

przygotowanie całości prospektu emisyjnego i zarządzanie wersjami, w tym złożenie podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Zleceniobiorcy pod prospektem, potwierdzających odpowiedzialność Zleceniobiorcy za części prawne prospektu;

h.

podpisanie wymaganych przez prawo oświadczeń w związku z udziałem Zleceniobiorcy w sporządzaniu dokumentów ofertowych

i.

przygotowanie aneksów i aktualizacji prospektu;

j.

przygotowanie komunikatów bieżących związanych z realizacją Oferty;

k.

uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A.;

l.

sporządzenie research guidelines;

m.

sporządzenie publicity guidelines;

n.

przegląd wszelkich dokumentów i materiałów sporządzanych w związku z Ofertą, w tym prezentacji dla analityków, dziennikarzy, mediów, raportów analitycznych, komunikatów prasowych;

o.

przygotowanie projektu umowy subemisyjnej lub innej umowy będącej jej ekwiwalentem;

p.

negocjowanie umowy subemisyjnej lub innej umowy będącej jej ekwiwalentem po stronie, odpowiednio, subemitenta i podmiotu pełniącego funkcję oferującego;

q.

wydanie opinii w standardzie "10b5 like" na rzecz podmiotu pełniącego funkcję oferującego oraz, jeżeli Spółka zawrze umowę o subemisję, na rzecz subemitenta;

r.

wydanie "capacity opinion" odnośnie umowy subemisyjnej lub innej umowy będącej jej ekwiwalentem na rzecz, odpowiednio, subemitenta lub podmiotu pełniącego funkcję oferującego;

s.

zapisy dotyczące stabilizacji, negocjowanie ich po stronie podmiotu pełniącego funkcję oferującego oraz, jeżeli Spółka zawrze umowę o subemisję, na rzecz subemitenta;

t.

negocjowanie comfort letter z biegłym rewidentem po stronie podmiotu pełniącego funkcję oferującego; oraz

u.

nadzór i weryfikacja poprawnego przeprowadzenia postępowania rejestrowego dotyczącego podwyższenia kapitału w ramach Oferty.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT wykonującym czynności dające prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.

Pismem uzupełniającym z dnia 10 grudnia 2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż w zakresie zaistniałych stanów faktycznych wniosek Spółki dotyczy kosztów ponoszonych na podstawie podjętych już uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii I, J, K i L. Natomiast zdarzeniem przyszłym są emisje późniejsze, w tym seria N, co do których decyzji jeszcze nie podjęto w momencie składania wniosku.

Pytania sformułowane w pozycji 51 formularza ORD-IN dotyczą zarówno zaistniałych stanów faktycznych, jak i zdarzenia przyszłego. Intencją Spółki składającej wniosek było uzyskanie informacji o zasadach, jakie należy stosować oceniając prawo do zaliczania w koszty uzyskania przychodu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami, opisanymi we wniosku.

Jednocześnie, uzupełniając wniosek w zakresie zaistniałych stanów faktycznych, Spółka informuje, że z dokumentacji dotyczącej poszczególnych emisji wynika, iż środki pozyskane z ich przeprowadzenia mają zostać wykorzystane do realizacji następujących celów:

1.

emisja serii I (emisja publiczna) - celem jest pozyskanie środków na nabycie certyfikatów w nowo tworzonych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Wnioskodawcę.

Pozyskanie zewnętrznych środków do zarządzanych przez Spółkę funduszy, umożliwi uzyskiwanie dodatkowych przychodów w postaci opłat za zarządzanie funduszami. Uruchomienie tych funduszy i pozyskanie inwestorów zewnętrznych może być poprzedzone objęciem części certyfikatów przez Wnioskodawcę lub spółki zależne w celu umożliwienia przeprowadzenia pierwszych inwestycji przez poszczególne fundusze, a koniecznych do ich utworzenia i zarejestrowania. Kolejne emisje certyfikatów z tych funduszy obejmowane byłyby przez inwestorów zewnętrznych. Do czasu zainwestowania środków z emisji na ww. cele środki mogą być przejściowo lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym lub też wykorzystane do zmniejszenia krótkoterminowego zadłużenia w rachunku bieżącym. Zarząd zastrzegł sobie możliwość przeznaczenia wpływów z emisji na inne cele w sytuacji, gdy realizacja celów w emisji okaże się niemożliwa lub wystąpią czynniki powodujące, iż ich realizacja mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną bądź sytuację finansową Spółki lub jej spółek zależnych. Zmiana zamierzonych celów emisji może również nastąpić w przypadku, gdy ze względu na wystąpienie czynników dziś nieznanych, wykorzystanie wpływów z emisji na zamierzone cele byłoby mniej korzystne, niż ich wykorzystanie w inny sposób,

2.

emisja serii J - wyemitowane akcje mają służyć wykonaniu prawa konwersji obligacji zamiennych na akcje. Spółka emituje obligacje celem finansowania potrzeb spółki w różnych zakresach: nabycia akcji udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub zwiększenia kapitału spółek zależnych, nabycia innych aktywów finansowych celem późniejszej sprzedaży, udzielaniu pożyczek innym podmiotom (w tym zależnym), finansowaniu bieżących zobowiązań spółki oraz na inne cele niemożliwe do określenia w momencie podejmowania uchwał o emisji obligacji,

3.

emisja serii K - wyemitowane akcje mają służyć wykonaniu zobowiązań Spółki wynikających z programu motywacyjnego Spółki. Program motywacyjny umożliwia osobom fizycznym nabycie akcji Spółki za ceny niższe od cen rynkowych w zamian za realizację celów Spółki lub pozyskanie nowych pracowników, współpracowników. Uczestnictwo w programie motywacyjnym jest jedyną lub dodatkową formą wynagradzania. Dzięki niej Spółka ponosi niższe wydatki na wynagrodzenie pieniężne, a zaoszczędzone w ten sposób środki pieniężne może przeznaczyć na inne cele. Dodatkowo zwiększenie kapitału w ten sposób zwiększa wiarygodność Spółki wobec podmiotów zewnętrznych,

4.

emisja serii L - celem emisji jest m.in. zakup obligacji celem wniesienia aportem w zamian za objęcie nowych emisji akcji spółki zależnej, a jednocześnie spowoduje likwidację zobowiązań Spółki wynikających z przysługujących podmiotom obcym opcji put (do odkupu na żądanie ww. obligacji zamiennych), w pozostałej części pozyskane z emisji środki pieniężne posłużą Spółce do realizacji nowej transakcji o charakterze Big Ticket w ramach zarządzanego funduszu X oraz zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego w ramach obecnego portfela spółek będących własnością funduszy zarządzanych przez Wnioskodawcę. Działania te w zamierzeniu zarządu mają się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności funduszy i emisji kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych.

Z tytułu opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Spółka pobiera wynagrodzenie zależne od wielkości aktywów netto tych funduszy. Stąd ich rozwój i wzrost aktywów skutkuje pobieraniem większych wynagrodzeń za zarządzanie.

Istotna część przychodów Wnioskodawcy jest osiągana z tytułu opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które są zwolnione z podatku VAT. Spółka świadczy również usługi dotyczące doradztwa w zakresie lokat (inwestycji) niepublicznych, które są opodatkowane stawką VAT w wysokości 22%.

W zakresie zdarzenia przyszłego Spółka informuje, że cele emisji serii N (emisja publiczna) będą takie same jak serii I. Obie emisje mają być prowadzone w tym samym czasie. Po złożeniu wniosku o interpretację, w dniu 4 listopada 2008 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii N.

Pytania dotyczą zarówno stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek VAT naliczony w fakturach od wszystkich poniesionych przez Spółkę kosztów, związanych z podniesieniem kapitału i emisją akcji w drodze emisji publicznej oraz niepublicznej, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego, a polegające na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub w zbywaniu tych akcji podlega odliczeniu od podatku należnego, jeśli działalność spółki jest związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zauważyć, iż z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przy interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy uwzględniać zapadłe przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości orzeczenia, jednoznacznie przyznające podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w omawianej sytuacji. W jednym z takich orzeczeń z 26 maja 2005 r. (sygn. akt C-465/03) Kretztechnik AG v. Finanzamt Linz (orzeczenie wstępne) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wprost, iż:

1.

emisja nowych akcji nie stanowi transakcji objętej zakresem art. 2 (1) VI Dyrektywy VAT,

2.

art. 17 (1) i (2) VI Dyrektywy VAT przyznaje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupionych usług związanych z emisją akcji zakładając, że wszystkie transakcje dokonywane przez podatnika są transakcjami opodatkowanymi VAT.

Jak wynika w szczególności z cytowanego orzeczenia ETS, emisja akcji nie mieści się w zakresie odpłatnego świadczenia usług i nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Z drugiej jednak strony wydatki związane z tą emisją, która miała na celu pozyskanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej należy zakwalifikować do wydatków ogólnych działalności gospodarczej, co skutkuje prawem do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków w odpowiednim zakresie (całość/struktura). Dodać należy, iż nie budzi wątpliwości, że ponoszenie wydatków na inne formy uzyskania środków na dofinansowanie działalności, np.: koszty uzyskania kredytu bankowego, czy pożyczki dają podstawę do rozliczenia podatku naliczonego. Zatem zasada ta winna dotyczyć wszystkich rodzajów kosztów obsługi pozyskania nowego (dodatkowego) kapitału na dofinansowanie działalności opodatkowanej, realizowanej przez ponoszącego ten koszt. W tej sytuacji, warunek związku przedmiotowych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych sformułowany w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Zainteresowany uważa za spełniony.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest przy tym niezależne od rozstrzygnięcia problemu zaliczenia omawianych wydatków do kosztów uzyskania przychodu - jeśli nawet uznać, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodu, to zastosowanie znajdzie wyjątek przewidziany w art. 88 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy o VAT, dający prawo do odliczenia gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W związku z powyższym Spółka prezentuje stanowisko, zgodnie z którym:

1.

koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej i niepublicznej emisji akcji, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego, a polegających na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub w zbywaniu tych akcji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, ponieważ spełniają przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT,

2.

podatek VAT naliczony w fakturach dokumentujących wszystkie poniesione przez Spółkę koszty, związane z podniesieniem kapitału i emisją akcji w drodze emisji publicznej, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego, a polegające na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub w zbywaniu tych akcji podlega odliczeniu od podatku należnego, jeśli działalność Spółki jest związana ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.,br>

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że emisja akcji nie znajduje się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest bowiem dostawą towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, ani też świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy. Emisja akcji jest więc zdarzeniem gospodarczym nie objętym zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższych regulacji prawnych, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Dla określenia czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z wydatków poniesionych na obsługę transakcji emisji akcji, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między zakupami, a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni (np. zakup materiałów do wytworzenia produktu podlegającego odsprzedaży) lub pośredni (koszty ogólne). Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku stanem faktycznym, wykonuje on czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, dające prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, a transakcja emisji akcji ma związek z rozszerzeniem tej działalności. Oznacza to, że poniesione przez Zainteresowanego wydatki związane z emisją akcji - w sposób pośredni - wpłyną na przyszłe przychody Spółki. Wobec czego przedstawione we wniosku wydatki należy zakwalifikować do ogólnych wydatków dotyczących działalności gospodarczej.

Zdaniem tut. Organu w rozpatrywanym przypadku zachodzi bezpośredni związek między poniesionymi przez Wnioskodawcę wydatkami a działalnością niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług jaką jest emisja akcji. W przedmiotowej sprawie emisja akcji (podwyższenie kapitału) niewątpliwie jest realizowana w celu pozyskania przez Spółkę środków finansowych potrzebnych do rozwijania własnej działalności. W tej sytuacji należy stwierdzić, iż emisja akcji ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Tak więc i wydatki związane z emisją - choć pośrednio - mają wpływ na uzyskiwane przez Spółkę przychody, które mogą być związane ze sprzedażą - inną wykonywaną przez Zainteresowanego, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (spełniając przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy).

Taką interpretację potwierdza (także przytoczone przez Spółkę) orzeczenie zapadłe przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W jednym z takich orzeczeń z dnia 26 maja 2005 r. (sygn. akt C-465/03) K. v. F. (orzeczenie wstępne) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wprost, iż wydatki związane z emisją, która miała na celu pozyskanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej należy zakwalifikować do wydatków ogólnych działalności gospodarczej, co skutkuje prawem do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tychże wydatków w odpowiednim zakresie (całość/struktura). Trybunał wskazał, iż nawet w sytuacji, gdy emisja nowych akcji jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, to podatnik ma prawo do odliczenia całości VAT od wydatków poniesionych na zakup usług z nią związanych pod warunkiem, że dokonuje w ramach prowadzonej działalności, wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują jednak wyjątki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia przesłanki upoważniające go do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją akcji serii I, J, K, L w dniu 17 grudnia 2008 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB3/423-605/08-4/KS.

Zgodnie z treścią ww. interpretacji, wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej, w drodze publicznej i niepublicznej emisji akcji, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego, a polegające na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub zbywaniu akcji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są one związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W oparciu o przytoczone regulacje oraz wydaną interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, stwierdza się, iż Spółka nie może skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami poniesionymi na emisję akcji, ponieważ wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, mimo iż mają one związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ pragnie zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) oraz uległy zmianie rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie ustawy o podatku VAT. Na mocy tej ustawy, z dniem 1 grudnia 2008 r. uchylony został przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na przyszłą emisję akcji, w tym serii N oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przyszłą emisją akcji, w tym serii N wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia, odpowiednio w dniu 23 grudnia 2008 r. nr ILPP2/443-869/08-6/MN i w dniu 17 grudnia 2008 r. ILPB3/423-605/08-5/KS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl