Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-735/08-4/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpień 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 31 październik 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 31 październik 2008 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu towarów. Wykorzystywane do działalności samochody są samochodami ciężarowymi o masie przekraczającej 3,5 tony. Zainteresowany planuje podpisać umowę z niemiecką firmą (dalej Firma), która ma oddział w Polsce i która jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Firma ta w celu uproszczenia obiegu dokumentów, jak i ograniczenia posiadania przez kierowców kilkunastu rodzajów walut, oferuje Wnioskodawcy możliwość bezgotówkowego zaopatrzenia w czasie drogi we wszystkich swoich stacjach serwisowych, w szczególności w: materiały pędne i smary, części zamienne, oprzyrządowanie jak i wszelkie usługi, włącznie z uiszczeniem opłat promowych, przejazdowych, autostradowych i za holowanie powypadkowe. Czynności, które są przedmiotem umowy z Firmą dotyczą również dostawy paliw, części samochodowych oraz świadczenia usług: naprawy i mycia samochodów. Firma zawiera umowy z dostawcami tych usług bądź towarów, następnie jest ona przez nich obciążana raz w miesiącu za ww. świadczenia. Dalej Wnioskodawca będzie przez Firmę obciążany za powyższe czynności. Wnioskodawca zamierza po otrzymaniu takiej faktury skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zainteresowany w celu prowadzenia swojej działalności będzie wynajmował również lokal użytkowy. Na podstawie zawartej umowy będzie przez wynajmującego obciążany czynszem oraz kosztami zużytych mediów. Podatek VAT wykazany przez wynajmującego na fakturze Zainteresowany potraktuje jako podatek naliczony i wykaże go w deklaracji VAT-7 do odliczenia.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi, dotyczące zarówno eksploatacji samochodów jak i najmu lokalu użytkowego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych od Firmy i wynajmującego za dostawę wyżej wymienionych usług i towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur, gdyż wystawiający faktury są czynnymi podatnikami podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, iż można odliczyć w całości podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Pamiętać również należy o zasadzie wynikającej z zapisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, z którego wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jak zostało opisane we wniosku, Zainteresowany ponosi wydatki bezpośrednio związane z eksploatacją samochodów wykorzystywanych do działalności (zakup paliwa, smarów, części zamiennych, oprzyrządowania jak i usług naprawy i mycia samochodów oraz holowania powypadkowego), oraz inne pośrednie koszty działalności (opłaty promowe, przejazdowe, autostradowe oraz najem lokalu użytkowego). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie świadczenie usług międzynarodowego transportu towarów, które są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i które nie korzystają ze zwolnienia. Tym samym, spełnione będą przesłanki wynikające z zapisu art. 86 ust. 1 ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowe wydatki są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, zatem ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego zawarte w przepisie cytowanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajdą zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustawodawca wprowadził jeszcze jedno ograniczenie, a mianowicie: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur za paliwo do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jednak jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Zainteresowany będzie wykorzystywał w działalności samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Co oznacza, w świetle wyżej dokonanej analizy przepisów prawa podatkowego, że od wszystkich wymienionych we wniosku wydatków związanych z eksploatacją przedmiotowych pojazdów - w tym również zakupu paliwa - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymywanych od Firmy, z którą zawarta została umowa. Dotyczy to również opłat za przejazdy promowe, autostradą czy też inne opłaty przejazdowe.

Również podatek naliczony wynikający z faktur za najem lokalu użytkowego wraz z kosztami jego utrzymania podlega u Zainteresowanego odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl