Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-836/08-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) o pytanie przyporządkowane do opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W maju 2002 r. Wnioskodawca kupił od Gminy 2 małe działki budowlane (razem - 1145 m 2). Działki te są ujęte w jednym akcie notarialnym. Zainteresowany rozpoczął budowę dwóch małych domków mieszkalnych. Do chwili obecnej są to domki niewykończone. Zamierza on sprzedać jednorazowo obie nieruchomości, ponieważ są chętni kupcy, a Wnioskodawcy nie odpowiada ich lokalizacja. Przy kupnie ww. nieruchomości Gmina obiecała Zainteresowanemu, że dokona pełnego uzbrojenia działek, a w pobliżu miała być wybudowana obwodnica do Wrocławia. Obietnice te do tej pory nie są realizowane. Wnioskodawca rozpoczął budowę domków z myślą o zaspokojeniu swoich potrzeb mieszkaniowych (a w przyszłości dla swoich dzieci), ponieważ nadal mieszka on u rodziców. Zainteresowany oświadczył, że nigdy nie sprzedał żadnej nieruchomości, będzie to jego pierwsza sprzedaż. Działki kupił jako osoba fizyczna, a nie w ramach działalności gospodarczej. W przyszłości pragnie przeznaczyć pieniądze otrzymane ze sprzedaży na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawca nadmienił, że nie występował z wnioskiem o zwrot VAT-u za materiały budowlane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wymienionych nieruchomości podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on odprowadzać podatku VAT, ponieważ w art. 15 ust. 2 ustawy jest mowa o opodatkowaniu czynności, które wskazują na charakter wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z zapisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Za towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, uważa się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Zainteresowany w 2002 r. dokonał zakupu dwóch działek budowlanych (o łącznej pow. 1 145 m 2), na których rozpoczął budowę dwóch domów mieszkalnych. W chwili obecnej Wnioskodawca planuje dokonać ich sprzedaży.

Zasady wykładni językowej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej prowadzą do wniosku, że działalność gospodarczą stanowi nie tylko działalność częstotliwa, czyli stała i powtarzalna, ale także jednorazowa czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar częstotliwości.

Z pojęcia działalności gospodarczej wynika również, że dla celów podatku od towarów i usług nie jest konieczne, aby działalność była działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorców). Decydujące znaczenie ma także częstotliwość dokonywania tych czynności.

Zaznaczyć przy tym należy, że pojęcie częstotliwości należy rozumieć jako zakładające powtarzalność czynności tego samego rodzaju. Przesłanki wskazujące na zamiar wykonywania pewnej czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili wykonania usługi lub sprzedaży towaru. Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonej czynności.

W efekcie dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy sprzedawcy można przypisać znamiona działalności gospodarczej, prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zamiar", jak również nie precyzuje pojęcia "sposób częstotliwy", w każdym przypadku należy badać, czy intencją wykonującego określone czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (więcej niż jednokrotnie).

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej przepisy stwierdza się, że aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, iż w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywanie przy niej towary zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Ponieważ Wnioskodawca dokonał zakupu działek, rozpoczął budowę dwóch domów oraz zamierza sprzedać nieruchomości, stwierdza się, że dokona czynności, które będą świadczyły o zamiarze dostawy nieruchomości w sposób częstotliwy. Tym samym zachowanie Zainteresowanego będzie nosiło znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, a dokonujący dostawy tych nieruchomości będzie wykonywał czynności o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca dokonując sprzedaży dwóch nieruchomości będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, transakcje te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreśla się, że jeżeli sprzedaż przedmiotowych nieruchomości byłaby dokonana jednym aktem notarialnym dla jednego nabywcy (przy założeniu, że Zainteresowany nie dokonywał i nie będzie dokonywał innych tego typu transakcji w przyszłości), to nie miałyby zastosowania przesłanki dotyczące zamiaru i częstotliwości (przesądzające o wykonywaniu działalności gospodarczej), zatem transakcja ta nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl