ILPP2/443-784/14-3/AK, Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji... - OpenLEX

ILPP2/443-784/14-3/AK - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli"

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-784/14-3/AK Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)". Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 4 sierpnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)". W ramach projektu realizowane są następujące nieodpłatne formy wsparcia skierowane do cudzoziemców - obywateli państw trzecich: szkolenia (z zakresu prawa, doradztwa zawodowego, savoir vivre'u), doradztwo indywidualne (prawnika, psychologa, doradcy zawodowego) i wydarzenia specjalne (wydarzenie kulturalne "Odcienie Ukrainy", spotkania z lokalnymi pracodawcami w ramach cyklu "Praca bez granic"). W efekcie realizowanego projektu nie wystąpią żadne czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1.4.2 umowy finansowej, na podstawie której realizowany jest ww. projekt, załącznikiem do składanego wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja Urzędu Skarbowego potwierdzająca kwalifikowalność podatku od towarów i usług.

Kwalifikowalność podatku VAT oznacza, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia tego podatku, a więc kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu są kwoty brutto kosztów ponoszonych w ramach projektu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT. W poprzednim roku podatkowym Zainteresowany nie osiągnął żadnego przychodu.

Fundacja korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiącego, że: "Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku".

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)" nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja Ukraina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego za towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, a więc kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu są kwoty brutto kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy - w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Fundacja nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu pod nazwą "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)", nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nie jest on czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

Reasumując, Fundacja która nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie mieć możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Z Polską na Ty. Wsparcie w integracji obywateli (...)", bowiem - jak wynika z opisu sprawy - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl