ILPP2/443-72/10-2/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-72/10-2/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2010 r. (data wpływu 18 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących otrzymane premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących otrzymane premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest firmą, która przede wszystkim zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania. Aby móc sprzedawać produkty światowych producentów, takich jak firma x (oprogramowanie komputerowe) i Intel (komponenty komputerowe), zawiera umowy, które określają wyłącznie zasady programów premiowych i sposób wyliczania premii pieniężnych (bonusów). W ten sposób każdy kontrahent zaproszony do współpracy ma możliwość podjęcia odpowiednich działań w zakresie osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży w celu uzyskania oczekiwanej wysokości premii. W przeciwnym wypadku premie nie zostaną wypłacone. Przystępując więc do programów premiowych przez te firmy proponowanych, Spółka otrzymuje od nich premie pieniężne, których wysokość jest uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu obrotów w ustalonym czasie. Po rozliczeniu danego okresu, od producentów danych produktów na rachunek bankowy Zainteresowanego wpływają określone sumy pieniężne. Ponieważ w zamian za otrzymywane w ten sposób bonusy nie ma miejsca świadczenie usług bądź wykonywanie czynności o charakterze zobowiązaniowym, z tytułu tych wpłat pieniężnych Zainteresowany nie wystawia faktur VAT i nie nalicza podatku VAT należnego.

W przypadku firmy XXX, organizowane są programy premiowe, do których zapraszani są partnerzy, którzy ze względu na swój potencjał, specyfikę działalności, zaplecze techniczne są w stanie, zdaniem producenta, sprostać jego oczekiwaniom w zakresie wolumenu sprzedaży oraz jakości zgodnej z zasadami licencjonowania. Wysokość otrzymywanej kwoty premii jest iloczynem ilości sprzedanych produktów oraz ustalonej w regulaminie danego programu, wyrażonej w walucie obcej, kwoty przypadającej za każdy sprzedany produkt.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia w skrócie zasady obowiązujące w dwóch programach, do których przystąpił i w związku z tą przynależnością otrzymuje premie pieniężne.

I.

XXX

Do programu kwalifikują się firmy zapraszane przez producenta ze względu na swój potencjał oraz specyfikę działalności, które to pretendują do sprostania oczekiwaniom producenta w zakresie wolumenu sprzedaży w sposób fachowy i zgodny z zasadami licencjonowania. Kryterium doboru firm partnerskich jest tzw. TOP 50/50 najlepszych firm z danego kraju. W tym programie pod uwagę brane są 3 grupy produktów będących w ofercie XXX:

1.

produkty OEM - oferta dotyczy produktów ze względu na ich sposób sprzedaży wyłącznie z nowym sprzętem komputerowym,

2.

produkty Licencja OLP - produkty sprzedawane w postaci Otwartych Licencji (Open Licence Product), przeznaczone dla klientów, którzy ze względu na wygodę i wymogi administrowania oprogramowaniem spełniają określone minimalne jednorazowe zakupy określonego rodzaju oprogramowania (systemy operacyjne, aplikacje, serwery),

3.

produkty BOX - produkty sprzedawane w postaci pełnych pakietów, zawierających koniecznie elementy: licencja jednostanowiskowa + nośniki z oprogramowaniem + pełna dokumentacja z opisem funkcjonalności oprogramowania.

W tym programie kwota premii wyliczana jest na podstawie stałej, okresowo ustalanej kwoty za każdy sprzedany produkt (w USD).

II.

XXX

Do programu zapraszane są przez producenta firmy produkujące sprzęt komputerowy, które swoimi zasobami techniczno-handlowymi (posiadają określony status) będą w stanie zgodnie z zasadami określonymi przez producenta instalować czasowe, pełnofunkcjonalne wersje oprogramowania, które to po okresie testowym zostaną zakupione przez klienta. Program dotyczy wyłącznie oprogramowania z rodziny XXX, a premie są wyliczane na podstawie ilości zarejestrowanych przez klientów programów przy wykorzystaniu unikalnego dla każdego uczestnika programu kodu tzw. RTS (Referral Tracking Code). Każdemu produktowi z rodziny XXX odpowiada określona kwota USD w zależności od jego wersji.

W programach premiowych organizowanych przez firmę XXX biorą udział partnerzy, którzy spełniają wyznaczone przez producenta wymogi, tj. wysoki poziom wiedzy z zakresu produktów, ich funkcjonalności i techniczno-technologicznych aspektów wykorzystania. Premia jest wypłacana na podstawie ilościowych raportów sporządzanych przez autoryzowanych dystrybutorów producenta w Polsce informujących producenta o wielkości zakupów dokonanych przez danego uczestnika programu. Każdemu produktowi (procesory, płyty główne) odpowiada określona kwota USD i po zamkniętym okresie (kwartale) zostaje wypłacona przez producenta partnerowi.

Spółka przystępując do programów proponowanych przez firmy XXX i Intel staje się ich autoryzowanym partnerem handlowym. Pozwala jej to prowadzić sprzedaż produktów tych producentów odbiorcom końcowym pogrupowanym w kilku kategoriach biznesowych. Producenci tacy jak XXX i XXX stworzyli w każdym kraju sieć dystrybucyjną, do której wybrane zostały duże firmy komputerowe i to one w imieniu producentów dystrybuują oferowane przez nich produkty. Tylko poprzez tych dystrybutorów, partnerzy handlowi tacy jak Wnioskodawca mogą dokonywać zakupów produktów proponowanych przez XXX i XXX w celu ich dalszej odsprzedaży. Tak więc zakup produktów produkowanych przez wymienione wyżej firmy przez Spółkę odbywa się u autoryzowanych dystrybutorów (polskie firmy wybrane i autoryzowane przez producenta), natomiast premie pieniężne (bonusy) wpływają na konto bankowe Spółki bezpośrednio od producentów. Wysokość tej premii jest wypadkową wolumenu zakupu lub sprzedaży dokonanych przez Zainteresowanego u wszystkich jego dostawców (autoryzowanych dystrybutorów), z którymi współpracuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca słusznie postępuje nie wystawiając z tytułu w ten sposób otrzymanych premii pieniężnych faktur VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęty sposób postępowania jest prawidłowy, gdyż jego zachowanie nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku Zainteresowany zmuszony byłby przyjąć, iż każdy zakup towarów od sprzedawcy stanowiłby jednocześnie usługę nabywcy świadczoną dla tegoż sprzedawcy. Wystąpiłaby wówczas sytuacja, w której ta sama czynność stanowiłaby jednocześnie dostawę towarów i świadczenie usług. Tym samym, w ocenie Spółki, wypłacanie tego rodzaju premii jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu, mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

Usługa, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, to transakcja gospodarcza, co oznacza, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku - art. 29 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawcą jest firma, która przede wszystkim zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania. Aby móc sprzedawać produkty światowych producentów, zawiera umowy, które określają wyłącznie zasady programów premiowych i sposób wyliczania premii pieniężnych (bonusów). W ten sposób każdy kontrahent zaproszony do współpracy ma możliwość podjęcia odpowiednich działań w zakresie osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży w celu uzyskania oczekiwanej wysokości premii. W przeciwnym wypadku premie nie zostaną wypłacone. Przystępując więc do programów premiowych, Spółka otrzymuje od producentów premie pieniężne, których wysokość jest uzależniona od osiągnięcia określonego poziomu obrotów w ustalonym czasie. Po rozliczeniu danego okresu, od producentów danych produktów na rachunek bankowy Spółki wpływają określone sumy pieniężne. W zamian za otrzymywane w ten sposób bonusy nie ma miejsca świadczenie usług, bądź wykonywanie czynności o charakterze zobowiązaniowym, z tytułu tych wpłat pieniężnych.

W przypadku firmy XXX, organizowane są programy premiowe, do których zapraszani są partnerzy, którzy ze względu na swój potencjał, specyfikę działalności, zaplecze techniczne są w stanie, zdaniem producenta, sprostać jego oczekiwaniom w zakresie wolumenu sprzedaży oraz jakości zgodnej z zasadami licencjonowania. Wysokość otrzymywanej kwoty premii jest iloczynem ilości sprzedanych produktów oraz ustalonej w regulaminie danego programu, wyrażonej w walucie obcej, kwoty przypadającej za każdy sprzedany produkt. W tych programach kwota premii wyliczana jest na podstawie stałej, okresowo ustalanej kwoty za każdy sprzedany produkt (w USD) bądź też premie są wyliczane na podstawie ilości zarejestrowanych przez klientów programów przy wykorzystaniu unikalnego dla każdego uczestnika programu kodu. Każdemu produktowi odpowiada określona kwota USD w zależności od jego wersji.

W programach premiowych organizowanych przez firmę XXX biorą udział partnerzy, którzy spełniają wyznaczone przez producenta wymogi, tj. wysoki poziom wiedzy z zakresu produktów, ich funkcjonalności i techniczno-technologicznych aspektów wykorzystania. Premia jest wypłacana na podstawie ilościowych raportów sporządzanych przez autoryzowanych dystrybutorów producenta w Polsce informujących producenta o wielkości zakupów dokonanych przez danego uczestnika programu. Każdemu produktowi (procesory, płyty główne) odpowiada określona kwota USD i po zamkniętym okresie (kwartale) zostaje wypłacona przez producenta partnerowi.

Zakup produktów wskazanych firm przez Spółkę odbywa się u autoryzowanych dystrybutorów (polskie firmy wybrane i autoryzowane przez producenta), natomiast premie pieniężne (bonusy) wpływają na konto bankowe Spółki bezpośrednio od producentów. Wysokość tej premii jest wypadkową wolumenu zakupu lub sprzedaży dokonanych przez Zainteresowanego u wszystkich jego dostawców (autoryzowanych dystrybutorów), z którymi współpracuje.

Wobec powyższego w sytuacji, gdy Spółka, która otrzymuje bonus pieniężny od producentów, nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym na rzecz dostawcy towarów, to stwierdzić należy, iż nie wykonuje ona żadnych dodatkowych czynności poza dokonywaniem zakupów towarów danego producenta. Oznacza to, że opisane we wniosku bonusy pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę nie są w żaden sposób związane z uzyskaniem świadczenia wzajemnego, gdyż brak jest takich działań, które są czynnościami dodatkowymi do jakich zobligowany jest odbiorca towaru postanowieniami wynikającymi z umowy dotyczącej otrzymywania bonusu pieniężnego. Za taką czynność dodatkową nie można uznać dokonywania zakupów towarów przez Wnioskodawcę w trakcie określonego przedziału czasowego w ustalonej w umowie wysokości.

Zatem, z przedmiotowego wniosku wynika, że Zainteresowany otrzymuje od producentów bonusy pieniężne będące gratyfikacją wyłącznie z tytułu osiągnięcia odpowiedniej wielkości obrotów w przewidzianym okresie rozliczeniowym.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Wnioskodawca otrzymujący premię pieniężną (bonus) nie świadczy wobec wypłacającego premię usług w rozumieniu art. 8 ustawy. A zatem, otrzymywane bonusy pieniężne z tytułu zakupu określonej ilości towarów bez innych świadczeń i dodatkowych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ustawy, ani zapłaty za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. W konsekwencji, Spółka postępuje prawidłowo nie wystawiając faktur VAT dla udokumentowania otrzymanych premii pieniężnych (bonusów).

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone. W szczególności, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii skutków podatkowych w zakresie, czy opisane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią rabat obniżający wartość towarów, który powinien być dokumentowany fakturami korygującymi - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl