Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-811/08-3/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 2 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 2 października 2008 r.) o stan faktyczny, pytanie oraz stanowisko Spółki w odrębnej sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako spółka komunalna jest administratorem gminnych zasobów mieszkalnych. Działa w tym zakresie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jako administrator prowadzi wynajem osobom fizycznym lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej, w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Najemcy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej otrzymują od Zainteresowanego zawiadomienia o wysokości opłat czynszowych, obejmujących czynsz za najem lokalu oraz opłaty za media, na podstawie których dokonują wpłat opłat czynszowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub w jego kasie. Opłaty czynszowe płacone przez najemców lokali mieszkalnych Spółka opodatkowuje podatkiem VAT należnym następująco: czynsz za najem lokalu mieszkalnego jest zwolniony od podatku VAT PKWiU 70.20.11, natomiast opłaty za media opodatkowane są według właściwych stawek podatku VAT.

W terminie powstania obowiązku podatkowego Zainteresowany wystawia jedną zbiorczą fakturę VAT obejmującą czynsz i opłaty za media od wszystkich najemców i ujmuje ją w ewidencji podatku VAT oraz w rejestrze VAT dostaw. Wystawcą i nabywcą zbiorczej faktury VAT jest Spółka.

Do końca miesiąca czerwca 2008 r. usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek oraz usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej z tytułu tych usług.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących utrzymuje zwolnienie z ewidencjonowania obrotów w kasie rejestrującej z tytułu usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (poz. 15 załącznika) oraz usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie (poz. 16 załącznika) pod warunkiem dokumentowania świadczenia ww. usług fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokumentując, jak dotychczas, obrót z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jedną zbiorczą fakturą VAT, obejmującą czynsz i opłaty za media od wszystkich najemców łącznie, Spółka będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania tego obrotu w kasie rejestrującej na podstawie poz. 15 lub poz. 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentując obrót z tytułu wynajmowania gminnych lokali mieszkalnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jedną zbiorczą fakturą VAT, będzie on korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych oraz z tytułu usług obsługi nieruchomości na zlecenie.

W załączniku do cyt. wyżej rozporządzenia w poz. 15 i w poz. 16, zwolnione zostały usługi wynajmowania nieruchomości oraz usługi obsługi nieruchomości na zlecenie, jeżeli świadczenie tych usług jest udokumentowane fakturą. Nie jest wskazany w tych przepisach obowiązek dokumentowania tych usług imiennymi fakturami.

Faktura VAT dla nabywcy stanowi m.in. podstawę dokonania zapłaty za usługę. Natomiast w przypadku wynajmu przez Spółkę gminnych lokali mieszkalnych z uwagi na specyfikę gospodarki mieszkaniowej, podstawę zapłaty opłat czynszowych przez najemcę stanowi zawiadomienie o wysokości opłat, w którym wskazany jest termin płatności określony do 10 tego dnia każdego miesiąca. Wystawienie zbiorczej faktury VAT za najem gminnych lokali mieszkalnych w sposób prawidłowy dokumentuje obrót z tego tytułu do celów podatku VAT i spełnia wymogi określone w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu usługi w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych osobom fizycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Na mocy art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika m.in., iż Zainteresowany jako administrator gminnych zasobów mieszkaniowych, prowadzi wynajem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej. Obrót z tytułu powyższych czynności dokumentuje jedną zbiorczą fakturą VAT obejmującą również opłaty za media od wszystkich najemców łącznie.

Mając na uwadze powyższe tut. Organ stwierdza, iż Wnioskodawca nieprawidłowo wystawia jedną fakturę zbiorczą dla świadczonych usług wynajmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdyż przedmiotowe usługi nie stanowią czynności, o których mowa w powyżej powołanym art. 106 ust. 7 ustawy.

W myśl art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

W rozdziale 4 ww. rozporządzenia ustawodawca wskazał szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

I tak na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Jednocześnie, w myśl § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4.

nazwę towaru lub usługi;

5.

jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8.

stawki podatku;

9.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

10.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11.

wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Z powyższego wynika, iż Zainteresowany świadcząc usługi wynajmu nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawiania faktur z tytułu świadczenia tych usług. Jednakże na żądanie tych osób obowiązany będzie do jej wystawienia.

Zatem, jeśli takie żądanie zostanie wniesione, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Podkreślić przy tym należy, że wystawione faktury muszą odpowiadać wymogom określonym w przywołanych przepisach, a więc winny zawierać m.in.: imiona i nazwiska nabywców oraz ich adresy, rodzaj wykonanych usług, ceny jednostkowe usług oraz ich wartość bez kwoty podatku, wartość sprzedaży brutto, itp. Brak tych elementów na fakturze nie pozwala uznać tak wystawionych dokumentów za faktury VAT spełniające określone przepisami wymogi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika również, iż zdaniem Wnioskodawcy, dokumentując obrót z tytułu wynajmowania gminnych lokali mieszkalnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jedną zbiorczą fakturą VAT, będzie on korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu usług w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych oraz z tytułu usług obsługi nieruchomości na zlecenie.

W powyższym zakresie tut. Organ wyjaśnia co następuje.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W myśl § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W poz. 15 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 70.2 usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą - jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Przepis ten dotyczy zarówno zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym jak i niemieszkalnym.

Natomiast poz. 16 załącznika do cyt. rozporządzenia, objęte zostały usługi o symbolu PKWiU ex 70.3 - usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

W związku z tym, iż Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie nieprawidłowo dokumentuje obrót z tytułu świadczonych usług wynajmu nieruchomości za pomocą jednej faktury zbiorczej wystawianej dla wszystkich najemców, nie może korzystać ze zwolnienia w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, o których mowa w poz. 15 i poz. 16 załącznika do rozporządzenia, gdyż powyższe zwolnienie wymaga, aby usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowane były każdorazowo przy pomocy faktury. Przy czym faktura ta nie może być wystawiana niezgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) wydano w dniu 28 listopada 2008 r. odrębne rozstrzygnięcie znak ILPP2/443-811/08-2/ISN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl