Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-801/08-3/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPÓŁKI AKCYJNEJ, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych.

Głównymi odbiorcami produktów Spółki są sklepy dokonujące zakupów w hurtowniach, punkty sprzedaży detalicznej funkcjonujące na zasadach franchisingu oraz hurtownie odsprzedające nabyte towary do punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności Zainteresowany zawiera ze swoimi dostawcami oraz odbiorcami długoterminowe umowy handlowe, które określają warunki współpracy. W ramach przedmiotowych umów Spółka zobowiązuje się do:

* zakupu towarów na warunkach określonych w umowie, w przypadku umowy zawartej z dostawcą,

* dostawy towarów na warunkach określonych w umowie, w przypadku umowy zawartej z odbiorcą.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest beneficjentem, jak również podejmującym działania zmierzające do intensyfikacji sprzedaży, w efekcie których Spółce lub odbiorcom towarów Spółki przyznawane są m.in. premie pieniężne. Wypłata premii następuje po spełnieniu określonych w umowie warunków związanych z pewnym zachowaniem Zainteresowanego lub odbiorcy, tj. zrealizowania w określonym czasie (miesiąc, kwartał) określonego uprzednio poziomu obrotów lub uiszczania zapłaty za towar w określonym terminie przy zrealizowaniu określonej wysokości obrotu.

W związku ze spełnieniem powyższych warunków przez odbiorców (osiągnięcie zakładanego poziomu obrotu, dokonywanie wcześniejszej płatności) Wnioskodawca otrzymuje od kontrahentów m.in. wystawione z tego tytułu faktury VAT, które stanowią dla niego podatek naliczony.

W przypadku natomiast, gdy Zainteresowany jest beneficjentem działań intensyfikacji sprzedaży, premie pieniężne przyznawane są mu w formie:

* rabatu, który dokumentowany jest fakturami korygującymi wystawianymi przez dostawców Spółki, gdy premia pieniężna dotyczy konkretnych dostaw,

* faktur VAT wystawianych przez Spółkę na kwotę przyznanej premii pieniężnej w momencie, gdy premia dotyczy więcej niż jednej dostawy realizowanej w okresie ustalonym przez strony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez odbiorców, z tytułu premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

* przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadku wystąpienia rabatów zastosowanie ma przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W ocenie Spółki, osiągniecie przez jej odbiorców określonego poziomu obrotu jest świadczeniem na jej rzecz. Za świadczenie uznać należy również osiągnięcie określonego poziomu obrotu przez Spółkę. Otrzymane i wypłacone na tej podstawie premie nie mają charakteru dobrowolnego są bowiem uzależnione od konkretnego zachowania kontrahentów. Nie są również związane z żadną konkretną dostawą lub zakupem, aby mogły zostać potraktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie SA wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Spółka pragnie podkreślić, iż pomiędzy nią a odbiorcami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powyżej ustawy. A zatem otrzymane od odbiorców faktury VAT stanowić będą dla spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający na zasadach ogólnych i wynikających z przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobny charakter posiada stosunek łączący Spółkę oraz dostawców przyznających Spółce premie pieniężne. Powoduje to, że ww. premie pieniężne stanowią wynagrodzenie Spółki za usługi wykonane na rzecz dostawców. Spółka powinna zatem udokumentować wykonanie usługi fakturą VAT i wykazać z tego tytułu podatek należny.

Powyższe stanowisko potwierdzają również pisma organów podatkowych, m.in.:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2008 r., sygn. ILPP1/443-430/08-3/MK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 października 2007 r., sygn. ILPP1/443-125/07-2/IN,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2007 r., sygn. ITPP2/443-238B/08/EŁ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3-7.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (...). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy - art. 86 ust. 11 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT, towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych. Spółka będzie podejmować działania zmierzające do intensyfikacji sprzedaży. W związku z tym będzie zawierać z odbiorcami swoich towarów umowy handlowe, w efekcie których za zrealizowanie warunków w nich zawartych (osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów, dokonywanie wcześniejszej płatności) przyznaje odbiorcom m.in. premie pieniężne. Za świadczone usługi odbiorcy będą wystawiać Spółce faktury VAT, które będą stanowić podatek naliczony dla Spółki. Z uwagi na to, że zwiększenie sprzedaży artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych będą mieć niewątpliwy związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach VAT otrzymanych od odbiorców.

Reasumując, należy stwierdzić, iż premie pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę, będą stanowić wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, które będą podlegać opodatkowaniu 22% stawką podatku i w związku z tym nie będzie zachodzić okoliczność wynikająca z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Kontrahenta, pod warunkiem niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego - prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego - wystawiania faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia z dnia 21 listopada 2008 r. nr ILPP2/443-801/08-2/AD, ILPP2/443-801/08-4/AD, ILPP2/443-801/08-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl