ILPP2/443-74/07-4/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-74/07-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 13 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług przy projektowaniu i budowie zakładu produkcyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług przy projektowaniu i budowie zakładu produkcyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik zawarł z niemieckim przedsiębiorcą (siedziba i zarząd na terytorium Niemiec) zarejestrowanym na potrzeby niemieckiego podatku od wartości dodanej kontrakt na budowę na terenie Polski zakładu produkcyjnego. Do obowiązków podmiotu niemieckiego należą wszelkie prace projektowe oraz budowlane związane z zakładem produkcyjnym. W trakcie budowy zakładu niemiecki przedsiębiorca będzie obciążał polskiego podatnika fakturami za poszczególne etapy usług budowlanych. Polski podatnik jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik podatku od towarów i usług nabywający usługi budowlane związane z nieruchomością położoną w Polsce, od podmiotu będącego nierezydentem (nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju), nie zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce, zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług, związanego z ww. usługami.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Należy uznać, że budowa zakładu produkcyjnego, jako budynku trwale związanego z gruntem spełnia kryteria zaliczenia go do nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 k.c. Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przyjąć trzeba, że usługi budowlane związane z nieruchomością mieszczą się w dyspozycji tego przepisu.

Zatem wykonywanie usług budowlanych, tj. budowy zakładu produkcyjnego na terenie Polski, stanowiącego nieruchomość jest opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, czyli w Polsce. W związku z powyższym, ponieważ nabywcą usługi jest podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany w Polsce, zobowiązany on jest na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy do opodatkowania nabytych usług według stawki obowiązującej w Polsce.

Rozliczenie tego podatku powinno być dokonane poprzez wystawienie faktury wewnętrznej. Jednocześnie podatek należny staje się na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy podatkiem naliczonym, który podatnik wykazuje w ewidencji oraz deklaracji za miesiąc powstania obowiązku podatkowego od importu usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl