ILPP2/443-71/14-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-71/14-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 10 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe w zakresie uznania kontynuacji prowadzonej działalności;

* nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz

* nieprawidłowe w zakresie wysokości limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kontynuacji prowadzonej działalności, w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz w zakresie wysokości limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono w dniu 10 kwietnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W czerwcu 2004 r. Wnioskodawca otworzył działalność gospodarczą, tj. sklep spożywczo - przemysłowy PKD 47.11.Z sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Wówczas obowiązywał limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 40 000 zł, którego Zainteresowany nigdy nie przekroczył. W listopadzie 2008 r. z mocy ustawy Wnioskodawca został zobowiązany do ewidencjonowania na kasie fiskalnej wyrobów tytoniowych oraz napoi alkoholowych, w związku z czym Zainteresowany zakupił kasę fiskalną, na której ewidencjonował sprzedaż tylko wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych do marca 2009 r. z uwagi na to, że spóźnił się z opłatą koncesji i nie mógł ww. towarów sprzedawać ale działalność prowadził do 3 września 2013 r. Od lutego 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r. Zainteresowany przebywał na zwolnieniu lekarskim, a ponieważ jego stan zdrowia wymagał dalszego leczenia a wykorzystał on przysługujące 182 dni chorobowego, musiał zaprzestać wykonywania działalności. Wnioskodawca podkreśla, że nigdy nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł a obecnie jego stan zdrowia poprawia się. Wiek Zainteresowanego to 55 lat w związku z czym będzie on musiał wrócić do pracy i chciałby ponownie rozpocząć działalność gospodarczą bez sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przy PKD 47.11.Z.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że w 2012 r. nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł natomiast obrót przekroczył kwotę 20 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Zainteresowany będzie musiał ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż artykułów spożywczych.

2. Czy rozpoczęta działalność to będzie kontynuacja poprzedniej czy rozpoczęcie nowej.

3. Czy będzie przysługiwać limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 40 000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługiwać mu będzie limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obrotu ewidencjonowania w wysokości 40 000 zł i nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży artykułów spożywczych. Zainteresowany uważa, że przyszłe otwarcie działalności gospodarczej będzie kontynuacją poprzedniej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie uznania kontynuacji prowadzonej działalności jak również nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz nieprawidłowe w zakresie wysokości limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielne działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych".

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują zatem odrębnie kategorii podatnika rozpoczynającego sprzedaż (działalność), tym samym, nie precyzują kiedy mamy do czynienia z podatnikiem podatku od towarów i usług rozpoczynającym, a kiedy z podatnikiem kontynuującym działalność gospodarczą.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku ponownego podjęcia działalności gospodarczej, istotnym staje się ustalenie bytu prawnopodatkowego Wnioskodawcy. Tym samym należy rozstrzygnąć kwestię, czy Wnioskodawca może być, w świetle przepisów prawa, uznany za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, czy też jest on, z racji wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikiem podatku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w czerwcu 2004 r. otworzył działalność gospodarczą, tj. sklep spożywczo-przemysłowy PKD 47.11.Z sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Wówczas obowiązywał limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w wysokości 40 000 zł, którego Zainteresowany nigdy nie przekroczył. W listopadzie 2008 r. z mocy ustawy Wnioskodawca został zobowiązany do ewidencjonowania na kasie fiskalnej wyrobów tytoniowych oraz napoi alkoholowych, w związku z czym Zainteresowany zakupił kasę fiskalną, na której ewidencjonował sprzedaż tylko wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych do marca 2009 r. z uwagi na to, że spóźnił się z opłatą koncesji i nie mógł ww. towarów sprzedawać ale działalność prowadził do 3 września 2013 r. Od lutego 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r. Zainteresowany przebywał na zwolnieniu lekarskim, a ponieważ jego stan zdrowia wymagał dalszego leczenia a wykorzystał on przysługujące 182 dni chorobowego, musiał zaprzestać wykonywania działalności. Wnioskodawca podkreśla, że nigdy nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł a obecnie jego stan zdrowia poprawia się. Wiek Zainteresowanego to 55 lat w związku z czym będzie on musiał wrócić do pracy i chciałby ponownie rozpocząć działalność gospodarczą bez sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przy PKD 47.11.Z. Zainteresowany wskazał, że w 2012 r. nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł natomiast obrót przekroczył kwotę 20 000 zł.

Zatem, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), Wnioskodawca uczynił to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej.

Tym samym, w części dotyczącej pytania nr 2 tut. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do obrotu wykazanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego - art. 111 ust. 1a ustawy (obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Przez sprzedaż należy rozumieć, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy - minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem - obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 rozporządzenia - w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Wyżej wskazane zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Z powyższego przepisu wynika, że w sytuacji gdy u podatnika wystąpił obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej traci moc zwolnienie wskazane w normie prawnej określające limit osiągniętego obrotu.

Wskazać należy, że kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od dnia 1 stycznia 2011 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Zwolnienie podmiotowe, z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone było w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. - zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Podkreślić należy, że zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. - w przypadku podatników, którzy:

1.

nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz

2.

nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. czy będzie przysługiwał mu limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w wysokości 40 000 zł.

Jak wskazał Wnioskodawca w 2012 r. nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł natomiast obrót przekroczył kwotę 20 000 zł.

Zatem, należy wskazać, że w związku z faktem, że w 2012 r. Zainteresowany mimo, że nie przekroczył obrotu w wysokości 40 000 zł, przekroczył obrót w wysokości 20 000 zł, od 1 marca 2013 r. utracił on możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że z pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po ponownym rozpoczęciu działalności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ponadto wskazać należy, że w myśl § 4 ust. 1 pkt 1 lit. n rozporządzenia - zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się w przypadku dostaw wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

W poz. 42 załącznika do rozporządzenia wskazano: "Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów".

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przepisem § 5 ust. 7 rozporządzenia - w przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 1, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, tracą moc z chwilą wykonania tej czynności.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, od listopada 2008 r. prowadził ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż dokonywał on sprzedaży alkoholu.

Od lutego 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r. Zainteresowany musiał zaprzestać wykonywania działalności. Wnioskodawca chciałby ponownie rozpocząć działalność gospodarczą bez sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych przy PKD 47.11.Z. Zainteresowany w 2012 r. nie przekroczył limitu obrotu 40 000 zł natomiast obrót przekroczył kwotę 20 000 zł.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa (w szczególności § 5 ust. 7 rozporządzenia) w sytuacji, gdy u podatnika wystąpił obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej traci moc zwolnienie podmiotowe. Ponadto, należy podkreślić, że w rozpatrywanej sytuacji istotny jest fakt, że w związku z przekroczeniem w 2012 r. obrotu w wysokości 20 000 zł, od 1 marca 2013 r. wystąpił u Zainteresowanego obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, tj. utracił on zwolnienie podmiotowe.

Tym samym Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako 1 i 3.

Podsumowując, Zainteresowany po rozpoczęciu ponownie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży art. spożywczych, jako podatnik kontynuujący działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w stosunku do obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że z pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po rozpoczęciu ponownie działalności gospodarczej, Zainteresowany zobowiązany jest ewidencjonować ją przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl