ILPP2/443-811/09-4/EWW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 września 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-811/09-4/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2009 r. (data wpływu 23 czerwca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. (data wpływu 3 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług spedycji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług spedycji. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 sierpnia 2009 r. (data wpływu 3 września 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Klient importując towar spoza Unii Europejskiej, organizuje w porozumieniu ze swoim kontrahentem transport morski kontenera z portu nadania do portu docelowego w H.

Zadaniem Wnioskodawczyni jest zorganizowanie odbioru kontenera z portu w H, poprzez załatwienie wszelkich formalności celnych i portowych oraz podstawienie właściwego środka transportu do dalszego przewozu.

Na czynności celne i portowe składają się zadania:

* uzyskanie zwolnienia kontenera,

* opłacenie należności portowych i morskich,

* organizacja odprawy celnej przekazowej H-Z,

* podstawienie środka transportu.

Koszty ponoszone w związku z tymi czynnościami mają miejsce przed odprawą celną, która ma miejsce w Polsce. Następnie Zainteresowana wystawia fakturę dla klienta. Po dokonanej odprawie celnej towar jest dowożony do klienta.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, iż świadczy usługi spedycji. Wskazała także, iż posiada dokument określony w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Natomiast kserokopia dokumentu SAD, którą posiada Zainteresowana nie jest potwierdzona przez urząd celny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni posiadając kserokopię dokumentu SAD (oryginał pozostaje u klienta) może stosować art. 83 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, stosując opodatkowanie wg stawki 0%.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 83 ust. 5 ma ona prawo stosować opodatkowanie stawką 0%, ponieważ spełnia wszelkie wymogi w tym zakresie. Ustawodawca nie stwierdza jednoznacznie, że tylko oryginał dokumentu uprawnia do stosowania stawki 0%, w związku z tym, kserokopia ww. dokumentu SAD jest wystarczająca, tym bardziej, iż klient Zainteresowanej będący właścicielem towaru posiada oryginał ww. dokumentu. Ilość oryginałów jest ograniczona, co jest powodem zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Artykuł 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach świadczonej usługi spedycji Wnioskodawczyni organizuje odbiór towaru z portu w H, poprzez załatwienie wszelkich formalności celnych i portowych oraz podstawienie właściwego środka transportu do dalszego jego przewozu na terytorium kraju. Zainteresowana świadczy usługi spedycji polegające m.in. na: uzyskaniu zwolnienia kontenera, opłaceniu należności portowych i morskich, organizacji odprawy celnej przekazowej H-Z, podstawieniu środka transportu.

Mając na uwadze powołany przepis art. 28 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni świadczy usługę spedycji związaną bezpośrednio z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów (towar transportowany jest z terytorium Niemiec na terytorium kraju).

W przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (art. 28 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 1 ustawy, w przypadku usług pośrednictwa i spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna - z zastrzeżeniem ust. 6.

W przedmiotowej sytuacji miejscem rozpoczęcia transportu towarów jest terytorium Niemiec.

W myśl art. 28 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Zainteresowana organizując odbiór towaru z portu w H, załatwiając wszelkie formalności celne i portowe oraz podstawiając właściwy środek transportu, działa na rzecz polskiego klienta.

Zatem, jeśli nabywca świadczonej przez Wnioskodawczynię usługi poda jej numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, za miejsce świadczenia (opodatkowania) tej usługi należy uznać terytorium Polski.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W stosunku do usług spedycji związanych z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów, przepisy ustawy ani aktów wykonawczych do niej nie przewidują zastosowania zwolnienia, ani preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługa będąca przedmiotem wniosku podlega opodatkowaniu wg stawki w wysokości 22%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

Reasumując, art. 83 ust. 5 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, tym samym fakt posiadania kserokopii dokumentu SAD nie wpływa na wysokość stawki podatku, którą Zainteresowana ma obowiązek stosować do świadczonych przez siebie usługi spedycji związanej z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl