ILPP2/443-792/11-2/EN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-792/11-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 13 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność polegającą na hurtowej sprzedaży produktów kosmetycznych.

W ramach prowadzonej działalności - w celu jej rozwoju oraz zachęcania kontrahentów jak i ostatecznych klientów do dokonywania zakupów, Spółka przeprowadza liczne akcje promocyjne i reklamowe, w ramach których przekazywane są nieodpłatnie towary, w tym kosmetyki głównie marki "A" (dalej: kosmetyki "A").

Przeprowadzane akcje marketingowe, w ramach których przekazywane są nieodpłatnie towary obejmują czynności promocyjno-reklamowe skierowane do:

1.

ostatecznych konsumentów takie jak np.:

* konkursy, w ramach których jako nagrody wydawane są m.in. kosmetyki "A",

* sprzedaż premiowa uprawniająca do otrzymania nagrody w postaci m.in. kosmetyku "A" po przekroczeniu danego limitu kwotowego zakupów (akcje organizowane przez Spółkę),

2.

kontrahentów Spółki (sklepy detaliczne lub hurtownie):

* promocja produktów sprzedawanych przez Spółkę mająca na celu zapoznanie klienta z ofertą produktową,

* lokalne promocje sprzedażowe obejmujące m.in. przekazywanie towarów jako: materiał ekspozycyjny, premia dla kontrahenta do zakupów o określonej wartości,

3.

ostatecznych konsumentów jednak towary przekazywane są do kontrahentów Spółki, którzy przeprowadzają akcje marketingowe w imieniu Spółki, w ramach których wydawane są bezpłatnie towary konsumentom, jak np.:

* produkty gratisowe dołączone do podstawowego produktu,

* sprzedaż premiowa uprawniająca do otrzymania nagrody w postaci m.in. kosmetyku "A" po przekroczeniu danego limitu kwotowego zakupów.

Większość towarów przekazywanych nieodpłatnie w ramach powyższych aktywności jest nabywana przez Spółkę po jednostkowej wartości netto nie przekraczającej 10 zł.

Przy nabyciu wydanych towarów Spółka skorzystała z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy nieodpłatne przekazania towarów, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do ostatecznych konsumentów można uznać za przekazanie prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

2.

Czy nieodpłatne przekazania towarów, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do kontrahentów (sklepów detalicznych, hurtowników) można uznać za przekazanie prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

3.

Czy nieodpłatne przekazania towarów kontrahentom Spółki, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do ostatecznych konsumentów, które to przeprowadzane są przez kontrahentów Spółki (sklepy) można uznać za przekazanie prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

4.

Czy przekazywanie jednorazowo jednej osobie kilku towarów o wartości jednostkowej każdego pojedynczego towaru poniżej 10 zł traktowane jest jako przekazywanie każdego z towarów jako odrębnego prezentu o małej wartości.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów rozumie się również - w myśl art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek - art. 7 ust. 3 ustawy.

Definicja prezentów o małej wartości zawarta jest w ustawie w art. 7 ust. 4 i obejmuje ona przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z uwagi na fakt, iż definicja ustawowa zawiera tylko jedno ograniczenie wartościowe w odniesieniu do klasyfikacji wydanych towarów jako prezentu o małej wartości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od towarów i usług nie podlega zatem przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 zł, zatem charakter nieodpłatnego przekazania towaru (np. w formie nagrody czy bonusu) w myśl przepisów nie dyskwalifikuje dostawy jako prezentu o małej wartości przewidzianego w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

W wyniku analizy powyższych przepisów Spółka stoi na stanowisku, iż w związku z zapytaniem nr 1, 2 i 3 nieodpłatne wydania towarów nabytych po cenie jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł spełniają definicję prezentów o małej wartości, a tym samym ich dostawa nie rodzi konieczności opodatkowania podatkiem VAT.

W związku z pytaniem nr 4 stanowisko Spółki oparte jest na literalnym brzmieniu przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym jedynym kryterium uznania nieodpłatnego przekazania towarów jest ich jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia. Definicja ustawowa nie zawiera limitu łącznej wartości jednorazowej dostawy ani limitu łącznej wartości bezpłatnej dostawy w ciągu danego okresu. W związku z powyższym przekazanie jednorazowo jednej osobie kilku towarów o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10 zł nadal spełnia definicję przekazania prezentów o małej wartości zawartą w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy i nie rodzi obowiązku opodatkowania ich podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z powołanymi regulacjami, dla uznania nieodpłatnej dostawy towarów za odpłatną dostawę towarów w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., muszą być spełnione łącznie 2 przesłanki, tj.:

* podatnik przekazuje nieodpłatnie lub zużywa towary należącego do jego przedsiębiorstwa oraz

* podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepisu ust. 2 - na mocy art. 7 ust. 3 ustawy - nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy).

Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne, bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność polegającą na hurtowej sprzedaży produktów kosmetycznych.

W ramach prowadzonej działalności - w celu jej rozwoju oraz zachęcania kontrahentów jak i ostatecznych klientów do dokonywania zakupów, Spółka przeprowadza liczne akcje promocyjne i reklamowe, w ramach których przekazywane są nieodpłatnie towary, w tym kosmetyki głównie marki "A".

Większość towarów przekazywanych nieodpłatnie w ramach powyższych aktywności jest nabywana przez Spółkę po jednostkowej wartości netto nie przekraczającej 10 zł. Przy nabyciu wydanych towarów Spółka skorzystała z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W świetle przytoczonych przepisów, nie jest opodatkowane przekazanie klientom towarów, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł, nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, to podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych wydań. Uznać więc należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w pkt 1 analizowanego przepisu.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów, z uwagi na fakt, że jednostkowa wartość nabycia tych towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Odnosząc się zatem do zadanych pytań wskazać należy, iż:

Ad 1.

Nieodpłatne przekazania towarów, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do ostatecznych konsumentów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Ad. 2

Nieodpłatne przekazania towarów, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do kontrahentów (sklepów detalicznych, hurtowników) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Ad 3

Nieodpłatne przekazania towarów kontrahentom Spółki, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach akcji marketingowych skierowanych do ostatecznych konsumentów, które przeprowadzane są przez kontrahentów Spółki (sklepy) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Ad. 4

Przekazywanie jednorazowo jednej osobie kilku towarów o wartości jednostkowej każdego pojedynczego towaru poniżej 10 zł traktowane jest jako przekazywanie każdego z towarów jako odrębnego prezentu o małej wartości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl