ILPP2/443-723/09-2/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-723/09-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 5 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej wspólnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej jednego ze wspólników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą. Obecny skład osobowy Spółki wynosi trzech wspólników (osoby fizyczne). Zainteresowany zamierza zmienić skład osobowy wspólników, tzn. zostanie przyjęty nowy wspólnik i wystąpi ze Spółki dwóch wspólników. Przy czym, jeden z występujących wspólników nie zamierza kontynuować działalności gospodarczej w żadnej innej formie. Rozliczenie udziału występujących wspólników nastąpi w formie pieniężnej. Spółka prowadzi ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z faktem wystąpienia wspólnika, który nie zamierza kontynuować działalności gospodarczej w żadnej innej formie, wiąże się konieczność sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury oraz zapłaty podatku VAT w części przypadającej na tego wspólnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana składu osobowego w gronie wspólników jest zdarzeniem prawnym, które prowadzi do utraty przez wspólnika jego członkowstwa w Spółce, ale nie powoduje jej rozwiązania. A zatem, sporządzenie remanentu likwidacyjnego i zapłata podatku VAT nastąpi w przypadku całkowitego rozwiązania Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W myśl art. 251 § 1 cyt. ustawy, spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Na mocy art. 64 § 1 powołanej ustawy, pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia - przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji - art. 64 § 2 ww. ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zatem, to spółka jawna, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, jest w myśl przytoczonego wyżej przepisu podatnikiem podatku od towarów i usług.

Artykuł 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT - art. 96 ust. 6 ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów.

Natomiast zgodnie z ust. 5 ww. artykułu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka jawna) zamierza zmienić skład osobowy wspólników, tzn. zostanie przyjęty nowy wspólnik, a dwóch dotychczasowych wspólników wystąpi ze Spółki. Przy czym, jeden z występujących wspólników nie zamierza kontynuować działalności gospodarczej w żadnej innej formie. Obecny skład osobowy Spółki wynosi trzech wspólników (osoby fizyczne).

Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług za podatnika uważa się Spółkę jawną, a nie jej wspólników. Zatem, o ile po wypowiedzeniu umowy Spółki przez wspólnika (wspólników) Spółka będzie trwała nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami i posługiwała się będzie nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej, nie straci ona podmiotowości prawnej w podatku od towarów i usług. W związku z tym, zmiana w umowie Spółki spowodowana wystąpieniem z niej wspólnika nie wywoła skutków na gruncie podatku od towarów i usług, gdyż nadal będziemy mieli do czynienia z tym samym podatnikiem podatku od towarów i usług. Stąd, w przedmiotowej sprawie, przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy nie będzie miał zastosowania.

Wobec tego, wystąpienie ze Spółki wspólnika, który nie zamierza kontynuować działalności gospodarczej w żadnej innej formie nie będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia przez nią likwidacyjnego spisu z natury, jeżeli zdarzenie to nie spowoduje jej rozwiązania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl