Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-702/08-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz ze swoją matką są współwłaścicielami działki nr X/1 o powierzchni 1,64 ha, którą nabyli w drodze spadku po ojcu Zainteresowanego (Wnioskodawca dziedziczy 1/4, a matka 3/4). Jako właściciele gruntu wystąpili do Burmistrza Miasta i Gminy z projektem podziału przedmiotowej działki na mniejsze z przeznaczeniem do sprzedaży. Decyzją z dnia 14 lutego 2008 r. Burmistrz zatwierdził projekt podziału działki nr X/1, na działki o numerach: X/3, X/4, X/5, X/6, X/7, X/8, X/9, X/10,X/11, bez zmiany granic.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (plan obowiązuje dłużej niż 5 lat). Podziału działek dokonał również właściciel sąsiedniego gruntu. Po podziale Wnioskodawca wraz z matką dokonali notarialnie zamiany działek nr X/4 oraz X/5 na działkę nr X/14, stanowiące wąskie pasy ziemi - w celu regulacji granicy między nieruchomościami. Dodatkowo, sąsiad w tym akcie notarialnym ustanowił służebność gruntową działki nr X/13 (wydzielonej pod przyszłą drogę), na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr X/3 oraz nr X/7. Służebność gruntowa dotyczy przejazdu i prawa do przeprowadzenia mediów przez jego działkę do działek stanowiących własność Zainteresowanego i jego matki. Służebność ta jest nieodpłatna i bezterminowa.

Po podziale i zamianie (wg aktualnego wypisu z rejestru gruntów) sprzedaży podlegać będą działki nr:

* X/3, X/7, X/9, X/11;

* X/10 wraz z działką nr X/14 (działka nr X/14 nabyta od sąsiada w drodze zamiany);

* X/8 wraz z działką nr X/6 (działka nr X/6 przeznaczona w planie jako grunt rolny, sprzedawana jako działka polepszająca warunki działki X/8);

* wraz z wymienionymi działkami sprzedawane będą udziały w działce X/9, stanowiącą w przyszłości drogę dojazdową.

Działki stanowią majątek osobisty, a sprzedaż ich nastąpi z majątku nie związanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą (zarówno Wnioskodawca oraz jego matka nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług). W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany oświadczył, iż przedmiotowe grunty nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej jak również nie były przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy, nie dokonywano z nich również dostaw produktów rolnych, ponieważ nie prowadzono działalności rolniczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca i jego matka, którzy są współwłaścicielami zbywanych działek, nabytych w drodze spadku i zamiany (działka nr X/14), będą z tego tytułu podatnikami podatku od towarów i usług, na których ciąży obowiązek odprowadzenia tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami (tego podatku) są, między innymi, osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, która obejmuje wszelkie czynności producentów, handlowców lub usługodawców, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Ponadto Zainteresowany twierdzi, że częstotliwa sprzedaż działek wydzielonych z gruntu nabytego w drodze spadku oraz jednej działki nr X/14 nabytej w drodze zamiany, nie powoduje powstania obowiązku opodatkowania tych dostaw podatkiem od towarów i usług.

W opinii Wnioskodawcy, w analogicznych przypadkach np.: WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 października 2006 r., sygn. akt l SA/Wr 830/2006 podkreślił, że "zasady wykładni gramatycznej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej zawartej w cyt. art. 15 ust. 2 uptu prowadzą do wniosku, że działalnością gospodarczą jest nawet pojedyncza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy (czyli stały i powtarzalny), przy czym czynność ta winna być wykonana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód". Ta niewątpliwie trafna teza ma w sprawie znaczenie fundamentalne. Wyłącznie w kontekście, gdy czynność została wykonana jednorazowo, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, podlega opodatkowaniu.

Oznacza to, że warunkiem sine qua non uznania, że dany podmiot działa w charakterze podatnika VAT jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, rolnik lub osoba wykonująca wolny zawód. Wówczas wykonywanie przezeń czynności może spowodować, że w odniesieniu do tych czynności zostanie on uznany za podatnika VAT. Jeżeli zatem przedmiotowa czynność została wykonana poza ramami jednej z powyższych działalności, wówczas pozostaje ona zupełnie bez znaczenia z punktu widzenia omawianej regulacji zarówno wtedy, gdy została wykonana jednorazowo, jak i wtedy gdy, została wykonana wielokrotnie.

Tak właśnie i niewątpliwie trafnie, jak ustalił WSA we Wrocławiu, dzieje się w przypadku sprzedaży przez osobę majątku prywatnego. Majątek ten nabyty w celu wykorzystania na własne potrzeby, a nie w celu wykonywania działalności handlowej czy usługowej w chwili sprzedaży nie podlega VAT, ponieważ jego sprzedaż (dostawa) nie mieści się w ramach prowadzonej działalności handlowej. Nie ma więc znaczenia to, że Wnioskodawca będzie dokonywał kilku odrębnych transakcji na rzecz różnych nabywców. Nie ma także znaczenia fakt, że podmiot ów czyni to w celach zarobkowych. Istotne jest bowiem jedynie to, że dokonując owej wyprzedaży własnego majątku, Wnioskodawca wraz z matką nie działa w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy w ramach prowadzonej działalności handlowej.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Zainteresowany powołał wyroki sądów administracyjnych w sprawie sprzedaży (dostawy) gruntu nie stanowiącego składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą. l tak:

* Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 lutego 2007 r. sygn. akt l SA/Ol 1/07

Pojęcie "częstotliwego zamiaru" dla objęcia podatkiem VAT określonych czynności wykonywanych poza stricte działalnością gospodarczą (określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT), należy rozumieć jako zamiar powtarzania danej czynności nieokreśloną liczbę razy. O częstotliwości nie można mówić, gdy dana osoba fizyczna posiada działkę budowlaną i sprzedaje ją z przyczyn losowych.

* Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 3885/06

Nie można uznać za poprawny pogląd, aby sprzedaż wielu działek budowlanych, jeżeli tylko stanowią one majątek odrębny podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności, skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w VAT. Jeżeli zatem podatnik nie dokonał nabycia działek w celu ich odsprzedaży, działki te stanowią jego majątek osobisty, uznać należy, że ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.

* Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 września 2006 r. sygn. akt l SA/Wr 1254/06

Pojęcie zamiaru wykonywania czynności w sposób częstotliwy odnosi się m.in.: do producentów, handlowców czy też usługodawców, czyli do podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym, podatnikiem z tytułu sprzedaży działek budowlanych może być jedynie osoba, która dokonała nabycia działki z zamiarem jej dalszej odsprzedaży.

* oraz najważniejsze orzeczenie NSA w poszerzonym siedmioosobowym składzie z dnia 29 października 2007 r. sygn. akt l FPS 3/07

Sprzedaż przez osobę fizyczną kilku (lub więcej) działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli stanowią one majątek osobisty tej osoby, nie podlega VAT.

Wnioskodawca uważa, że zarówno on jak i jego matka nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu sprzedaży (dostawy) kilku działek wydzielonych z gruntu nabytego w drodze spadku oraz jednej w drodze zamiany, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby zatem dostawę towarów (nawet jednorazową) uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wynika, iż planuje on dostawę działek, należących do jego majątku prywatnego, otrzymanego wcześniej w formie spadku.

Grunt spełnia definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, jednak w przedmiotowej sprawie Zainteresowanego nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ustawy. Nie można bowiem stwierdzić, że nabył grunt w celu odsprzedaży, ponieważ pochodzi on z majątku prywatnego, otrzymanego w formie spadku. Wnioskodawca sprzedając działki będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż planowana przez Wnioskodawcę dostawa gruntów nie jest czynnością podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i jako taka, nie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem, a Zainteresowany dokonujący dostawy przedmiotowych gruntów, nie będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec powyższego udzielona interpretacja indywidualna jest wiążąca tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla jego matki.

Jednocześnie należy zauważyć, iż powołane przez Zainteresowanego wyroki sądów administracyjnych, wydane zostały w indywidualnych sprawach osadzonych w konkretnych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano interpretację indywidualną w dniu 22 października 2008 r. nr ILPB2/415-491/08-3/ES.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl