ILPP2/443-737/08-3/ISN - Moc prawna interpretacji podatkowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-737/08-3/ISN Moc prawna interpretacji podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani..., przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących interpretacji prawa podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących interpretacji prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych - umów zlecenia. Umowy zlecenia zawarte są z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Powyższe umowy przewidują, że:

1.

zleceniobiorca osobiście świadczy w siedzibie zleceniodawcy czynności określone ustawą o radcach prawnych,

2.

usługi są wykonywane w stałych dniach uzgodnionych ze zleceniodawcą, w określonym tygodniowo wymiarze czasu, np.: 8 godzin tygodniowo, 2 godziny tygodniowo itd.

3.

zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia zleceniobiorcy warunków potrzebnych do wykonywania zleconych czynności, a w szczególności zapewnienia potrzebnych materiałów, pomocy i sprzętu,

4.

w zakresie warunków wykonywania zleconych czynności zleceniobiorca podporządkowany jest zleceniodawcy,

5.

zleceniodawca w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy podejmowane na podstawie umowy, jak za działania własne,

6.

wynagrodzenie jest miesięczne w stałej kwocie, płatne w terminie określonym w umowie.

Zleceniodawcy, jako płatnicy umów zlecenia pobierają i odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a osiągane przychody w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zainteresowana nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni, pismem z dnia 8 czerwca 2005 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w powyższej sprawie, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie ww. umów zlecenia. We wniosku przedstawiła stanowisko, że zawarte umowy zlecenia tworzą stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich i dlatego czynności tych nie można uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co powoduje, że wykonujący te czynności nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług z tytułu ich wykonywania.

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP 443/1/90/56/05 na powyższy wniosek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, udzielił interpretacji stwierdzając, iż przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2005 r. stanowisko jest prawidłowe. Zainteresowana zastosowała się do powyższej interpretacji.

Do chwili obecnej przedmiotowe postanowienie nie zostało uchylone ani zmienione. Nie uległ również zmianie art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadal umowy zlecenia zawierają wszystkie warunki określone w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponieważ u Wnioskodawczyni wystąpiły wątpliwości, czy po zmianie przepisów Ordynacji podatkowej o udzielaniu interpretacji podatkowych w świetle art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), nadal wiążąca jest ww. interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP 443/1/90/56/05. Z ostrożności Zainteresowana postanowiła opodatkować ww. umowy zlecenia podatkiem VAT.

W dniu 29 lutego 2008 r. dokonała rejestracji w zakresie podatku VAT, jako osoba fizyczna osiągająca przychody z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z ww. umów zlecenia. Z tego powodu przed dokonaniem rejestracji w zakresie podatku VAT, dokonała zmiany umów zlecenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2008 r. Zmiana umów dotyczyła określenia wysokości wynagrodzenia, które zostało zwiększone o podatek VAT (w jednym przypadku z dotychczasowej wysokości wynagrodzenia wyodrębniono wynagrodzenie netto, podatek VAT i wynagrodzenie brutto, w innym przypadku wynagrodzenie określono tylko w kwocie brutto). Nadal jest ono w stałej miesięcznej kwocie i jest płatne na podstawie faktury VAT, a dotychczas było płatne na podstawie rachunku. Za czynności wykonywane na podstawie ww. umów zlecenia, począwszy od marca 2008 r. Wnioskodawczyni wystawia faktury VAT, prowadzi rejestr sprzedaży i zakupów, składa deklaracje VAT-7 i odprowadza w całości należny podatek VAT nie pomniejszając go o podatek naliczony, ponieważ uważa, że umowy te nie powinny być opodatkowane tym podatkiem.

Dodatkowo Wnioskodawczyni wyjaśniła, że pismem z dnia 29 grudnia 2006 r. zwróciła się także do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z zapytaniem, co do stanu przyszłego zamierzonego. Opisany w zapytaniu stan przyszły zamierzony nie został zrealizowany, nie wystąpił. W ww. zapytaniu Zainteresowana napisała, że ma zamiar dokonać zmiany treści umów zlecenia i po wprowadzeniu tych zmian będą one zawierały następujące zapisy:

a.

zleceniobiorca osobiście świadczy w siedzibie zleceniodawcy czynności określone ustawą o radcach prawnych,

b.

usługi będą wykonywane nadal w stałych dniach uzgodnionych ze zleceniodawcą, w określonym tygodniowo wymiarze czasu, np.: 8 godzin tygodniowo, 2 godziny tygodniowo,

c.

wynagrodzenie nadal będzie w stałej kwocie, płatne w terminie określonym w umowie.

Zapytała, czy po wprowadzeniu opisanych wyżej zmian w umowach zlecenia, wykonujący czynności opisane w umowach zlecenia zleceniobiorca, będzie podlegać pod ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu wykonywania czynności na podstawie powyższych umów.

Jednocześnie przedstawiła własne stanowisko, że wprowadzenie zamierzonych zmian w umowach zlecenia spowoduje, że od dnia wejścia w życie opisanych zmian w umowach zlecenia, czynności polegające na świadczeniu obsługi prawnej wykonywane na podstawie zmienionych umów zlecenia będą podlegać pod ustawę o podatku od towarów i usług, ponieważ umowy te nie będą spełniać wszystkich warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2007 r. Nr PP/443-1/101/52/06, wydanym na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie stwierdził, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe. Postanowienie to nie zostało uchylone ani zmienione. Opisany w zapytaniu z dnia 29 grudnia 2006 r. zamierzony stan faktyczny, jako zdarzenie przyszłe nie wystąpił, bowiem Wnioskodawczyni nie dokonała zmian umów zlecenia w taki sposób jak przedstawiła to w zapytaniu z dnia 29 grudnia 2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w świetle art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 1590), interpretacja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1790/56/05 w opisanym stanie faktycznym jest nadal wiążąca, aż do jej zmiany lub uchylenia przez Izbę Skarbową, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wydawania interpretacji, obowiązującymi do dnia 30 czerwca 2007 r. lub zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji, tj. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy skutki prawne związane z wydaniem tej interpretacji również po dniu 1 lipca 2007 r. w opisanym stanie faktycznym ocenia się według przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r., a także czy dotyczy ona wszystkich umów, także zawartych po otrzymaniu interpretacji, które zawierają warunki opisane we wniosku o udzielenie powyższej interpretacji?

2.

W przypadku, gdy interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie wydana postanowieniem z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1/90/56/05 utraciła moc to, z jaką datą i na jakiej podstawie prawnej?

3.

W przypadku, gdy interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1/90/56/07 utraciła moc to, czy w opisanym stanie faktycznym wykonywane czynności na podstawie ww. umów zlecenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługi, od kiedy?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1. Podatnikami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3, nie uznaje się czynności z tytułu, których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonywanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Umowy zlecenia nadal spełniają wszystkie warunki opisane w interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1/90/56/05 - warunki te nie uległy zmianie. Zmiana umów od dnia 1 marca 2008 r. nie dotyczyła zmiany tych warunków, lecz określenia wysokości wynagrodzenia, nadal jest ono określone w stałej wysokości (kwocie) oraz tego, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, a dotychczas było płatne na podstawie rachunku. Nadal usługi świadczone są na tych samych warunkach, jak we wniosku o udzielenie ww. interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie. W związku z tym, że zleceniobiorca wykonuje zlecone czynności na tych samych warunkach jak we wniosku o udzielenie ww. interpretacji i przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT, nie uległ zmianie, to zastosowanie w opisanej sytuacji ma art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) co oznacza, że interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1/90/56/05 nie utraciła mocy i jest nadal wiążąca, aż do chwili jej zmiany lub uchylenia, bądź zmiany art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z tą interpretacją czynności wykonywane na podstawie ww. umów zlecenia, jako spełniające nadal wszystkie warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT, nie podlegają pod tą ustawę. Skutki prawne związane z wydaniem tej interpretacji, także po dniu 1 lipca 2007 r., należy oceniać wedle przepisów Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ponieważ tak stanowi art. 4 ust. 3 tej ustawy. Dotyczy to wszystkich umów, także zawartych lub zawieranych po otrzymaniu ww. interpretacji, które spełniają warunki opisane we wniosku o udzielenie powyższej interpretacji.

Ad. 2. W świetle powyższego stanowiska Zainteresowana uważa, że interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. Nr PP/443/1/90/56/07 nie utraciła mocy i jest nadal wiążąca, aż do jej zmiany lub uchylenia lub zmiany art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ad. 3. Nawet gdyby ww. interpretacja utraciła moc, to i tak wykonywane czynności na podstawie ww. umów zlecenia nadal nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ cały czas spełniają wszystkie warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek odnośnie Ordynacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących interpretacji prawa podatkowego. Pozostałe kwestie zostały rozstrzygnięte w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 12 listopada 2008 r. Nr ILPP2/443-737/08-4/ISN w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez radców prawnych, Nr ILPP2/443 737/08 5/ISN w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji wynikających z dokonania rejestracji dla celów tego podatku, Nr ILPP2/443 737/08-6/ISN w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umów określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl