ILPP2/443-693/14-2/AK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPP2/443-693/14-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-693/14-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR podpisywanych przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR podpisywanych przez pełnomocnika rolnika ryczałtowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Przedmiotem działalność Wnioskodawcy jest przede wszystkim obrót zbożem (sprzedaż zboża), w tym produkcja zboża (m.in. w oparciu o zawierane umowy kontraktacji), a także działalność związana z produkcją zboża i innych roślin.

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zawiera (i zamierza zawierać) umowy z podmiotami trzecimi będącymi rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (dalej: u.p.t.u.). Wskazani w zdaniu poprzedzającym rolnicy ryczałtowi w dalszej części wniosku określani są jako Rolnik lub Rolnicy.

W oparciu o zawierane przez Wnioskodawcę z Rolnikami umowy, Rolnicy dokonują (będą dokonywać) odpłatnej dostawy produktów rolnych na rzecz Wnioskodawcy (przede wszystkim dostaw zboża w ramach umów kontraktacji).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 u.p.t.u., w takiej sytuacji, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury (faktury VAT RR) dokumentującej nabycie produktów rolnych od Rolników. Natomiast stosownie do art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u. każda faktura VAT RR powinna zawierać w szczególności czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktur lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Wnioskodawca i Rolnicy w zawieranych umowach przyjęli możliwość udzielenia przez Rolnika pisemnego pełnomocnictwa do otrzymywania (odbioru) i podpisywania faktur VAT RR. Zgodnie z treścią tego pełnomocnictwa Rolnik umocowuje wskazaną w nim osobę (względnie kilka pojedynczych osób) do odbioru i podpisu w jego imieniu (a więc w imieniu Rolnika) faktur VAT RR wystawianych przez Wnioskodawcę. W oparciu o takie pełnomocnictwo upoważniona osoba odbiera i podpisuje (z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u.) faktury VAT RR w imieniu Rolnika. Następnie faktury VAT RR przekazywane są Rolnikowi.

Wskazane w treści pełnomocnictwa osoby upoważnione do odbioru i podpisu w imieniu Rolnik faktur VAT RR mogą być pracownikami lub współpracownikami Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że osoba umocowana przez danego Rolnika do odbioru i podpisu w jego imieniu faktur VAT RR wystawianych przez Wnioskodawcę, nie jest (będzie) równocześnie osobą, która podpisuje te faktury VAT RR (a więc wystawiane dla tego danego Rolnika) w imieniu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym faktury VAT RR wystawione przez Wnioskodawcę, a następnie odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR) spełniają wymóg, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u....

2. Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu faktur VAT RR), którą może być m.in. pracownik lub współpracownik Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury VAT RR wystawione przez Wnioskodawcę, a następnie odebrane podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR) spełniają wymóg, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u. Wnioskodawca - przy założeniu zachowania innych warunków wskazanych w przepisach - posiada zatem prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR), a którą może być m.in. pracownik lub współpracownik Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 116. ust. 1 u.p.t.u. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentująca nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Ponadto, stosownie do art. 116 ust. 2 u.p.t.u. faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR". Jednocześnie, na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., faktura VAT RR powinna zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia trzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Zauważyć także należy, iż zgodnie z przepisem art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej prze; przedstawiciela.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowani pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 2 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie natomiast z art. 96 Kodeksu cywilnego, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

W świetle powyższego, pełnomocnictwo uprawnia określoną w treści pełnomocnictwa osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności.

Brak jest zatem przeszkód do skutecznego udzielenia przez Rolnika pisemnego pełnomocnictwa konkretnej osobie lub kilku osobom będącym w szczególności pracownikami lub współpracownikami Wnioskodawcy, które to pełnomocnictwo będzie upoważniać określoną osobę lub określone osób (pojedynczo) do odbioru i podpisu w jego imieniu (a więc w imieniu Rolnika) faktur VAT RR wystawianych przez Wnioskodawcę.

Zważywszy więc, że czynności dokonane przez pełnomocnika traktuje się tak jakby zostały dokonane przez mocodawcę (w tym przypadku Rolnika), faktury VAT RR wystawione prze Wnioskodawcę, a następnie odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR) spełniają wymóg, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u.

Oznacza to zarazem, że Wnioskodawca - przy założeniu zachowania innych warunków wskazanych w przepisach - posiada prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktu VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR), a którą może być m.in. pracownik lub współpracownik Wnioskodawcy.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że analogiczne stanowisko w przedmiotowej kwestii zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. ILPP4/443-174/13-2/ISN, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2009 r. o sygn. ITPP1/443-804/09/AT oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2011 r. o sygn. IPPP2/443-391/10-4/JW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 19 ustawy - rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT RR określone zostały w art. 116 ust. 2 ustawy. I tak, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:

1.

imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3.

numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4.

datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5.

nazwy nabytych produktów rolnych;

6.

jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

7.

cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

8.

wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9.

stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10.

kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11.

wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

13.

czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Jak wynika z powyższego przepisu (art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy), faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej elementy wymienione w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych.

W myśl art. 116 ust. 3 ustawy - faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług".

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z przepisem art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zawiera (i zamierza zawierać) umowy z podmiotami trzecimi będącymi rolnikami ryczałtowymi. W oparciu o zawierane przez Wnioskodawcę z Rolnikami umowy, Rolnicy dokonują (będą dokonywać) odpłatnej dostawy produktów rolnych na rzecz Wnioskodawcy (przede wszystkim dostaw zboża w ramach umów kontraktacji). Wnioskodawca i Rolnicy w zawieranych umowach przyjęli możliwość udzielenia przez Rolnika pisemnego pełnomocnictwa do otrzymywania (odbioru) i podpisywania faktur VAT RR. Zgodnie z treścią tego pełnomocnictwa Rolnik umocowuje wskazaną w nim osobę (względnie kilka pojedynczych osób) do odbioru i podpisu w jego imieniu (a więc w imieniu Rolnika) faktur VAT RR wystawianych przez Wnioskodawcę. W oparciu o takie pełnomocnictwo upoważniona osoba odbiera i podpisuje (z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 u.p.t.u.) faktury VAT RR w imieniu Rolnika. Następnie faktury VAT RR przekazywane są Rolnikowi.

Wskazane w treści pełnomocnictwa osoby upoważnione do odbioru i podpisu w imieniu Rolnik faktur VAT RR mogą być pracownikami lub współpracownikami Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że osoba umocowana przez danego Rolnika do odbioru i podpisu w jego imieniu faktur VAT RR wystawianych przez Wnioskodawcę, nie jest (będzie) równocześnie osobą, która podpisuje te faktury VAT RR (a więc wystawiane dla tego danego Rolnika) w imieniu Wnioskodawcy.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy faktury VAT RR wystawione przez Wnioskodawcę, a następnie odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu tych faktur VAT RR) spełniają wymóg, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o VAT.

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie natomiast z art. 96 ww. ustawy, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Z kolei, w myśl art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W świetle powyższego, pełnomocnictwo uprawnia określoną w nim osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy, spełnia ono warunki prawem przewidziane.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro z okoliczności sprawy wynika, iż rolnik ryczałtowy, który jest dostawcą nabywanych przez Wnioskodawcę produktów rolnych, udziela / będzie udzielać, na rzecz kilku pracowników Zainteresowanego, pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu (w imieniu rolnika ryczałtowego) faktur VAT RR, to zawarcie na tych fakturach czytelnych podpisów osoby upoważnionej, bądź jej podpisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, w tym odbiór przez osobę upoważnioną w imieniu rolnika ryczałtowego faktury, nie stoi / nie będzie stać w sprzeczności z treścią powołanego art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, przy założeniu, że osoba umocowana do przedmiotowego podpisywania i odbioru faktur (pracownik Wnioskodawcy) faktycznie (w sensie cywilnoprawnym) jest / będzie upoważniona do tej czynności. W powyższym przypadku, bowiem pracownik ten nie jest / nie będzie jednocześnie umocowany do podpisywania faktur VAT RR w imieniu Wnioskodawcy, których odbiór będzie poświadczał w imieniu rolnika ryczałtowego (mocodawcy).

Ponadto, Zainteresowany ma wątpliwość co do tego czy posiada on prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktur VAT RR, które zostały odebrane i podpisane w imieniu Rolnika przez osobę przez tego Rolnika upoważnioną (na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru i podpisu faktur VAT RR), którą może być m.in. pracownik lub współpracownik Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy - zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR wystawionych zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej (przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia podatku naliczonego przy nabyciach dokonywanych od rolników ryczałtowych).

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl