Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-718/08-3/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Biblioteki Publicznej, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 4 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowizji przy sprzedaży używanych książek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowizji przy sprzedaży używanych książek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego działającą jako instytucja kultury. Działalność statutowa Zainteresowanego jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie ze statutem Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według odrębnych przepisów (art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123), zaś dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT, prowadzi usługi ksero, udostępnia korzystanie mieszkańcom miasta z internetu oraz na podstawie refaktur obciąża podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które korzystają z mediów będących w zarządzie Biblioteki. W roku 2007 i 2008, w miesiącach od lipca do września Biblioteka zorganizowała kiermasz używanych książek szkolnych. Zasada kiermaszu jest następująca: pracownicy Biblioteki przyjmują od młodzieży szkolnej używane podręczniki, które są wycenione w granicach 50% ceny nowej książki. Biblioteka pobiera prowizję w wysokości 10% wartości wycenionych i sprzedanych książek. Zainteresowany w związku z kiermaszem ponosi koszty, takie jak: wynagrodzenie, reklama o organizowaniu kiermaszu (ulotki), zwiększone koszty zużycia energii. Wysokość uzyskanej prowizji kształtuje się na poziomie 2 500 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższa prowizja jest opodatkowana podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. prowizja z kiermaszu podręczników nie powinna być opodatkowana z uwagi na społeczny charakter ww. działalności oraz fakt, że działalność statutowa Biblioteki jest zwolniona z podatku VAT, a dochody przeznaczone są na cele statutowe oraz, że ponoszone są z tego tytułu dodatkowe koszty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawne lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Biblioteka świadczy usługi pośrednictwa przy sprzedaży używanych książek, otrzymując za nie wynagrodzenie w formie umownej prowizji.

Co do zasady, stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Zwolnienie to nie obejmuje jednak czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, a do takich należy zaliczyć zawartą przez Bibliotekę umowę na świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie używanych podręczników, która ma miejsce na organizowanym kiermaszu.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Zainteresowany wskazał, że na podstawie zawartych umów ze sprzedającymi podręczniki używane, otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że usługi opisane we wniosku, nie zostały wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych ani jako zwolnione, ani jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku, dlatego podlegają one opodatkowaniu 22% stawką VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Ponadto nadmienia się, że analiza umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, zaś interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w treści wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie prawa do odliczenia poniesionych kosztów w związku z organizowanym kiermaszem lub możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją kiermaszu zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 4 listopada 2008 r. nr ILPP2/443-718/08-4/GZ i ILPB3/423-483/08-3/DS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl