ILPP2/443-840/11-6/EN - Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy części zamiennych wyrobu medycznego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-840/11-6/EN Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy części zamiennych wyrobu medycznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikacje techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka) specjalizuje się w wytwarzaniu i dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach z tym związanych.

W ramach powyższego, przedmiotem działalności Spółki są czynności z zakresu dostawy sprzętu oraz urządzeń medycznych i kompletnych systemów w następujących działach:

* Łóżka szpitalne,

* Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta,

* Materace przeciwodleżynowe,

* Zapobieganie DVT (zakrzepicy żył głębokich),

* Leczenie ran,

* Dezynfekcja,

* Diagnostyka,

zwane dalej "Wyrobami medycznymi". Spółka w ramach swojej działalności dokonuje sprzedaży części zamiennych do Wyrobów medycznych (zwane dalej Częściami zamiennymi), jak również całego szeregu produktów, które są akcesoryjne wobec Wyrobów medycznych i służą poprawie ich technicznych możliwości oraz funkcjonalności (zwane dalej Wyposażeniem dodatkowym).

Spółka prowadząc wyżej opisaną działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży kontrahentom Wyrobów medycznych wraz z Częściami zamiennymi oraz Wyposażeniem dodatkowym. Wyroby medyczne sprzedawane przez Spółkę to zarejestrowane wyroby medyczne, które zostały zakwalifikowane do I i IIa klasy zgodnie z obowiązującym na dzień wprowadzenia do obrotu rozporządzeniem ministra zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia - Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1027 z późn. zm.). Wyroby są wprowadzane do obrotu w Polsce bądź w oparciu o wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce, bądź na podstawie rejestracji Wyrobów medycznych dokonanej w jednym z państw członkowskich UE przez ich producenta. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Spółka dokonywała dostaw Wyrobów medycznych stosując, na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy VAT oraz Załącznika nr 3 do Ustawy VAT stawkę 7%. Wątpliwości Spółki powstały w zakresie opodatkowania dostawy wyżej opisanego Wyposażenia dodatkowego oraz Części zamiennych.

Sprzedaż Wyposażenia dodatkowego obejmuje m.in.:

1.

Wyposażenie dodatkowe (np.: pokrowce na materace, wysięgnik do łóżka, ładowarki, baterie), które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym dostarczanym przez Spółkę.

2.

Wyposażenie dodatkowe (koszyki, stojaki, słuchawki prysznicowe), które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych dostarczanych przez Spółkę, ale także potencjalnie z różnymi innymi towarami, przy czym Spółka sprzedaje takie Wyposażenie dodatkowe jako uzupełnienie dokonanej sprzedaży Wyrobu medycznego.

Sprzedaż Części zamiennych obejmuje m.in.:

1.

Części zamienne do Wyrobów medycznych dostarczanych przez Spółkę, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować jedynie w Wyrobie medycznym.

2.

Części zamienne do Wyrobów medycznych dostarczanych przez Spółkę, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować potencjalnie także w innych towarach niż Wyroby medyczne, przy czym Spółka sprzedaje takie Części zamienne jako uzupełnienie dokonanej sprzedaży Wyrobu medycznego.

Zarówno bez Części zamiennych, jak i Wyposażenia dodatkowego oferowane przez Spółkę Wyroby medyczne nie spełniają swojej roli jaką jest wspomaganie procesu leczenia, bądź też funkcjonalność Wyrobów medycznych będzie ograniczona. Wyposażenie dodatkowe wymieniane jest często niezależnie od Wyrobu medycznego w specyfikacji na zapytaniu ofertowym lub w specyfikacji przetargowej. Części zamienne sprzedawane są w szczególności w razie konieczności zastąpienia zużytej lub zepsutej części Wyrobu medycznego nową, bez której dalsze użytkowanie Wyrobu medycznego byłoby niemożliwe.

Wyroby medyczne oferowane przez Spółkę przeznaczone są do stosowania w szpitalach, domach opieki długoterminowej i prywatnych domach dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Sprzedaż Części zamiennych i Wyposażenia dodatkowego odbywa się na rzecz użytkowników Wyrobów medycznych oferowanych przez Spółkę lub firm serwisujących Wyroby medyczne oferowane przez Spółkę.

Dostawa Wyposażenia dodatkowego oraz Części zamiennych może następować w ramach jednej kompleksowej dostawy razem z Wyrobem medycznym (wówczas dostawa jest dokumentowana jedną fakturą, gdzie na fakturze sprzedaży poza Wyrobem medycznym wyszczególniane są Części zamienne, bądź Wyposażenie dodatkowe), bądź też dostawa Wyposażenia dodatkowego lub Części zamiennych może być dokumentowana odrębną fakturą. Ostatnia sytuacja występuje najczęściej, gdy u nabywcy Wyrobu medycznego, po upływie pewnego czasu od zakupu Wyrobu medycznego, powstaje konieczność nabycia dodatkowo Części zamiennych (np. w przypadku uszkodzenia określonych elementów Wyrobu medycznego), czy też Wyposażenia dodatkowego (w celu podniesienia funkcjonalności Wyrobu medycznego lub też zastąpienia zużytego wyposażenia).

Niniejszy wniosek dotyczy dostaw towarów dokonanych w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na szeregu argumentów wynikających z przepisów prawa.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosiła 7%. W pozycjach 70-109 zostały wymienione towary związane z ochroną zdrowia. Wśród nich w pozycji 106 wskazano, bez względu na symbol PKWiU, wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji w rozumieniu przepisów Ustawy o wyrobach medycznych, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

Z powyższego wynika, że dla rozstrzygnięcia, czy w powyższym stanie faktycznym, możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki 7%, kluczowe jest uznanie towaru za wyrób medyczny w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy o wyrobach medycznych.

W świetle art. 132 Ustawy o wyrobach medycznych, ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medycznie do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych.

Poszczególne ww. pojęcia zostały zdefiniowane w art. 2 Ustawy o wyrobach medycznych. Przykładowo, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 Ustawy o wyrobach medycznych, wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

b.

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

d.

regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Części zamienne do Wyrobów medycznych stanowią element, którym w Wyrobie medycznym zastępuje się element zużyty lub zepsuty. Części zamienne należy zatem, zdaniem Spółki, traktować jako integralny element Wyrobu medycznego, bez którego korzystanie z Wyrobu medycznego zgodnie z przeznaczeniem byłoby niemożliwe.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, Części zamienne do Wyrobów medycznych w świetle przepisów Ustawy o wyrobach medycznych, można zakwalifikować jako Wyrób medyczny. Dlatego też ich dostawa powinna być opodatkowana stawką 7%.

Stanowisko Spółki zostało potwierdzone w następujących interpretacjach podatkowych:

1.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. IPPP1-443-615/09-2/PR,

2.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. ILPP1/443-640/09-3/KG,

3.

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 7 marca 2007 r., sygn. ZP/443-8/07,

4.

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. 1424/1110/443/122/2005/IW,

5.

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2005 r., 1472/RPP1/443-510/05/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Stawka podatku - art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W ww. załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 106 wymienione zostały, bez względu na symbol PKWiU - "wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika".

Oznacza to, że na podstawie tej regulacji prawnej 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - innych niż towary związane z ochroną zdrowia wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Natomiast zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Definicję pojęcia "wyrobu medycznego" zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

b.

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

d.

regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Wyposażenie wyrobu medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 powołanej ustawy, to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 31 ustawy o wyrobach medycznych, przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego.

Przez wprowadzenie do używania należy rozumieć pierwsze udostępnienie użytkownikowi na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (art. 2 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca specjalizuje się w wytwarzaniu i dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach z tym związanych. Przedmiotem działalności Spółki są czynności z zakresu dostawy sprzętu oraz urządzeń medycznych i kompletnych systemów w następujących działach zwanych Wyrobami medycznymi: łóżka szpitalne, podnoszenie i przemieszczanie pacjenta, materace przeciwodleżynowe, zapobieganie DVT, leczenie ran, dezynfekcja, diagnostyka. Zainteresowany dokonuje sprzedaży części zamiennych do Wyrobów medycznych, jak również całego szeregu produktów, które są akcesoryjne wobec Wyrobów medycznych i służą poprawie ich technicznych możliwości oraz funkcjonalności, zwane Wyposażeniem dodatkowym. Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2010 r. dokonywał sprzedaży Wyrobów medycznych wraz z Częściami zamiennymi oraz Wyposażeniem dodatkowym kontrahentom. Jak wskazała Spółka, sprzedawane przez nią Wyroby medyczne to zarejestrowane wyroby medyczne. Wyroby medyczne przeznaczone są do stosowania w szpitalach, domach opieki długoterminowej i prywatnych domach dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Natomiast sprzedaż Części zamiennych i Wyposażenia dodatkowego odbywa się na rzecz użytkowników Wyrobów medycznych oferowanych przez Spółkę lub firm serwisujących Wyroby medyczne oferowane przez Spółkę. Sprzedaż wyposażenia dodatkowego obejmuje m.in.:

1.

wyposażenie dodatkowe (np.: pokrowce na materace, wysięgnik do łóżka, ładowarki, baterie), które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym dostarczanym przez Spółkę,

2.

wyposażenie dodatkowe (koszyki, stojaki, słuchawki prysznicowe), które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych dostarczanych przez Spółkę, ale także potencjalnie z różnymi innymi towarami, przy czym Spółka sprzedaje takie Wyposażenie dodatkowe jako uzupełnienie dokonanej sprzedaży Wyrobu medycznego.

Natomiast sprzedaż Części zamiennych obejmuje m.in.:

1.

części zamienne do Wyrobów medycznych dostarczanych przez Spółkę, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować jedynie w Wyrobie medycznym,

2.

części zamienne do Wyrobów medycznych dostarczanych przez Spółkę, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować potencjalnie także w innych towarach niż Wyroby medyczne, przy czym Spółka sprzedaje takie Części zamienne jako uzupełnienie dokonanej sprzedaży Wyrobu medycznego.

Jak wskazał Wnioskodawca, Wyposażenie dodatkowe służy poprawie technicznych możliwości oraz funkcjonalności Wyrobów medycznych. Zarówno bez Części zamiennych, jak i Wyposażenia dodatkowego oferowane przez Spółkę Wyroby medyczne nie spełniają swojej roli jaką jest wspomaganie procesu leczenia, bądź też funkcjonalność Wyrobów medycznych będzie ograniczona. Wyposażenie dodatkowe wymieniane jest często niezależnie od Wyrobu medycznego, natomiast Części zamienne sprzedawane są w szczególności w razie konieczności zastąpienia zużytej lub zepsutej części Wyrobu medycznego nową, bez której dalsze używanie Wyrobu medycznego byłoby niemożliwe. Dostawa Wyposażenia dodatkowego oraz Części zamiennych może następować w ramach jednej kompleksowej dostawy razem z Wyrobem medycznym - co dokumentowane jest jedną fakturą, na której poza Wyrobem medycznym wyszczególnione są Części zamienne, bądź Wyposażenie dodatkowe. Dostawa Wyposażenia dodatkowego oraz Części zamiennych może być również dokumentowana odrębną fakturą - np. w przypadku, gdy u nabywcy Wyrobu medycznego powstaje konieczność nabycia dodatkowo Części zamiennych w przypadku uszkodzenia określonych elementów Wyrobu medycznego, czy też Wyposażenia dodatkowego w celu podniesienia funkcjonalności Wyrobu medycznego lub też zastąpienia zużytego wyposażenia.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości czy prawidłowo zastosował 7% stawę podatku VAT dla dokonanych do dnia 31 grudnia 2010 r. dostaw Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje oraz opis sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Części zamienne do Wyrobów medycznych mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (co zdaniem Wnioskodawcy ma miejsce w przedmiotowej sprawie), to ich dostawa może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, Części zamienne do Wyrobów medycznych stanowią element, którym w Wyrobie medycznym zastępuje się element zużyty lub zepsuty. Z uwagi na powyższe Części zamienne należy traktować jako integralny element Wyrobu medycznego bez którego korzystanie z Wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem byłoby niemożliwe. Sprzedaż przez Spółkę Wyposażenia dodatkowego oraz Części zamiennych do Wyrobu medycznego dokonywana jest jako uzupełnienie dokonanej sprzedaży Wyrobu medycznego i odbywa się na rzecz użytkowników Wyrobów medycznych oferowanych przez Wnioskodawcę lub na rzecz firm serwisujących Wyroby medyczne oferowane przez Spółkę.

Z uwagi na powyższe dla ustalenia prawidłowej stawki podatku dla dostawy Części zamiennych nie jest istotny fakt, czy dostawa ta jest dokumentowana jedną fakturą, czy też przy pomocy odrębnych faktur, bowiem obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT uzależniona jest od tego, czy zgodnie z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy VAT, będące przedmiotem wniosku towary, tj. Części zamienne do Wyrobów medycznych mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych - niezależnie, czy dostawa Części zamiennych jest przedmiotem jednej kompleksowej dostawy wraz z Wyrobem medycznym, czy też jest przedmiotem odrębnych dostaw.

Reasumując, dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury, w sytuacji, gdy spełniają one szeroko pojętą definicję wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, jest opodatkowana 7% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury.

Natomiast wniosek w części dotyczącej:

* stawki podatku dla dostawy Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznej oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443 -840/11-2/EN,

* stawki podatku dla dostawy Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznej oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443 -840/11-3/EN,

* stawki podatku dla dostawy Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443-840/11-4/EN,

* stawki podatku dla dostawy Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443-840/11-5/EN,

* stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443-840/11-7/EN,

* stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443-840/11-8/EN,

* stawki podatku dla dostawy Części zamiennych, które można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach w przypadku dokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur - został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. znak ILPP2/443-840/11-9/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl