Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-695/11-4/MN
Stawka VAT dla sprzedaży broszur i albumów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.) o szczegółowy opis przedstawionego zdarzenia przyszłego, pytanie przyporządkowane do opisu sprawy oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, a także podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany będzie przenosił na swoich kontrahentów indywidualnych własność zakupionych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD, które zostały zlecone do wykonania przedsiębiorstwu poligraficznemu. Treści zawarte w ww. książkach dostarcza Wnioskodawca. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą Zainteresowanemu. Przedsiębiorstwo drukarskie używa zakupionego we własnym imieniu papieru i innych materiałów (tektury, nici, kleju, krep) niezbędnych do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek. Możliwe jest, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD. Fundacja wskazuje, że wyżej opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru - książka lub płyta - nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez Zainteresowanego na rzecz swoich odbiorców. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Albumy oraz broszury będące przedmiotem pytania mają charakter drukowanych książek, a zatem zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

Opis przedstawionego zdarzenia przyszłego, pytanie przyporządkowane do opisu sprawy oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, tut. Organ przyjął zgodnie z treścią uzupełnienia wniosku z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku broszur PKWiU 58.11.19 posiadających numer ISBN oraz albumów posiadających również nadany numer ISBN, Fundacja powinna stosować stawkę podatku od towarów i usług o jakiej mowa w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 5%.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytanie powinna wskazywać, że zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN, drukowane albumy i broszury są rodzajami książki, więc przysługuje mu zastosowanie stawki 5% o jakiej mowa w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a.

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany będzie przenosił na swoich kontrahentów indywidualnych własność zakupionych przez siebie egzemplarzy towarów - książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD, które zostały zlecone do wykonania przedsiębiorstwu poligraficznemu. Treści zawarte w ww. książkach dostarcza Wnioskodawca. Prawa autorskie do treści książek przysługiwać będą Zainteresowanemu. Przedsiębiorstwo drukarskie używa zakupionego we własnym imieniu papieru i innych materiałów (tektury, nici, kleju, krep) niezbędnych do prawidłowego wykonania określonej ilości egzemplarzy książek. Możliwe jest, że do książki dołączana będzie płyta CD lub DVD. Fundacja wskazuje, że wyżej opisane książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru - książka lub płyta - nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez Zainteresowanego na rzecz swoich odbiorców. Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Albumy oraz broszury będące przedmiotem pytania mają charakter drukowanych książek, a zatem zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

Podkreślić należy, że komplet w postaci książki drukowanej i płyty CD lub DVD z treściami będącymi uzupełnieniem części drukowanej stanowi nierozłączną funkcjonalnie całość, której części nie mogą funkcjonować oddzielnie. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, iż w przypadku dostawy produktów, które są ze sobą nierozerwalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, dochodzi w istocie do sprzedaży jednego produktu. Sprzedaż książki z dołączonym do niej nośnikiem CD lub DVD należy traktować jako jedną transakcję sprzedaży produktu - nabywca otrzymuje nośnik jako składową część towaru.

Reasumując, w oparciu o przywołane uregulowania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że w przypadku przenoszenia na swoich kontrahentów indywidualnych własności zakupionych przez siebie egzemplarzy towarów - broszur oraz albumów, a także broszur i albumów z płytą CD lub DVD, posiadających nadany numer ISBN, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 58.11.1, Fundacja powinna stosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ wskazuje, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanej klasyfikacji statystycznej, a interpretację wydano na podstawie informacji udzielonych przez Wnioskodawcę w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl