ILPP2/443-856/11-2/SJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-856/11-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2011 r. (data wpływu 26 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Zainteresowany jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Jest beneficjentem dofinansowania na realizację projektów: "S." oraz "Zarządzanie jakością w...", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów jest rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wnioskodawca zawarł w dniach: 14 stycznia 2011 r. i 21 stycznia 2011 r. umowy o dofinansowanie ww. projektów, przy czym kwota dofinansowania stanowi w każdym z projektów odpowiednio: 87,88% i 78,77% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Kwotę dofinansowania stanowi: płatność ze środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego. Na mocy wskazanych umów o dofinansowanie Zainteresowany - beneficjent, zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości odpowiednio: 12,1163% i 21,2334% wydatków kwalifikowalnych danego projektu.

W ramach projektu "S." Wnioskodawca będzie realizował szkolenia dla pracowników lub właścicieli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy stanowiący kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw, a także pozostali pracownicy stanowiący kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw wydelegowani przez swoich pracodawców. W ramach ww. projektu podatnik będzie realizował szkolenia:

1.

Szkolenie "S." w następującym zakresie:

* budowa oferty firmy a praca kupca,

* podstawowe założenia procesu zakupów w biznesie,

* od pomysłu do zysku,

* pożądany model zakupowca - budowa profilu "superkupca",

* konflikt interesów i asertywność,

* różne scenariusze negocjacyjne,

* manipulacja w negocjacjach handlowych - jak uodpornić się na zabiegi sprzedających,

* zarządzanie czasem w zakupach biznesowych.

2.

Szkolenie "menadżerskie" - Zarządzanie zespołem w zakresie m.in:

* skutecznej komunikacji,

* inteligencji emocjonalnej,

* coachingu.

W ramach projektu "Zarządzanie jakością w..." Zainteresowany będzie realizował szkolenia oraz doradztwo w zakresie wdrożenia w mikro i małych przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie pozwoli na uzyskanie funkcji pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego, które są wymagane normą ISO 9001:2009 i muszą być sprawowane przez osoby posiadające udokumentowane umiejętności i kwalifikacje z tego zakresu. Każdy uczestnik zostanie przeszkolony w ramach 36 godzin szkoleniowych.

Szkolenie Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością będzie składało się z następujących zagadnień tematycznych:

Część I

1.

Dofinansowanie jakości,

2.

Ewolucja jakości w ujęciu historycznym,

3.

Autorytety jakości,

4.

Zarządzanie przez jakość,

5.

Orientacja na klienta,

6.

Nagrody jakości,

7.

Podstawy standaryzacji,

8.

Organizacja przedsiębiorstw i schematy organizacyjne,

9.

Procesowy model zarządzania,

10.

Polityka jakości i cele jakościowe,

11.

Ćwiczenia praktyczne.

Część II

1.

Rola Pełnomocnika w systemie,

2.

Księga jakości, procedury i zapisy,

3.

Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,

4.

Działania korygujące i zapobiegawcze,

5.

Odpowiedzialność kierownictwa,

6.

Zarządzanie zasobami,

7.

Realizacja wyrobu i usługi,

8.

Pomiary, analiza i doskonalenie,

9.

Wymagania certyfikacji systemu jakości,

10.

Ćwiczenie praktyczne.

Część III

1.

Rola auditora wewnętrznego jakości w systemie,

2.

Zasady auditowania,

3.

Zarządzanie programem auditów,

4.

Cele i zakres auditu,

5.

Przegląd dokumentacji,

6.

Przygotowanie i przeprowadzenie działań auditowych,

7.

Metody i techniki przeprowadzania auditu,

8.

Raportowanie,

9.

Działania poaditowe,

10.

Ćwiczenia praktyczne.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi w zakresie edukacji korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów usług. Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. z podatku zwolnione są:

1.

usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

c.

oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U.04.54.535 z późn. zm.);

* usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy);

* usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymieniane w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 (art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy);

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 20:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepinany, lub

b.

świadczone przez podmioty które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie okwiaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

d.

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy).

Ponadto na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.11. 73.392), zwolnione od podatku są również:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzania),

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§ 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze powyższe powstaje pytanie, czy szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, o których mowa na wstępie, a które zamierza prowadzić Wnioskodawca w ramach realizowania projektu dofinansowanego w ponad 70% ze środków Unii Europejskiej, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, będą się odbywały w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy odrębne, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, nie zostały wyraźnie wskazane przez ustawodawcę. Według Zainteresowanego, przepisy takie będzie stanowiło w szczególności rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Szkolenia, które będą prowadzone przez Wnioskodawcę, można zakwalifikować jako kursy określone w § 2 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kurs jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Szkolenia, które będzie organizował Zainteresowany, będą spełniały przesłanki wskazane w ww. przepisie oraz w § 3-6 rozporządzenia.

Dodatkowo, przepisy odrębne, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.08.69.41 5 t.j. z późn. zm.), zgodnie z którą instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są instytucje szkoleniowe, tj. publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną (art. 6 ust. 5 ww. ustawy). Wnioskodawca jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Z kolei, przepis § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.10.82.537), określa klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia, w którym wymienia m.in. kierowników do spraw zarządzania i handlu (nr 12).

W wyżej opisanym stanie faktycznym, według Zainteresowanego, szkolenia, o których mowa wyżej podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono również od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odstąpienia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 347, poz. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy postanowiono, iż zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W oparciu o przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L. Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Zainteresowany jest beneficjentem dofinansowania na realizację projektów: "S." oraz "Zarządzanie jakością w..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów jest rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, tj. wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wnioskodawca zawarł umowy o dofinansowanie ww. projektów, przy czym kwota dofinansowania stanowi w każdym z projektów odpowiednio 87,88% i 78,77% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Kwotę dofinansowania stanowi płatność ze środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego. Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach projektu "S." będzie on realizował szkolenia dla pracowników lub właścicieli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy stanowiący kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw, a także pozostali pracownicy stanowiący kadrę zarządzającą mikro i małych przedsiębiorstw wydelegowani przez swoich pracodawców. Natomiast w ramach projektu "Zarządzanie jakością w..." Zainteresowany będzie realizował szkolenia oraz doradztwo w zakresie wdrożenia w mikro i małych przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie pozwoli na uzyskanie funkcji pełnomocnika ds. jakości i audytora wewnętrznego, które są wymagane normą ISO 9001:2009 i muszą być sprawowane przez osoby posiadające udokumentowane umiejętności i kwalifikacje z tego zakresu. Każdy uczestnik zostanie przeszkolony w ramach 36 godzin szkoleniowych.

Jak podkreślił Wnioskodawca, szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, będą się odbywały w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Dokonując oceny stanu faktycznego pod kątem zastosowania zwolnienia, należy mieć na względzie zasadę wykładni zwolnień, stanowiących w istocie odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT, a zatem wszelkie zwolnienia należy interpretować możliwie ściśle, wąsko, tak aby nie doprowadzić do rozszerzenia zwolnień.

I tak, z uwagi na fakt, że z wniosku nie wynika, aby świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a także że Zainteresowany posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie świadczonych usług oraz, że usługi są finansowane w całości ze środków publicznych, w związku z tym, Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia dla świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a), b) i c) ustawy.

Jednakże Zainteresowany wskazał, iż usługi szkoleniowe prowadzone przez niego dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego tychże pracowników i właścicieli, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi szkoleniowe mają bowiem na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo - w konsekwencji podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.

A zatem nauczanie organizowane przez Wnioskodawcę pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia i ma na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Dodatkowo, powyższe usługi szkoleniowe finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych (ze środków Unii Europejskiej oraz dotacja celowa z budżetu krajowego), co oznacza, że spełniona jest przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. usługi szkoleniowe (usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o czym stanowi § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1), natomiast od dnia 1 lipca 2011 r. traci moc Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 288 z 29.10.2005, s.1).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl